Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.4 Diversiteit, integratie en emancipatie

We zijn ervan overtuigd dat diversiteit onze stad sterker, creatiever en innovatiever maakt. We willen dat iedereen in Groningen, ongeacht herkomst, geslacht, geaardheid of andere oorzaken, dezelfde kansen krijgt om actief aan onze samenleving mee te doen. Kwetsbare etnische en culturele groepen ondersteunden we in 2018 met specifiek beleid. We willen namelijk dat iedereen in Groningen zich thuis voelt: een stad waar al die verschillende mensen de stad sterker en aantrekkelijker maken. We ondersteunden activiteiten van de LHBTI gemeenschap en activeerden emancipatie ontwikkelingen van verschillende groepen bewoners. Iedereen is anders en in Groningen is ruimte voor iedereen. Daarvoor subsidieerden wij cursussen, activiteiten en projecten van maatschappelijke organisaties.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald
2017

Beoogd

2018

Behaald

2018

Aantal samenwerkingspartners dat zich verbindt aan de thema's van de diversiteitsagenda

10

10

15

Aantal activiteiten dat vanuit het activiteitenbudget mede gesubsidieerd wordt

-

35

33

Wat wilden we bereiken in 2018?

Met de Diversiteitsagenda en een diversiteitscampagne zochten en maakten we de verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen en bewonersinitiatieven in Groningen. De deelnemers stemden activiteiten op elkaar af en ontwikkelden samen nieuwe activiteiten.

We ondersteunden in 2018 projecten en activiteiten die de thema's van de diversiteitsagenda aan de orde stellen, uitwerken en verder tot ontwikkeling brengen. We organiseerden netwerkbijeenkomsten en een diversiteitscafé die stedelijke netwerken versterkt hebben en de thema's onder de aandacht gebracht heeft. We ontwikkelden een werkwijze met zelforganisaties, maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven die de doelen van de agenda dient met behulp van het activiteitenbudget.

We organiseerden Diversity Day, ondersteunden de regenboogweek en de activiteiten van het platform voor religie en samenleving. We legden de verbinding met de WIJ-teams via het multicultureel netwerk en deelden relevante informatie over activiteiten en ontwikkelingen. De specifieke aanpak voor Somaliërs en Antillianen is ondergebracht bij de WIJ-teams. De methodiek die in dat kader gehanteerd wordt, die wij samen met de MJD, WIJ, de Somalische gemeenschap en andere ketenpartners hebben ontwikkeld om de overlast en de problematiek van Somalische Groningers aan te pakken, hebben wij in aangepaste vorm ook ingezet voor de Eritrese gemeenschap. Het streven is dat WIJ-teams in toenemende mate ‘diversiteitsproof’ gaan werken en zich bekwamen in interculturele communicatie.

Met ons lokale lhbti-emancipatiebeleid wilden wij net als in voorgaande jaren werken aan het verhogen van de sociale acceptatie, de veiligheid en het vergroten van de zichtbaarheid van de lhbti-gemeenschap in Groningen.

We zetten ons in om actieve verbindingen tussen vergunninghouders en de Groningse samenleving tot stand te brengen. Ook pleegden we inzet op het verhogen van het taalniveau van vergunninghouders.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

De activiteitensubsidie voor diversiteit hebben we ingezet om activiteiten in de samenleving te ondersteunen:

  • Capital of Happiness heeft in Vinkhuizen met bewoners een foto portret serie gemaakt en er een tentoonstelling van gemaakt in het Groninger Museum;
  • De nieuw ontwikkelde cursus 'eigen regie en participatie' is van start gegaan en heeft twintig vrouwen getraind. Deze veelal multiculturele vrouwen kunnen voortaan met deze training zelf nieuwe groepen vrouwen ondersteunen in hun emancipatieproces;
  • We ondersteunden de doorstart van een kleinschalig en laagdrempelige vrijwilligersorganisatie die een ondersteunings- en activeringsmethodiek inzet voor bewoners met een diverse achtergrond;
  • De MJD heeft het thema 'betrokken vaderschap' op de stedelijke agenda gezet door middel van een congres; de voorbereiding en invulling van dit congres was een cocreatie van o.a. Kraamzorg Groningen, reclassering Noord Nederland, WIJ; Groningen is in het landelijke netwerk één van de voorlopers op dit thema;
  • In het kader van het Shelter City Groningen programma ontvingen wij voor een periode van drie maanden twee mensenrechtenvertegenwoordigers uit Nigeria en Kenia;
  • We hebben voor de tweede keer de Diversiteitsprijs uitgereikt. De prijs werd uitgereikt op het Grandioos Groningen podium tijdens het werkfestival op het voormalige Suikerunie terrein en ditmaal kwam Martinizorg als winnaar uit de bus.
  • Een groep inwoners heeft met ondersteuning van de gemeente een campagne bedacht en uitgevoerd naar aanleiding van de motie 'Groningen viert de liefde!' De campagne werd rond Valentijnsdag 2019 gelanceerd;
  • Diversity Day 2018 kreeg dit jaar in een nieuwe vorm: op negen verschillende plekken vonden er activiteiten plaats. Daarvoor hebben de organisatoren samenwerking gezocht met de Groninger City Club en een aantal negental bedrijven en organisaties in de binnenstad.
  • In 2018 konden we opnieuw beschikken over rijksmiddelen voor het lokale lhbti-emancipatiebeleid, de zogenaamde regenbooggelden. Deze gelden hebben wij ingezet bij het COC Groningen Drenthe voor het versterken van de functie projectcoördinatie, bij het Platform LGBT Groningen ter stimulering van kleinschalige lhbti-activiteiten en voor het ontwikkelen van een voorlichtingsfilmpje over het melden en aangifte doen van discriminatie en geweld tegen lhbti's.

Conclusie

We constateren dat de zoektocht naar verbreding, verbinding en samenwerking op de thema's emancipatie en diversiteit zijn vruchten heeft afgeworpen. Deze ontwikkelingen van de thema's, activiteiten en partners van de diversiteitsagenda hebben we uitdrukkelijk opgezocht, geactiveerd en gefaciliteerd. Deze benadering heeft initiatieven en activiteiten met meer variatie opgeleverd, maar heeft niet in alle gevallen tot subsidie aanvragen geleid.
Het Platform Zelforganisaties Groningen is er niet in geslaagd aan te sluiten bij de ontwikkelingen die de diversiteitsagenda in gang heeft gezet. Bestuurlijk heeft het platform niet gefunctioneerd zoals alle betrokken partijen gewild hadden. Samenwerking van een aantal zelforganisaties met andere partijen in de stad is mondjesmaat op gang gekomen. Het verdient daarom het komende jaar aandacht om groepen bewoners met een niet Nederlandse achtergrond uitdrukkelijk te betrekken en uit te nodigen mee te doen aan activiteiten op het gebied van emancipatie en diversiteit.

ga terug