Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg

4.1.1 Actief burgerschap en bewonersinitiatieven

Wij hebben gewerkt aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen naar vermogen kan deelnemen. In dat kader stimuleerden we actief burgerschap in energieke wijken en creëerden we faciliteiten voor burgers die verantwoordelijkheid willen nemen voor elkaar en voor hun omgeving. Mensen zijn in hun wijk of buurt beter in staat kansen te benutten of oplossingen aan te dragen voor problemen die zij ervaren. Niet meer de vraag 'wie lost dit voor mij op' maar 'wat kan ik daaraan bijdragen'? Dat kan door verbindingen te leggen met wijkbewoners onderling, met buurtinitiatieven, scholen en studenten, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, welzijnswerk, zorg, kerken en moskeeën en met ondernemers. Als gemeente hebben we daarin een faciliterende, stimulerende en verbindende rol. We willen als gemeente verbinden met burgerkracht; overheidsparticipatie in burgerinitiatieven.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald
 2017

Begroting
2018

Behaald
 2018

Aantal ondersteunende bewonersinitiatieven in het kader van innovatie ateliers

-

.-

Ondersteuning van 32 initiatieven in kader van de sociale ondernemers challenge
5 Parels (algemene voorzieningen)

1 wijkcoöperatie

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen actief burgerschap voeden en faciliteren zodat het zich uit kan breiden en het aantal actieve burgers en burgerinitiatieven toeneemt. Ook in het gebiedsgerichte werken stimuleren we dat bewoners samen aan de slag gaan met het benutten van kansen en het oplossen van problemen die zij in hun leefomgeving signaleren of ervaren. We willen daarbij als overheid een betrouwbare samenwerkingspartner zijn die meedenkt, waardeert, een gids is binnen de gemeente en faciliteert. Kortom als gemeente het initiatiefnemers zo gemakkelijk mogelijk maakt om waardevolle duurzame successen te behalen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Opnieuw hebben we dit jaar een sociale ondernemers challenge georganiseerd waarin we ondernemers uitdagen om met innovatieve ideeën te komen die de sociale basis versterken. Dit jaar was deze challenge specifiek gericht op de thema's: voorkomen van eenzaamheid, verminderen van armoede en het bevorderen van gezondheid. De challenge leverde meer dan 43 ideeën van ondernemers en zzp-ers op. De prijswinnaars zijn:

  • Oma’s Soep , een project waar studenten op pop-up plekken soep koken met Opa's en oma's naar oma's recept;
  • FitGaaf! een project waar je kinderen op een speelse creatieve manier stimuleert om gewoon water te drinken;
  • AvHaal ! een project waar mensen die hulp nodig hebben bij het wegbrengen van hun vuilnis en afval terecht kunnen.

Daarnaast hebben we netwerkbijeenkomsten georganiseerd met de deelnemers aan het innovatie-atelier van voorgaande jaren. Dit om van elkaar te leren en onderling burgerinitiatieven en innovatieve projecten van maatschappelijke organisaties met elkaar in contact te brengen. Tijdens de laatste netwerkbijeenkomst konden de innovatie-atelier deelnemers kennis maken met de hoofdaanbieders van het GON en werden vragen, verwachtingen, kansen en zorgen besproken.

We hebben bijeenkomsten van "de leertuin" georganiseerd, samen met een vijftal Groningse Pareltjes (Odenshuis, De Opstap, Kringloop Plus, De Wiershoeck en het Hamelhuys). Dit zijn allen kleine particuliere initiatieven die functioneren als algemene voorziening met een stedelijk bereik. Gezamenlijk leren we wat de voordelen en kansen zijn van een algemene voorziening ten opzichte van een maatwerkvoorziening en wat de werkzame bestanddelen zijn die een algemene voorziening tot een bloeiende algemene voorziening maken.
Ook onderzoeken we hoe ze zich kunnen verhouden tot de ontwikkeling van het GON en anderen en wat daarbij voor hen een goede positie in het speelveld is waar ze op hun unieke wijze kunnen groeien en bloeien. Daarnaast hebben we met Wijkcoöperatie De Goeie Buurt overlegt over hun werkwijze van onderop en positionering in de ontwikkelingen van WIJ en GON.

Vanuit de gebiedsteams hebben we wijkbewoners en organisaties uitgenodigd om initiatieven te ontplooien die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de wijk en buurt. Dit heeft tot veel reacties geleid. Veel initiatieven zijn in cofinanciering met budget van beleid en de gebiedsteams gefinancierd.

Conclusie

De tijd, aandacht en energie van de gemeente is sinds de overheveling van taken naar de gemeenten gericht geweest op de ontwikkeling van de WIJ teams en vervolgens het GON. De verdere versterking van de sociale basis heeft tot nu toe minder de aandacht gekregen.Daarom zetten we nog meer in op het gebiedsgerichte werken. Juist in het gebied is het directe contact met de bewoners. We merken dat bewoners zich in (willen)zetten voor meer onderlinge verbondenheid, elkaar ontmoeten, elkaar kennen, elkaar helpen en samen activiteiten ondernemen. Juist in de wijk, in straten en buurten en wijken liggen de kansen voor het versterken van actief burgerschap en bewoners initiatieven die samen een hechte sociale vitale gemeenschap willen vormen. We zien in het gebiedsgerichte werken mooie ontwikkelingen, de "beweging" van burgerinitiatieven groeit, steeds meer inwoners nemen initiatieven en/of sluiten zich hierbij aan. Het is van belang om hier in onze gemeentelijke dienstverlening goed bij aan te sluiten en het initiatiefnemers zo gemakkelijk mogelijk te maken om hun idee tot een succes te maken. We kunnen nog veel meer gebruik maken van de energie, ideeën en "the wisdom of te crowd". Meer ruimte voor de versterking van de sociale basis met behulp van buurtinitiatieven en - ontmoetingen leidt tot meer eigenaarschap en betrokkenheid van buurtbewoners bij hun buurt/wijk. Daar hebben we de afgelopen jaren zowel binnen het innovatie atelier als ook het gebiedsgerichte werken goede ervaringen mee opgedaan.  

ga terug