Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.2 Bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken

Voor het welbevinden zijn sociale contacten in de eigen buurt van grote betekenis. Mensen kunnen hierdoor gemakkelijker samen activiteiten ondernemen, elkaar helpen en iets aan elkaar vragen. Wij hebben de overtuiging dat veel mensen iets voor een ander willen doen. Wij vonden het in 2018 belangrijk dat mensen daarvoor de ruimte en de mogelijkheden ervoeren en gewaardeerd en gezien werden. Daarnaast hebben mantelzorgers en vrijwilligers kunnen rekenen op adequate faciliteiten en (professionele) ondersteuning. Die worden geboden door verschillende (gesubsidieerde) instellingen en in de (wijk)accommodaties.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald 2017

Beoogd

 2018

Behaald 2018

Aantal (nieuw) ingezette vrijwilligers door Humanitas *

-

± 3.200

3204

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden bereiken dat de inwoners van de Groninger wijken en dorpen met plezier wonen en leven. Dit geldt ook voor mensen met een hoge leeftijd, een beperking of een niet- Nederlandse achtergrond. In wijken bruist het van activiteiten die door en voor en met bewoners worden georganiseerd. Ieder draagt naar vermogen een steentje bij en dat geeft een gevoel van saamhorigheid, erbij te horen en thuis te zijn. De nadruk ligt op de ontwikkeling van preventieve individuele en collectieve activiteiten. Daarnaast willen we de hierboven genoemde verbinding met en de aansluiting van de formele beroepsmatige zorg op de informele zorg verder versterken. Vrijwilligers en mantelzorgers voelen zich (h)erkend en gewaardeerd. De informele zorg is de basis waar de formele zorg zich bij aansluit en aanpast.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

De volgende opsomming is niet uitputtend:

  • Het bevorderen van sociale samenhang, samenredzaamheid en leefbaarheid in de wijken is een belangrijk onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak;
  • We ondersteunen bewonersinitiatieven gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en samenredzaamheid van de eigen woonomgeving;
  • We subsidiëren de ondersteuning van vrijwilligersprojecten op het gebied van eenzaamheid (Coalitie Erbij), opgroeien, opvoeden, thuisadministratie, verlies, mantelzorgondersteuning, maatschappelijke ondersteuning, detentie, klussendiensten, netwerkversterking. Dit wordt uitgevoerd door Humanitas als vrijwilligersorganisatie;
  • We subsidiëren LINK 050 de vrijwilligerszaak die onder andere een vrijwilligersvacaturebank onderhoudt en vrijwilligersorganisaties ondersteunt bij het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid;
  • We subsidiëren Wehelpen , een matchingsite tussen hulpvragen en hulpaanbod;
  • We subsidiëren Thuisafgehaald een bemiddelingssite voor thuiskoks en mensen uit de buurt die eten bij hen willen halen;
  • We subsidiëren Vlegter voor de ondersteuning van een aantal vrijwilligersprojecten;
  • We subsidiëren de buurthuizen/ accommodaties;
  • We subsidiëren een aantal vrijwilligersprojecten geïnitieerd door particuliere kleine stichtingen zoals De Opstap, logeerhuis voor respijt en herstel, Stichting Queri poezenopvang bij mensen die zich eenzaam voelen, Stichting Odensehuis voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers, Stichting Kas Vital vrijwilligers die Antilliaanse jongeren ondersteunen bij het ontdekken van hun talenten en hoe de wereld hier een beetje mooier mee te maken, Kringloop plus een kringloopwinkel in Vinkhuizen waar veel mensen opnieuw hun talenten en mogelijkheden kunnen ontdekken, De Wiershoeck een stadsboerderij waar mensen op vrijwillige basis buiten- en binnen werkzaamheden kunnen doen die bij hen passen etc.;
  • We faciliteren verbinding tussen jongeren en Stadjers via WIJS (wijkinzet door jongeren en studenten) en Jimmy's en werken samen met Jonge Helden (vanuit de kerken) en de Studentendesk van het Rode Kruis.

Eén op de drie Nederlanders levert in meer of mindere mate mantelzorg. De meeste mantelzorgers helpen eens in de week bij taken die ze van tevoren afgesproken hebben. Maar een grote groep inwoners neemt veel en veelvuldig mantelzorgtaken op zich. De rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen die zorg nodig hebben wordt in het kader van de drie decentralisaties groter en belangrijker. Daarom stimuleren we dat mantelzorgers deze rol op een gezonde manier kunnen vervullen. We willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en uitvallen. In dat kader subsidiëren we Humanitas voor de uitvoering van het gemeentelijke mantelzorgbeleid door de inzet van wijkwerkers mantelzorg laagdrempelig in de wijken, de uitgifte van de mantelzorgkaart, het organiseren van activiteiten en cursussen voor mantelzorgers, de viering van de dag van de mantelzorg en het vormgeven van het steunpunt mantelzorg als expertisecentrum.

Conclusie

Er is veel bedrijvigheid als het gaat om het bevorderen van samenredzaamheid, sociale samenhang en leefbaarheid. Veel inwoners doen iets voor een ander of zijn maatschappelijk actief. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen rekenen op adequate faciliteiten, waardering en (professionele) ondersteuning op maat. Het beleidsterrein laat veel variatie zien en een breed scala aan mogelijkheden als het gaat om de grootte van de initiatieven, de achterliggende (levens)overtuiging, de inhoud en de activiteiten. Dat biedt mogelijkheden en kansen voor iedereen. We continueren het beleid.

ga terug