Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg

4.2.1 Ondersteunende voorzieningen

De ondersteunende voorzieningen hebben een sleutelfunctie tussen de sociale basisvoorzieningen in spoor één en de zorgvoorzieningen in spoor drie. De ondersteunende voorzieningen bestaan uit preventie, collectieve en individuele ondersteuning. Deze voorzieningen maken in toenemende mate onderdeel uit van de integrale aanpak van WIJ Groningen. In dat kader is in het voorlopige model voor de WIJ-teams een aantal kernfuncties onderscheiden. Deze hebben betrekking op de twee hoofdtaken van de WIJ-teams: individuele ondersteuning en een collectieve, preventieve aanpak. Binnen beide hoofdtaken wordt vraaggericht gewerkt.

Naast het bieden van collectief, preventieve ondersteuning gericht op de sociale basis, voerde WIJ Groningen taken uit op het gebied van individuele ondersteuning. Deze ondersteuning richt zich op inwoners/gezinnen die, al dan niet tijdelijk, verminderd zelfredzaam zijn, met een ondersteuningsbehoefte op één of meerdere leefgebieden. Met het oog op deze ondersteuning vormt een brede, op de ondersteuningsvraag toegespitste vraaganalyse een belangrijke basis. Vanuit het uitgangspunt van ‘één regisseur per huishouden’ voerde WIJ Groningen, samen met onze inwoners, regie op het totaal van ondersteuningsvragen dat speelt binnen een huishouden. De ondersteuning die WIJ Groningen biedt is zoveel mogelijk passend bij de ondersteuningsvraag en sluit aan op de eigen kracht en mogelijkheden van onze inwoners.
Bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor ondersteuningsvragen, verkende het WIJ-team nadrukkelijk de eigen mogelijkheden van het huishouden, alsmede de beschikbare mogelijkheden in de wijk voor zover dit basisvoorzieningen betroffen. Bij ontoereikende ondersteuning in deze basis werd ingezet op het bieden van passende professionele ondersteuning, al dan niet in de vorm van een arrangement waarbij ook de eigen kracht van inwoners een rol speelt.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat de geboden ondersteuning past bij de hulpvraag (I)

68% (II)

Toename

68% (II)

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt dat de kwaliteit van de geboden ondersteuning goed is (I)

64% (II)

Toename

64% (II)

% cliënten waarbij de doelrealisatie o.b.v. de uitkomsten uit de ZRM conform de beoogde doelen uit het Plan van Aanpak is

-

-

-

% hulpvragen dat door de WIJ-teams is verwezen naar sociale basisvoorzieningen (III)

-

-

57%
(uitdraai op
27-2-19)

% hulpvragen dat door de WIJ-teams is toegeleid naar specialistische zorgvoorzieningen (IV)

-
(71% over
Q3 t/m Q4)
(V)

-

68%
(67% over
Q3 t/m Q4)
(V)

% inwoners dat (een gedeelte van) het ondersteuningsplan zelf of met behulp van informele ondersteuning (waaronder sociaal netwerk, vrijwilligers) uitvoert

-
(3% over

Q3 t/m Q4)
(V)

-

2%
(2% over
Q3 t/m Q4)
(V)

I   In de voorgaande Begroting en Rekening (2017) is deze uitkomstmaat anders (te breed) gedefinieerd, hierdoor waren de destijds opgegeven scoringspercentages ook beduidend lager (resp. 45% en 44% in 2017). Dit is hier met terugwerkende kracht gecorrigeerd;
II   Op het aandeel bewoners dat zegt (wel eens) contact te hebben gehad met WIJ-Groningen én waarbij sprake is geweest van enige vorm van dienstverlening of ondersteuning (dus excl. 'contact, maar niet geholpen' of 'contact, anders...');
III   De toepassing van de terminologie 'sociale basisvoorziening' is niet eenduidig in de dagelijkse praktijk. Het betreft hier het aandeel gevallen waarbij een melding (niet op uniek persoonsniveau) is afgehandeld zonder te resulteren in een wettelijke melding (leidend tot dossier en breder onderzoek) op het totaal aantal binnengekomen meldingen bij de entree WIJ-Groningen (54% hiervan betreft een 'directe afhandeling' en 3% betreft een 'andere afhandeling' waarbij de melding wel is doorgezet naar het aanmeldteam voor nader onderzoek en/of ter bespreking, maar zonder te resulteren in dossiervorming en breder onderzoek);
IV   Het gaat hier over het aandeel gevallen (op klantniveau en niet productniveau) waarbij een ondersteuningsplan (volgend na een wettelijke melding, dossier en breder onderzoek) resulteerde in een bestelling van een maatwerk voorziening op het totaal aantal ondersteuningsplannen. Een bestelde maatwerk voorziening hoeft overigens niet per definitie tot een volledige verzilvering ervan te leiden;
V   Op het moment van publiceren van de Rekening 2017 waren de cijfers over 2017 nog niet publicabel, vanaf een later moment zijn wel cijfers leverbaar geworden over 2017. Echter vanwege de kwaliteit van de registraties in de beginperiode van 2017 zijn deze ook nog niet over het gehele jaar betrouwbaar. Vandaar dat gekozen is om met terugwerkende kracht wel een trend te presenteren op basis van de 2e helft van 2017 en 2018.

Wat wilden we bereiken in 2018?

Met het oog op individuele ondersteuning werkt WIJ Groningen in 2018 onder meer aan de volgende resultaten:

  • Het onderzoek en de daaruit voortkomende ondersteuning is passend bij de ondersteuningsvraag en sluit aan op de eigen kracht van inwoners;
  • Inwoners ontvangen gedurende het proces van vraagverheldering de op dat moment noodzakelijke ondersteuning;
  • Inwoners worden in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen in het contact met WIJ Groningen te delen;
  • Zeer zware, complexe gezinssituaties worden gestabiliseerd, met specifieke aandacht voor aanwezige kinderen;
  • De door een zorgaanbieder geboden ondersteuning sluit aan op de doelen uit het ondersteuningsplan;
  • De resultaten van de ondersteuning worden integraal, met alle bij de ondersteuning betrokken partijen, geëvalueerd.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2018 heeft WIJ Groningen gestaag doorgewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening op individueel niveau. Er is in toenemende mate aandacht voor het benutten van informele vormen van ondersteuning, alvorens specialistische voorzieningen worden ingezet en de reflectieve praktijk (met meer-ogen-principe) dat WIJ Groningen hanteert in het geval van complexe en/of precaire situaties draagt er voor zorg dat ook de inzet in de meest complexe situaties goed gewogen en verantwoord is.

Gebleken is dat het percentage inwoners dat met WIJ Groningen contact heeft gehad en aangeeft dat de geboden ondersteuning past bij de hulpvraag in 2017 is gestegen ten opzichte van 2016 en dat deze stijging in 2018 is gestabiliseerd. Ditzelfde geldt voor het percentage inwoners dat aangaf de ondersteuning van WIJ Groningen als goed te beoordelen. Dit laatste percentage, van 64%, impliceert overigens niet dat de overige inwoners de ondersteuning van WIJ Groningen als onvoldoende typeerden. Veel inwoners hebben bijvoorbeeld een neutrale reactie gegeven, omdat hun contact met WIJ kort is geweest (zoals in het geval van een korte informatievraag). Het percentage inwoners dat in 2018 ontevreden was over de passendheid dan wel kwaliteit van de ondersteuning van WIJ Groningen bevond zich onder de tien procent (resp. 7% en 9%). Ontevredenheid heeft voortdurend onze aandacht. We streven er in onze afspraken met WIJ Groningen naar om dit aspect tot een minimum te beperken.

Meer dan de helft (57%) van het totaal van de meldingen bij WIJ Groningen is direct door de betrokken WIJ-teams afgehandeld, zonder te hebben geleid tot een breder onderzoek met bijbehorend dossier. De WIJ-teams vangen dus al een groot aantal vragen af in de entree, wat past bij onze ambitie om zoveel mogelijk vragen 'aan de voorkant' af te handelen. Van de inwoners bij wie uiteindelijk wel bredere vraagverheldering is toegepast, met een bijbehorend ondersteuningsplan, heeft 68% een maatwerkvoorziening toegekend gekregen. Van deze laatste groep heeft slechts twee procent het ondersteuningsplan zelf of met het aanwezige informele netwerk uitgevoerd. Voor dit laatste percentage is een 'slag om de arm' van toepassing, gezien de verbeteringen in registratie bij WIJ Groningen op dit onderdeel, die nog moeten worden gemaakt.

Conclusie

WIJ Groningen heeft in 2018 zijn taken ten aanzien van vraagverheldering, het opstellen van ondersteuningsplannen en de regievoering op de ondersteuning verder geprofessionaliseerd. Dit geldt ook voor de ondersteuning van zorgmijders, waar hernieuwde en verbeterde afspraken over zijn gemaakt met de relevante ketenpartners.

De beweging die we willen zien is dat WIJ Groningen gebruik maakt van wat er al is in de wijk of rondom de hulpvrager bij het oplossen van de hulpvraag, in plaats van enkel te kijken naar de (veelal duurdere) ingekochte ondersteuning door professionals. Dus een toename van de verwijzingen naar basisvoorzieningen en inzet van informele ondersteuning en een afname in het aantal verwijzingen naar specialistische zorgvoorzieningen.
Uit de cijfers lijkt deze beweging ingezet te worden. Meer dan de helft van de meldingen bij WIJ Groningen mondt niet uit in een proces van verdere vraagverheldering, maar wordt  ter plekke afgehandeld. Wel blijkt dat de groep inwoners die verdere vraagverheldering ontvangt hun ondersteuningsplan maar in geringe mate zelf, of met kracht van de eigen sociale omgeving, uitvoert. Overigens dient die percentage wel met een 'slag om de arm' benaderd te worden, aangezien de registratie van WIJ Groningen op dit onderdeel nog verbetering behoeft. Aanvullend kan als mogelijke oorzaak van dit lage percentage worden aangehaald dat de WIJ-teams al voordat er een wettelijke melding volgt aan de slag gaan met het activeren van de inwoner en diens netwerk. De 2% heeft dan vooral betrekking op de situaties waarin er professionele ondersteuning wordt ingezet.

De passendheid van de ondersteuning bij de hulpvraag en de positieve beoordeling ten aanzien van de ondersteuning door WIJ kenden een licht positieve stijging. Deze aspecten blijven voortdurend onze aandacht houden.

ga terug