Programma 3: Onderwijs

3.2.1 VSV en Leerplicht

Met het onderwijs werken we intensief samen om verzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv) te voorkomen. We zien toe op de handhaving van de leerplicht en voeren de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten uit.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2017

Beoogd
 2018

behaald
2018

Aantal voortijdige schoolverlaters*

2,66%
(296)

<2,3%
(<250)

2,51%
(278)

% thuiszitters in schooljaar teruggeleid naar onderwijs

28%

75%

87%

Aantal thuiszitters in beeld bij leerplicht

68

-

60

* vanwege een wijziging in de telsystematiek van DUO zijn de aantallen niet meer helemaal vergelijkbaar, de percentages wel.

Wat wilden we bereiken in 2018?

In 2018 wilden we een verdere daling realiseren van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. We wilden de oude vsv-ers in de regio centraal westelijk Groningen in beeld brengen en begeleiden naar een passend vervolgtraject. Thuiszitters wilden we zo snel en zo veel mogelijk terugleiden naar het onderwijs. We wilden een sluitend vangnet creëren voor alle kwetsbare jongeren tot 23 jaar in onze regio. Dat houdt in dat alle jongeren van onze doelgroep de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben bij hun vervolgstap richting school, werk en/of dagbesteding. In de regionale vervolgaanpak vsv en jongeren in kwetsbare posities wilden we samen met het onderwijs maatregelen continueren om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Daar bovenop wilden we jongeren in een kwetsbare positie (pro/vso/entree) registreren en monitoren. Voor jongeren waar dat aan de orde is wilden we de aansluiting tussen onderwijs en dagbesteding verbeteren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We werken nauw samen met het onderwijs in de regio, de WIJ-teams en sociale teams, de arbeidsmarktregio en andere gemeentelijke afdelingen en organisaties om schooluitval en thuiszitten in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen.  
In juni 2018 hebben we het thuiszitterspact getekend, een lokale bestuurlijke overeenkomst met de ketenpartners PO-VO-MBO, GGD en WIJ Groningen.  

We hebben in 2018 opnieuw veel aandacht besteed aan preventieve activiteiten.

  • We hebben het project RMC+ gecontinueerd en verbeterd.
  • We hebben meegewerkt aan de preventieve projecten School als Wijk op het MBO en het VO-WIJ team op het VO.  
  • Op het VO vormen de VO-WIJ medewerkers samen met de ondersteuningscoördinatoren van de school, de GGD-medewerkers en de leerplichtambtenaren zogenaamde AOJ teams: operationele teams gericht op de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp.

Naast de preventieve aanpak hebben we in 2018 veel individueel maatwerk geboden aan de jongeren met een ondersteuningsbehoefte. Voor de jongeren zijn diverse trajecten en instrumenten beschikbaar die we doelgericht hebben ingezet.

We hebben een monitor ingericht om de overstap van jongeren vanuit pro/vso en entree onderwijs naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of dagbesteding goed te bewaken en te volgen.

We hebben in de arbeidsmarktregio de Route arbeid ontwikkeld om de jongeren die van het onderwijs naar de arbeidsmarkt gaan, vroegtijdig in beeld te hebben. We zijn met interne en externe partners gestart met de ontwikkeling van een Route Entree en een Route dagbesteding.

Conclusie

Onze doelen op het gebied van de thuiszitters hebben we behaald. Het aantal thuiszitters is afgenomen en de meeste jongeren zijn teruggeleid naar school.
Hoewel we onze doelstelling ten aanzien van voortijdig schoolverlaten niet hebben gerealiseerd is het aantal VSV-ers in de gemeente wel gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Een belangrijke oorzaak van voortijdig uitval is psychische problematiek, maar ook de goede arbeidsmarkt is soms een reden dat jongeren voortijdig school verlaten.

De oude vsv-ers hebben we goed in beeld. We volgen de jongeren intensief en als het nodig is, bieden we intensieve ondersteuning aan. Dit geldt met de inrichting van de monitor ook voor de kwetsbare jongeren.
We kunnen concluderen dat ons netwerk zich steeds meer sluit. De samenwerkingspartners kennen elkaar steeds beter en kunnen daardoor ook sneller met elkaar in contact komen. We weten wie welke verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot onze doelgroep en maken goed gebruik van elkaars kennis.

ga terug