Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.6 Sociale basisvoorzieningen

In de gewenste transformatie van het brede sociaal domein spelen sociale basisvoorzieningen een sleutelfunctie. Het werken aan een optimale benutting van sociale basisvoorzieningen is namelijk een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle transformatie. Basisvoorzieningen worden (wijk)breed aangeboden, door een divers aantal partijen. Gedacht kan worden aan de vrijwilligersprojecten van Humanitas, of aan het brede aanbod aan activiteiten vanuit de verschillende buurtaccommodaties. De interventies die in dit onderdeel centraal staan, hebben betrekking op WIJ Groningen, vanwege de sleutelpositie van deze organisatie in het kader van de benutting van sociale basisvoorzieningen. WIJ Groningen geeft immers uitvoering aan een groot aantal gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

WIJ Groningen had in 2018 een faciliterende taak richting de basisvoorzieningen in de wijk. Deze basisvoorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken. WIJ Groningen zette zich daarom in op het zo goed mogelijk benutten van de mogelijkheden die in deze sociale basis aanwezig zijn. Hierbij kan worden gedacht aan basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, sport, onderwijs, cultuur, werk & inkomen en gezondheid. Deze voorzieningen dragen eraan bij dat mensen zich kunnen ontwikkelen, zelf problemen kunnen voorkomen en zo veel mogelijk zelf aanpakken. Het is ook investeren in verschillende vormen van vrijwillige inzet: in mantelzorg voor familieleden, in vrijwillige zorg voor vrienden en bekenden, in initiatieven voor buurt- en zorgcoöperaties, en in buurthuizen-in-zelfbeheer die ruimte bieden aan ondersteunende activiteiten. Vrijwillige inzet en maatschappelijke initiatieven verbinden mensen met elkaar en voegen iets toe aan het leven van alle betrokkenen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

 Behaald

2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (wel eens) gehoord te hebben van WIJ-Groningen

68%

Toename

75%

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (goed tot redelijk goed) bekend te zijn met de dienstverlening van WIJ-Groningen (I)

60%

Toename

64%

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt in de afgelopen 12 maanden (wel eens) contact te hebben gehad met WIJ-Groningen

28% (II)
(17% (III))

- (IV)

30% (II)
 (19% (III))

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt te weten waar te moeten zijn met een hulpvraag (V)

71% (VI)

Toename

70% (VI)

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het gemakkelijk te vinden om bij WIJ-Groningen naar binnen te lopen (V)

73% (VI)

Toename

73% (VI)

I   In de voorgaande Begroting en Rekening (2017) is deze uitkomstmaat anders (te smal) gedefinieerd, hierdoor waren de destijds opgegeven scoringspercentages ook beduidend lager (18% in 2017). Dit is hier met terugwerkende kracht gecorrigeerd;
II    Op het aandeel bewoners dat zegt van WIJ-Groningen gehoord te hebben;
III   Op het totale aandeel bewoners 18 van jaar en ouder;
IV   Hieraan is geen prestatienorm toegekend (kengetal);
V   In de voorgaande Begroting en Rekening (2017) is deze uitkomstmaat anders (te breed) gedefinieerd, hierdoor waren de destijds opgegeven scoringspercentages ook beduidend lager (resp. 59% en 51% in 2017). Dit is hier met terugwerkende kracht gecorrigeerd;
VI   Op het aandeel bewoners dat zegt (wel eens) contact te hebben gehad met WIJ-Groningen én waarbij sprake is geweest van enige vorm van dienstverlening of ondersteuning (dus excl. 'contact, maar niet geholpen' of 'contact, anders...').

Wat wilden we bereiken in 2018?

Ten behoeve van de sociale basis(voorzieningen) en met het oog op (collectieve) preventie werken de WIJ-teams aan:

  • Het versterken van de sociale (pedagogische) netwerken van inwoners en samenwerkingspartners;
  • Het vergroten van de maatschappelijke participatie van inwoners;
  • Het ondersteunen van een veilige, gezonde en ontwikkelrijke opvoeding van kinderen en jongeren;
  • Het versterken van de eigen kracht (en samen kracht) van inwoners door bij voorkeur gebruik te maken van sociale netwerken en bestaande basisvoorzieningen;
  • Het vergroten van de bekendheid van de dienstverlening van WIJ Groningen onder inwoners;
  • Het betrekken van inwoners en samenwerkingspartners met het oog op initiatieven en voorzieningen in de wijken;
  • Het faciliteren van vernieuwende initiatieven gericht op het versterken van de sociale netwerken van inwoners, alsmede om de maatschappelijke participatie van inwoners te vergroten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 Stichting WIJ Groningen was per 1 januari 2018 operationeel en heeft zich in 2018 als zelfstandige organisatie ontwikkeld. De activiteiten die Stichting WIJ Groningen in 2018 verrichte, hebben in dienst gestaan van een brede, door de gemeente verstrekte opdracht. Deze activiteiten stonden in belangrijke mate in het licht van het versterken van de sociale (pedagogische) netwerken, het ondersteunen van de eigen kracht van inwoners en het vergroten van de maatschappelijke participatie. Ook is, door tal van interventies, gewerkt aan het bevorderen van veiligheid, gezondheid en ontwikkelmogelijkheden voor kinderen, primair via de opvoeding.

Met betrekking tot de bekendheid, het contact en de dienstverlening van WIJ Groningen valt op dat een gestaag stijgende lijn waarneembaar is. Zo is het percentage inwoners dat aangeeft (wel eens) gehoord te hebben van WIJ Groningen ten opzichte van 2017 met 7% gestegen naar 75%. In 2016 was dit percentage nog 54% wat duidt op een toename van bekendheid met 21% in twee jaar tijd. Binnen dit percentage valt op dat onder met name onze oudere inwoners WIJ Groningen een relatief grote naamsbekendheid geniet (ruim boven de 75%) wat ons tot tevredenheid stemt. Van de groep inwoners die wel eens gehoord heeft van WIJ-Groningen geeft 64% van de ruim 5.000 bevraagde inwoners aan ook goed tot redelijk bekend te zijn met de dienstverlening van WIJ Groningen. Ook hier is een lichte stijging waarneembaar ten opzichte van 2017.

Als in ogenschouw wordt genomen dat 30% van deze groep in 2018 daadwerkelijk contact heeft gehad met WIJ Groningen kan worden opgemaakt dat er eveneens een relatief grote naamsbekendheid is van WIJ Groningen onder inwoners die niet met WIJ Groningen contact hebben gehad. Dit bevestigt een beeld van een in algemene zin groeiende naamsbekendheid. Het contact van inwoners met WIJ is overigens als divers te typeren. Er is bijvoorbeeld gebleken dat het aantal inwoners dat aangaf contact met WIJ Groningen te hebben gehad, zonder dat hiervoor een directe aanleiding was, toenam. Dit zou er op kunnen duiden dat WIJ Groningen steeds nadrukkelijker onderdeel uitmaakt van de bredere sociale structuur in de verschillende wijken, conform onze opdracht aan WIJ Groningen, voor 2018.

Het kunnen vinden van WIJ Groningen en de ervaring van laagdrempeligheid is in 2018 procentueel stabiel gebleven ten opzichte van 2017. Waar in 2016 58% van de inwoners aangaf het gemakkelijk te vinden om bij WIJ Groningen binnen te lopen, is dit percentage in 2018 naar 66% gestegen voor de totale groep personen dat contact heeft gehad met WIJ Groningen en naar 73% voor de groep waarbij ook sprake was van een vorm van dienstverlening c.q. ondersteuning. Deze score is bemoedigend, in een zich nog steeds opbouwende en verbeterende organisatie, maar laat vanzelfsprekend ook voldoende ruimte voor verbetering, om de komende jaren te werken aan een verdere toename van de ervaren laagdrempeligheid.

Conclusie

Het jaar 2018 kan worden gekenmerkt als het eerste jaar van zelfstandigheid van WIJ Groningen. WIJ Groningen heeft in 2018 voor het eerst gewerkt aan een gezamenlijk met de gemeente tot stand gebrachte opdracht.

Ten aanzien van de activiteiten van WIJ Groningen ten behoeve van de sociale basisvoorzieningen kan worden opgemerkt dat de stijgende lijn die zich in 2017 liet zien, voortzetting heeft gekregen. WIJ Groningen is onder meer inwoners bekend geworden, zowel in naam als in geboden dienstverlening. Ook is de groep inwoners die contact heeft gehad met WIJ Groningen verder gedifferentieerd, wat kan duiden op een bredere inbedding van WIJ Groningen, in de sociale structuren in de wijken. Tot slot is WIJ Groningen ten opzichte van 2017 als (iets) beter vindbaar gekenmerkt, onder inwoners, voor wat betreft de plek om hulpvragen te stellen en is aanvullend aangegeven WIJ Groningen in (iets) grotere mate als laagdrempelig te ervaren. Het verbeteren van de laagdrempeligheid blijft overigens nadrukkelijk onder de aandacht.

ga terug