Programma 1: Werk en inkomen

1.2.4 Schuldhulpverlening

Problematische schulden ontnemen mensen elk perspectief. Via de Groningse Kredietbank (GKB) bieden we alomvattende schuldhulpverlening: we zoeken naar een oplossing voor de financiële problemen en tegelijk pakken we de oorzaken aan. Ook proberen we te voorkomen dat er (opnieuw) schulden ontstaan door preventie en nazorg. We werken intensief samen met de WIJ-teams, maatschappelijke partners en relevante schuldeisers.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald
 2017

Begroting
2018

Behaald
 2018

Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening

2.401

2.000

2.073

Aantal inschrijvingen schuldregeling

446

450

528

Aantal klanten in budgetbeheer

2.575

2.650

2.679

Aantal klanten in beschermingsbewind

812

850

911

Aantal aanvragen sociale kredieten

513

600

439

% geslaagde minnelijke regelingen

68%

55%*

66%

* Landelijk gemiddelde

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden schuldhulpverlening bieden aan degenen die dat nodig hebben. We wilden (problematische) schuldsituaties van burgers stabiliseren en waar mogelijk oplossen. Daarnaast wilden we ons richten op preventie: voorkomen van (problematische) schulden bij burgers en het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid. We wilden als gemeente voorop blijven lopen met onze integrale aanpak van schuldhulpverlening en -preventie. We wilden de aanpak van jongeren met (dreigende) schulden intensiveren. We wilden bij onze innovatieve aanpak de grenzen van wet- en regelgeving opzoeken zodat we mensen meer perspectief kunnen bieden. Onze kwaliteit van dienstverlening wilden we borgen door te voldoen aan de door de koepelorganisatie Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gestelde eisen. We wilden de samenwerking met de WIJ-teams uitbreiden. We streefden er naar het beschermingsbewind bij burgers die dat nodig hebben zoveel mogelijk als gemeente zelf uit te voeren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Uitvoeren schuldhulpverlening Groningse Krediet Bank. De GKB heeft burgers met financiële problemen geholpen met gerichte informatie, advies, bemiddeling, cursus of crisisinterventie. Burgers met achterliggende (psychosociale) problematiek hebben we voor zover nodig doorverwezen naar het maatschappelijk werk of de hulpverlening. Indien burgers werden geïndiceerd voor een schuldregeling (schuldbemiddeling of saneringskrediet), budgetbeheer, duurzame financiële dienstverlening, budget-coaching of beschermingsbewind dan werden ze doorgeleid naar de backoffice van de GKB.
  • Preventie-activiteiten, samen met scholen, vrijwilligers, relevante schuldeisers en maatschappelijke instellingen. We poogden schulden bij burgers te voorkomen en hun financiële vaardigheid te bevorderen. We zochten daarbij de samenwerking met scholen, vrijwilligers, maatschappelijke en hulpinstellingen, maar ook met schuldeisers zoals deurwaarders en woningcorporaties. We hebben veel aandacht geschonken aan de inbedding van financiële educatie in het onderwijs (in brede zin: van basis- tot universitair onderwijs) en de ontwikkeling van nieuwe methodieken.
  • Met schuldhulpverlening (waaronder preventie-activiteiten en vroeg-signalering) aansluiten bij de wijkgerichte aanpak . We sloten zoveel mogelijk aan bij de wijkgerichte aanpak bij ons aanbod van producten als informatie en advies en preventie-activiteiten. De consulenten van de GKB werkten samen met én in de WIJ teams, onder andere door middel van fysieke aanwezigheid in de wijk en vaste contactpersonen. Hierdoor zochten burgers eerder schuldhulp en was voor nieuwe klanten vaak slechts één aanmeldgesprek voldoende.
  • Werken met individuele maatwerkplannen en kijken naar creatieve en alternatieve mogelijkheden voor afbetaling van schulden. We hebben een vervolgproject Innovatie schuldhulpverlening uitgevoerd. Door een innovatieve en alternatieve omgang met schuldproblematiek en door te vertrekken vanuit een integrale kosten-baten analyse, wilden we aanvullende oplossingen mogelijk maken. We bekeken hoe de burger met schuldproblemen (al dan niet met behulp van zijn sociale netwerk) greep kon krijgen op het eigen leven. Het ging er daarbij om dat het nemen van initiatief door de burger (gedragsverandering) moest lonen, ook op de korte termijn. Voorop stond het handelen vanuit het eigen maatwerkplan van de burger. We richtten ons in de aanpak met name op jongeren en gezinnen met kinderen.
  • Intensiveren van onze aanpak van jongeren met schulden. Voor jongeren van 18 - 25 jaar met schulden hebben we de euro-coach en (vaker) het jongerenkrediet ingezet. We hebben 635 budgetgesprekken met jongeren gevoerd. Eind 2018 lopen 152 budgetbeheertrajecten.
  • Beschermingsbewind door de gemeente zelf bevorderen. Sedert maart 2018 bieden we het beschermingsbewind door de gemeente Groningen kosteloos aan onze inwoners met een minimuminkomen. Als gemeentelijke bewindvoerder bieden we de vereiste kwaliteit voor beschermingsbewind, waarbij we bovendien gebruik kunnen maken van een integraal aanbod van (schuldhulp)ondersteuning. Hierdoor kunnen we tijdig de noodzaak van beschermingsbewind (her)beoordelen en bij burgers die ondersteuning nodig hebben het best passende instrument inzetten.

Conclusie

De vraag naar schuldhulpverlening bleef in 2018 groot. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulp was iets minder groot dan in 2017. De inzet en aanwezigheid van GKB- consulenten in de WIJ teams zorgde voor aanmeldingen van burgers met financiële problemen die eerder buiten beeld bleven. Direct hulp en ondersteuning bieden bij het compleet maken van de aanvraag bleek effectief, waardoor er minder her-aanmeldingen waren en doorgaans één gesprek voldoende was. We bereikten meer burgers in financiële problemen waarvoor langdurige schuldhulp-trajecten nodig zijn. Het aantal inschrijvingen voor een schuldregeling was in 2018 hoger dan verwacht. Het percentage geslaagde minnelijke schuldregelingen lag in Groningen net als het jaar daarvoor boven het landelijk gemiddelde. Indien de minnelijke schuldregeling niet mogelijk bleek, volgde in de meeste gevallen succesvolle toelating tot de wettelijk schuldsanering. Het aantal budgetbeheertrajecten is toegenomen ten opzichte van vorig jaar en ook het aantal klanten in beschermingsbewind is door ons nieuwe beleid toegenomen. Bovendien zijn nog voor 98 nieuwe klanten aanvragen beschermingsbewind bij de rechtbank in behandeling. Door een innovatieve aanpak en door te werken met individuele maatwerkplannen konden we voor tientallen burgers (juridische) belemmeringen wegnemen en in het kader van de reguliere dienstverlening onmogelijk geachte schuldhulp-trajecten inzetten.
Het aantal aanvragen sociale kredieten is gedaald, met name omdat nieuwkomers niet meer via een lening van de GKB maar via leenbijstand hun woninginrichting vergoed krijgen.
De druk op de schuldhulpverlening bleef vooral groot vanwege de toegenomen complexiteit van dossiers (door een toename van multi-problematiek, grotere schuldenpakketten, meer klanten met een eigen woning, jongeren met schulden en (ex-) zelfstandigen). We hebben burgers tijdig kunnen helpen en geen wachtlijsten laten ontstaan. We hebben ons gehouden aan de wettelijke normtijden.

ga terug