Programma 8: Wonen

Deelprogramma 8.5: Betaalbaarheid en beschikbaarheid

We willen dat er in Groningen voldoende betaalbare woningen zijn. We streven ernaar om mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning, zo snel mogelijk aan een sociale huurwoning te helpen. In de stad werken de corporaties gezamenlijk met het woonruimte-verdeelmodel, met als streven om de verdeling van de vrijkomende huurwoningen zo transparant mogelijk en met zo min mogelijk regels te laten verlopen. Door het realiseren van een zo geschikt mogelijk woningaanbod, willen we de verschillende doelgroepen zo goed mogelijk huisvesten in de stad. Op deze manier werken we aan evenwichtige wijken en een inclusieve stad.

We willen:

  • Een hogere slaagkans van jongeren (< 27 jaar) voor een sociale huurwoning;
  • Een hogere slaagkans voor alle woningzoekenden voor een sociale huurwoning;
  • Een toename van het totaal aantal huurwoningen met een huurprijs beneden de liberaliseringsgrens van ongeveer 710 euro per maand in 2015 (dit zijn sociale huurwoningen; huurwoningen boven de liberalisatiegrens zijn vrije sector huurwoningen).

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Slaagkans jongeren op Woningnet

17,4%

35%

23,2%

Slaagkans 65+'ers op Woningnet

39,4%

70%**

23,3%

Slaagkans huishouden > 2 personen op Woningnet

23,0%

35%

9,2%

Slaagkans gemiddelde op Woningnet

23,1%

35%

22,7%

Woningvoorraad corporaties

38.293

32.895*

39.400

Mutatiegraad woningen (corporatief)

9,1%

10%

10,06%

* Dit getal verschilt van het aantal behaalde woningen in 2017. Dit komt door een foutief ingevoerd getal. Het werkelijke aantal woningen eind 2017 was 38.293. Dit is ook aangegeven tijdens de jaarrekening 2017.
** Het beoogde percentage wijkt af van het behaalde percentage o.a. omdat Patrimonium is toegevoegd aan het woonruimteverdeelsysteem. Daarnaast zien we de afgelopen jaren een lagere trend. We stellen de beoogde percentages bij naar meer realistische percentages voor de komende jaren.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 22

0,1 %

Baten

€ 0

0,0 %