Programma 6: Cultuur

6.2.2 Een leven lang cultuur

In Groningen krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen met behulp van kunst en cultuur. Cultuuronderwijs is daarbij essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. We bevorderen daarnaast actieve cultuurparticipatie omdat dit bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners en het de sociale cohesie bevordert.

Voor de bibliotheek hebben we een uitvoeringsbeleid ontwikkeld voor een brede doelgroep met laaggeletterden en jeugd als speerpunt. We willen dat de inwoners van de stad kennis hebben van de geschiedenis van Groningen om bewustzijn te creëren over onze identiteit in zowel het verleden als het heden.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Verwacht

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal bezoekers Groninger Forum

1.229.004

1.100.000

1.225.037

Aantal uitleningen bibliotheek

826.405

1.370.000

781.225

Aantal leden bibliotheek

42.379

45.500

42.457

% Groningers dat wekelijks naar OOG kijkt

49%

42%

-

Aantal bezoekers Noordelijk Scheepvaartmuseum

38.757

35.000

35.000

Aantal gehonoreerde projecten Plusregeling amateurkunst (en uitputting budget)

43

35

44

Aantal bereikte leerlingen in het basisonderwijs met CMK

9.752

12.500

12.396

% deelnemende scholen aan CMK

59%

90%

*75%

Aantal scholen in het VO met de Cultuurkaart

10

10

10

* Het is in de praktijk weerbarstig om scholen aan te haken. Tegelijkertijd zien we dat we niet het streefpercentage voor het aantal scholen, maar wel een toename in het aantal bereikte leerlingen in het basisonderwijs met CMK hebben behaald.

Wat wilden we bereiken in 2018?

 • Cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. We dragen middels cultuuronderwijs dan ook bij aan de pijler Positief opgroeien. We vergroten het bereik en de kwaliteit van cultuuronderwijs op scholen. Ons instrument hiervoor is Cultuureducatie met kwaliteit. Daarnaast willen we een impuls geven aan muziek in het basisonderwijs;
 • In Groningen krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen met behulp van kunst en cultuur. We sluiten aan bij de Europese doelstelling van een leven lang leren en staan voor het ontwikkelen van 21st century skills door Stadjers;
 • We willen dat de inwoners van de stad kennis hebben van de geschiedenis van Groningen. Dit is belangrijk voor het bewustzijn over onze samenleving in zowel het verleden als het heden;
 • We willen meer samenwerking bewerkstelligen tussen de erfgoedinstellingen, zodat de collectie Groningen vaker en laagdrempelig wordt getoond;
 • De inwoners van de stad hebben plezier in lezen en worden gestimuleerd in hun literaire ontwikkeling;
 • Kinderen, jongeren en volwassenen in de stad beschikken over een basisniveau taalvaardigheid waarmee ze minimaal zelfredzaam zijn in de hedendaagse informatiemaatschappij. Ze maken kennis met, en beleven plezier aan lezen;
 • De inwoners van de stad zijn actieve burgers die deel uitmaken van en participeren in de samenleving.  Alle Groningers hebben de mogelijkheid om vrij elkaar te ontmoeten en in debat te gaan over actuele maatschappelijke thema’s.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • Kunst en Cultuur heeft de advies- en aanjaagfunctie voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in 2017 op zich genomen. Ze bereiken nu steeds meer basisscholen en de scholen die meedoen ontwikkelen zich hier goed in. Het bereik is bijgesteld omdat dit te ambitieus was geformuleerd. Deelname aan CMK wordt gestimuleerd met adviesgesprekken, leergemeenschappen en bijscholing van docenten en schoolleiders. Lokale culturele aanbieders ontwikkelen steeds meer nieuw educatie-aanbod in samenwerking met de scholen.
 • Bij het project Waste no Waste hebben we een cultuureducatie-programma gerealiseerd in samenhang met natuur- en techniekonderwijs. Scholen uit de omgeving van het Suikerunieterrein en het Alfa College werkten hier aan mee.
 • We hebben uitvoering gegeven aan Meer Muziek in de Klas. In november vond een bijeenkomst voor het basisonderwijs plaats waar 200 docenten werden bijgeschoold om meer met muziek te doen, in combinatie met allerlei vakken. Uit de quickscan 2018 blijkt dat het percentage docenten dat zich vaardig voelt om muziek in de klas te geven is gestegen van 11% naar 27%.
 • We hebben met het Stadspanel onderzoek gedaan naar cultuurbeoefening, cultuurbezoek en cultuurwaardering. Dit rapport geeft een beeld van de deelname aan en de beleving van cultuur door inwoners van de stad Groningen. We zien dat slechts zeven procent van de respondenten uit het Stadspanel aangeeft alle genoemde activiteiten nauwelijks tot nooit te bezoeken. Hieruit volgt dat 93 procent van de respondenten minstens enkele keren per jaar één of meerdere van de genoemde activiteiten beoefent. We delen de resultaten van het onderzoek met culturele instellingen zodat zij dit kunnen gebruiken om hun publiek te bereiken.
 • Het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Groninger Archieven en Groninger Museum werken aan een vernieuwd concept voor de invulling van een historisch museum. Uitgangspunt is een kleine vaste collectie op basis van de Canon van Groningen en daarnaast een flexibele indeling waar het historisch museum tentoonstellingen, lezingen en workshops gaat programmeren. In 2018 is de basis gelegd voor samenwerking en conceptvorming. In 2019 gaat de uitwerking starten.
 • De wet schrijft openbare bibliotheken vijf functies voor: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. Deze vijf functies vormen de kerntaken in de invulling van het Groninger Forum dat met basisfuncties en programmering als bibliotheek, actualiteit, kennis & technologie, jeugd & educatie en festivals & events breed inzet op inspiratie, ontwikkeling en laagdrempeligheid.
 • In 2018 is in Beijum een vijfde taalhuis geopend. In het Taalhuis kan iedereen met een taalvraag of vragen over rekenen en computervaardigheden langskomen. Ook is er informatie te vinden over opleidingen, cursussen, taalcafé’s en andere vrijwilligersprojecten in de stad gericht op taal, rekenen en digitale vaardigheden. Het taalhuis Beijum is een samenwerking van WIJ Beijum, Taal voor het Leven, Humanitas, Gemeente Groningen, Noorderpoort, Alfa-college en het Groninger Forum.

Conclusie

We hebben in 2018 cultuureducatie en muziek in de klas gestimuleerd. Dit vraagt continu aandacht en doorontwikkeling. Als Age Friendly Cultural Region hebben we cultuur voor en door ouderen gestimuleerd. We werken verder aan de ontwikkeling van het Historisch Museum. Het Groninger Forum zet breed in op inspiratie, ontwikkeling en taalvaardigheid, ook in de wijken.    

ga terug