Programma 10: Veiligheid

10.4.3 Aardbevingen

Onze gemeente bevindt zich (deels) in het gebied met aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. We willen dat inwoners en bezoekers van de gemeente zich veilig voelen. We willen dat de economische functie van onze gemeente zich ongestoord verder kan ontwikkelen en dat wij juist kunnen profiteren van de investeringen die worden gedaan in het kader van de gaswinning/aardbevingseffecten. De gemeente Ten Boer was in 2018 nog zelfstandig, hoewel er ambtelijk en bestuurlijk intensief werd samengewerkt met Groningen. In 2018 is er in diverse dorpen in Ten Boer gestart met het proces van dorpsvernieuwing.

In 2018 zijn er fundamentele ontwikkelingen geweest in het aardbevingsdossier. Het aantreden van het nieuwe kabinet, eind 2017 (met dhr. Wiebes als minister van Economische Zaken en Klimaat) gevolgd door de beving bij Zeerijp op 8 januari 2018, heeft aanleiding gegeven tot het besluit om de gaswinning uit het Groningenveld volledig af te bouwen. Met dit besluit kwam het aardbevingsdossier in een nieuw perspectief te staan en was er voor de minister aanleiding om de versterkingsoperatie te herijken.

Wat wilden we bereiken in 2018?

 • De belangen van de gemeente Groningen en haar inwoners zo goed mogelijk opnemen in het meerjarenplan en de uitwerking daarvan;
 • Het zorgdragen van een voor Groningen acceptabel gaswinningsbesluit met betrekking tot veiligheid en maatschappelijke en economische impact;
 • Bewerkstelligen dat er een werkbare nieuwbouwregeling komt, waarbij meerkosten als gevolg van de Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR) worden vergoed en er geen vertraging optreedt met betrekking tot nieuwbouwprojecten;
 • Een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan het realiseren van de gewenste regionale economische structuurversterking, waarbij de energietransitie een belangrijke plaats inneemt;
 • Adviseren en faciliteren van de gemeente Ten Boer in het gaswinningsdossier;
 • Efficiënt en effectief bijdragen aan de versterkingsopgave in Ten Boer.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • Het kabinet heeft besloten om de gaswinning uit het Groningenveld volledig af te bouwen. Dit heeft het aardbevingsdossier in een nieuw perspectief geplaatst. De raad is regelmatig geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen;
 • De Nieuwbouwregeling liep eind 2018 af. Er is bestuurlijke druk uitgeoefend op het ministerie van EZK en de NAM om ervoor te zorgen dat de regeling niet zou stagneren. De regeling is eind 2018 verlengd tot 1 juli 2019 en er zijn afspraken gemaakt om te komen tot een vervolg op de Nieuwbouwregeling op afstand van de NAM;
 • Governance: in de lijn van alle ontwikkelingen wordt ook de besturing van het aardbevingsdossier gewijzigd, van privaat (NAM) naar publiek. Hiertoe is en wordt wetgeving gemaakt om de sporen ondergrond/gaswinning, schade en versterken te regelen. Er is samen met de regio gereageerd op de internetconsultaties voor het wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade en het wetsvoorstel minimaliseren gaswinning;
 • Het aardbevingsdossier heeft zich verder ontwikkeld langs 4 sporen:
  • Ondergrond: we hebben samen met de regio beroep aangetekend tegen het gaswinningsbesluit 2018-2019, omdat we vinden dat een aantal punten uit onze eerdere zienswijze onvoldoende zijn meegenomen in het besluit;
  • Schade: we monitoren de ontwikkeling van de schadeafhandeling door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en zijn waar nodig betrokken bij de afhandeling van Acuut Onveilige Situaties;
  • Versterken: Ook met de herijking van de versterkingsoperatie gaat een aantal gestarte projecten in Ten Boer (Fazanthof) en Ten Post door. Hier werkten we samen met NCG, CVW en bewoners aan het uitwerken van plannen voor sloop-/ nieuwbouw, respectievelijk het opstarten van de dorpsvernieuwing. Doel is om naast de inwoners te staan in deze ingrijpende processen. Ook zijn in Ten Boer en Ten Post locaties aangewezen voor de bouw van tijdelijke wisselwoningen;
  • Toekomstperspectief (Nationaal Programma Groningen): We zijn ambtelijk en bestuurlijk betrokken bij de verdere invulling en verdeling van de gelden binnen het Nationaal Programma.

Conclusie

Ons centrale uitgangspunt in de omgang met het gaswinning- en aardbevingsdossier is het bieden van toekomstperspectief. Zowel voor onze inwoners, die we een veilige en aardbevingsbestendige leefomgeving willen bieden, als voor onze bedrijven en kennisinstellingen die volop moeten kunnen meedoen in de transitie naar een duurzame en gas-loze toekomst. Met behulp van het Nationaal Programma kunnen we daar in de komende jaren vol op inzetten. Waar mogelijk pakken we de regie in de versterkingsoperatie, waarbij onze inzet erop gericht is om de dorpen zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze ingrijpende operatie en te komen tot integrale dorpsvernieuwing.

ga terug