Programma 8: Wonen

8.3.1 Ouderen- en zorghuisvesting

Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. Door grote veranderingen op het gebied van wonen en zorg, hebben veel verzorgingstehuizen hun deuren gesloten. Ondertussen willen steeds meer mensen het liefst oud worden in hun eigen woning en woonomgeving. Als gemeente gaan we mee in deze ontwikkeling. We willen dat mensen met een (aanstaande) zorgvraag zo lang mogelijk op eigen kracht zelfstandig kunnen blijven wonen: veilig en comfortabel in hun eigen vertrouwde woonomgeving. We blijven met onze partners werken aan goede voorzieningen binnen de muren van zorginstellingen voor mensen die daar recht op hebben.

We willen dat:

  • Er voldoende geschikte woningen voor ouderen beschikbaar zijn, en op de goede plek;
  • Ouderen zich bewust zijn van hun woonsituatie als er zorg nodig is en hun mobiliteit afneemt;
  • Ouderen zich voldoende kunnen informeren op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
  • Ouderen die intensieve zorg nodig hebben vlot een plek kunnen vinden in woonvoorzieningen van zorginstellingen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal (media)campagnes gericht op informeren ouderen over hulpmogelijkheden langer thuis wonen

4

3

2

Wat wilden we bereiken in 2018?

We gaan door met de campagne Lang zult u wonen om ouderen bewust te maken van hun woonsituatie. In juni 2017 is het Huis van Morgen geopend. Met het Huis van Morgen creëren we een 'living lab' waar we samen met het bedrijfsleven, woningcorporaties en onderwijsinstellingen en ouderen mogelijkheden kunnen onderzoeken om het langer zelfstandig thuis wonen te vergemakkelijken. Hierbij zoeken we een samenwerking met Healthy Ageing-sector in het bedrijfsleven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In het Huis van Morgen en daarbuiten zijn voor diverse groepen informatie bijeenkomsten georganiseerd. Met verschillende studierichtingen binnen de Hanze Hogeschool zijn verbindingen gelegd en in het Huis van Morgen zijn onderzoeken naar innovatie gedaan. Omdat het Huis van Morgen, volgens planning, eindigend is, is er in 2018 een project gestart om de bewustwordingscampagne "zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen" te implementeren binnen de WIJ.   

Conclusie

We hebben in 2018 ons doel bereikt.

ga terug