Programma 6: Cultuur

6.2.1 Samenleven met cultuur

Maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, duurzaamheid, krimp of vergrijzing worden steeds complexer. Mogelijke oplossingen vragen om innovatie en creativiteit, bij uitstek een kracht van de culturele sector. We willen daarom deze kracht verbinden aan maatschappelijke thema’s. We willen dat kunst en cultuur in het centrum van de stad en in de wijken toegankelijk en te beleven is. Hiermee draagt cultuur bij aan de inclusieve stad.  

Wat wilden we bereiken in 2018?

  • We gaven een impuls aan samenwerkingsprojecten op het gebied van kunst en ouderen;
  • We wilden middels cultuur een bijdrage leveren aan de opgave gebiedsgericht werken;
  • We wilden culturele instellingen uitdagen om hun waarde voor het bredere maatschappelijke domein te bewijzen en verder hierop in te zetten. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken .  

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Met het Pronkjewail Fonds hebben we culturele projecten gericht op ouderen gerealiseerd als Age Friendly Cultural Region 2017-2018. De resultaten van de projecten worden door de Hanzehogeschool geëvalueerd met een impactmeting. Met Vrijdag en de Hanzehogeschool wordt in 2019 het vervolg van dit thema onderzocht.  
  • In Paddepoel en Selwerd vond in 2018 voor het eerst het project De Wijk De Wereld plaats. Buurtbewoners maakten een interactieve voorstelling onder begeleiding van professionals. Het resultaat was dat bewoners in aanraking kwamen met cultuur en daarnaast elkaar leerden kennen.
  • De inzet van cultuur voor het brede maatschappelijke domein is onderwerp van gesprek met onze cultuurinstellingen. We zien overigens dat instellingen hier zelf ook op anticiperen door projecten te organiseren met scholen of in wijken, of door maatschappelijke thema's aan te snijden.
  • Met een Stadjerspas of via het Jeugdcultuurfonds wordt cultuurdeelname bevorderd voor inwoners en gezinnen met een laag inkomen.  

Conclusie

Er ontstaan steeds meer verbindingen vanuit cultuur met diverse maatschappelijke doelgroepen, zoals ouderen en wijkbewoners van aandachtswijken. Er wordt via armoedebeleid ingezet het laagdrempeliger maken van deelname aan cultuur.

ga terug