Programma 1: Werk en inkomen

1.2.3 Handhaving

We willen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die er recht op hebben. Hiervoor volgen wij zorgvuldige intake-procedures. Verder informeren we onze klanten actief en begrijpelijk over de regels, voorwaarden en sancties. Vanuit het oogpunt van vertrouwen in burgers controleren we gericht.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Begroting
 2018

Behaald
 2018

Aantal beëindigde uitkeringen (controle aan de achterkant)

179

Stijging

195

% toegekende aanvragen (controle aan de poort)

63%

< 63%

60%

Aantal opgelegde boetes

244

Stijging

234

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen met ons handhavingsbeleid bereiken dat zoveel mogelijk burgers de wetten en regels naleven die bij een uitkering horen. We weten dat de meerderheid van de burgers dit uit zichzelf al doet. Daar waar fraude zich wel voordoet willen wij deze zo snel mogelijk stopzetten en het liefst voorkomen. Dat hebben we gedaan door helder te communiceren en door een zorgvuldige beoordeling van uitkeringsaanvragen. Als we in het kader van een handhavingsonderzoek constateren dat er (mogelijk) sprake is van een zorgbehoefte dan delen we dat signaal met het WIJ-team. Als een klant herhaaldelijk niet reageert op een oproep in het kader van een handhavingsonderzoek dan beëindigen we de uitkering niet direct maar informeren we eerst of de klant bekend is bij het WIJ-team. Als de klant bekend is bij het WIJ-team stemmen we de vervolgstap af.  

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Strenge controle aan de poort;
  • Aandacht voor fraude-alertheid in het primair proces;
  • Voorlichting over regels en sancties;
  • Fraude-alertheid binnen WIMP bevorderd door scholing en coaching van medewerkers, onder andere op het gebied van maatregelen;
  • Themacontroles;
  • Screening rechtmatigheid nieuwe instroom 2016/2017.

Conclusie

Aantal beëindigingen is conform de prognose. Deel van het aantal strafrechtelijke, arbeidsintensievere, onderzoeken is toegenomen. We verleggen de focus op rechtmatigheid steeds meer naar het primaire proces. Lichtere signalen worden dan ook niet meer afgehandeld door de afdeling Handhaving maar regulier opgepakt in het proces. Onregelmatigheden met uitkeringen worden hierdoor eerder gedetecteerd en hiermee voorkomen we erger. Daarnaast continueren we in samenspraak met WIJ en overige partners vaker uitkeringen omwille van een sociaal belang en/of vanuit een belang voor de openbare orde of veiligheid.
Percentage toegekende aanvragen is gedaald van 63 naar 60%, het lijkt dat de gepleegde inspanningen aan de Poort hun vruchten hebben afgeworpen.

Het aantal boetes is redelijk stabiel gebleven. Naar verwachting zal de lichte daling zich voortzetten als gevolg van de afname in het aantal op te leggen boetes bij de inburgeraars. De groep van inburgeraars droogt op omdat deze groep sinds 1 januari 2013 ondergebracht is bij de DUO en wij nog slechts de inburgeringsplicht van voor deze datum beoordelen.

ga terug