Programma 10: Veiligheid

10.3.4 Hennepteelt en drugshandel

Ons drugsbeleid beslaat de terreinen coffeeshops en het Damoclesbeleid. We willen hennepteelt en handel in drugs ontmoedigen. Voor elk thema waar het drugsbeleid betrekking op heeft geldt dat de samenwerking in de keten een doorslaggevende factor is voor een succesvolle aanpak.

Voor coffeeshops stellen we voorwaarden waaronder een coffeeshop kan worden gedoogd. Daarbij geldt een maximumstelsel en is onder andere de afstand van de coffeeshop tot scholen van belang.

Het Damoclesbeleid omvat de bevoegdheid van de burgemeester om panden waarin drugs wordt aangetroffen of verhandeld en panden waarin hennepkwekerijen worden ontdekt, te sluiten. We werken hierin samen met onze ketenpartners zoals politie, woningcorporaties, het Waterbedrijf en Enexis. Deze bestuursrechtelijke aanpak is aanvullend op het strafrechtelijke traject.

Landelijk en lokaal speelt de discussie over de regulering van de wietteelt. Landelijk is een experiment gesloten coffeeshopketen in voorbereiding. Vanuit Groningen hebben we kenbaar gemaakt dat we interesse hebben in deelname aan een experiment. Maar we hebben ook benadrukt dat van belang is dat de voorwaarden zodanig moeten zijn dat het experiment kansrijk is.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Aantal gesloten drugspanden *)

30

20

39

*)Het beoogde aantal woningsluitingen voor 2017 was 20 panden, het werden er 30. Voor de begroting 2018 hebben we aansluiting gezocht bij het beoogde aantal voor 2017, namelijk 20 panden. Het zijn er in 2018 39 geworden. De stijgende lijn is te wijten aan een verbeterde samenwerking met de ketenpartners, waardoor we sneller en vaker geïnformeerd worden over het aantreffen van drugs in een woning.

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden de samenwerking met al onze partners in de keten versterken zodat we beter hennepteelt en drugshandel kunnen ontmoedigen en waar mogelijk aanpakken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Er is op stedelijk niveau periodiek een integraal overleg met politie, woningcorporaties, het Waterbedrijf en Enexis. Met deze partners zijn afgelopen jaar meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van betrokken organisaties over signalering en risico’s van hennepcriminaliteit om zo de bewustwording te vergroten.

In 2018 hebben we 64 bestuurlijke rapportages ontvangen van de politie. Op basis hiervan zijn 39 panden gesloten en in 25 gevallen is afgezien van sluiting of is er een waarschuwing gegeven.

Conclusie

De samenwerking met de ketenpartners gaat goed en de bewustwording van de risico’s van hennepteelt bij medewerkers is vergroot.

ga terug