Programma 12: College, raad en gebiedsgericht werken

12.1.3 Ombudsman

De ombudsman behandelt ter uitvoering van de opdracht van de raad, als externe instantie klachten van burgers over gedragingen van de gemeente. De grondslag daarvoor ligt in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De gedragingen van de gemeente worden getoetst aan de normen van behoorlijkheid. De ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en heeft oog en oor voor de burgers die er met de gemeente niet uitkomen.

De Jongerenombudsman heeft een taak in het gehele jeugddomein van de stad, waarbij de jeugd is gedefinieerd van 0 – 23 jaar.

Wat wilden we bereiken in 2018?

Herstel van het vertrouwen van de burger in de gemeente is een belangrijk doel. De inzet van de ombudsman (interventie) is er daarom op gericht dat de burger zich gehoord voelt naar aanleiding van zijn klacht of probleem (uiting van onvrede). En dat het probleem wordt opgelost, er contact wordt gelegd of hersteld of een antwoord op de vraag wordt verkregen als dat bij de gemeente niet is gelukt. Het kan ook betekenen dat de zaak door de ombudsman onderzocht wordt. De uitkomst van het onderzoek kan vergezeld gaan van een oordeel, advies of aanbeveling.

De Jongerenombudsman heeft de volgende opdracht:

  1. Een herkenbaar aanspreekpunt te worden voor jongeren en hun ouders en professionals en organisaties in het jeugddomein.
  2. Aan de hand van de opgedane kennis de gemeente een scherp en onafhankelijk beeld te presenteren van de stand van zaken in onze stad met betrekking tot de rechten van kinderen, zodat zij talentvol en veilig kunnen opgroeien.
  3. Met een voorstel te komen om de 2 e -lijns klachtafhandeling in het jeugddomein te verhelderen.

De Jongerenombudsman Groningen heeft een eigen jaarverslag uitgebracht zie hiervoor https://www.jongerenombudsmangroningen.nl/onderzoeken-en-verslagen/jaarverslag-2018

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2018 veranderde er het nodige qua organisatie. Naast de verzelfstandiging van de WIJ-organisatie is ook het Noordelijk Belastingkantoor op 1 januari 2018 van start gegaan. De ombudsman van Groningen is ook ombudsman voor WIJ en voor het NBK voor zover het de inwoners van de gemeente Groningen betreft. Dat betekent dat er minder contacten en klachten betrekking hebben op de gemeente Groningen als organisatie-eenheid, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

De ombudsman heeft voor de gemeente 81 dossiers in behandeling genomen. Daarvan zijn er 2 doorgeschoven naar 2019. Er zijn 36 interventies gedaan en 43 onderzoeken, waarvan er 6 zijn afgerond met een rapport.
In het kader van de verwijsfunctie zijn er 163 mensen verwezen naar de gemeente(lijke klachtenfunctionaris). En 156 mensen zijn verwezen naar andere instanties zoals het Juridisch Loket of de Nationale ombudsman. Met name dat laatste komt vaker voor omdat mensen die klagen over het NBK, maar geen inwoner zijn van de gemeente Groningen, bij de Nationale ombudsman terecht kunnen.

Conclusie

Door de verzelfstandiging van de WIJ-organisatie en de vorming van het Noordelijk Belastingkantoor zijn de cijfers van de ombudsman niet met die van voorgaande jaren te vergelijken. Toch is een onafhankelijke klachtinstantie nog steeds belangrijk voor de mensen die te maken hebben met de gemeente. Dit blijkt vooral uit het aantal mensen dat de ombudsman heeft benaderd. Dat aantal lag in totaal 8,5% hoger dan het jaar ervoor. Met name het aantal fysieke bezoekers steeg flink. Voor de gemeente was dat een stijging van 34, ofwel 30% ten opzichte van 2017.

Er zijn geen wijzigingen geweest in aangesloten gemeenten. Dat wil zeggen dat Ten Boer en De Marne evenals voorgaande jaren gebruik hebben gemaakt van het Groninger ombudsinstituut. Dit was wel het laatste jaar voor beide gemeenten omdat ze opgaan in nieuw te vormen gemeenten.

ga terug