Programma 8: Wonen

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

NV Groninger Monumentenfonds

Beleidsrisico’s in
 relatie tot de
 verbonden partij

Vanwege de relatief lage liquiditeit van het fonds bestaat het risico dat doelstellingen op het gebied van herbestemming van monumenten mogelijk onder druk komen te staan. Er is een plan van aanpak aangenomen in 2017 en de GMF is hierover in gesprek met externe financiers.

Relevante beleidsinformatie

Het Groninger Monumentenfonds waarborgt door middel van een gezonde exploitatie het behoud van monumentaal erfgoed in Groningen stad en provincie. In een gezamenlijke aanpak met provincie, gemeenten en de private sector worden aanwezige kennis en financiële middelen op het terrein van de monumentenzorg gebundeld. De gemeente Groningen had 33% van de aandelen in haar bezit. Door de omzetting van de achtergestelde lening van de gemeente in aandelen, zal het aandelen bezit stijgen naar 57%.

GEMM CV en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad)

Beleidsrisico’s in
relatie tot de
verbonden partij

Meerstad is nog steeds een risicovol project (onder andere onzekere woningafzet, boekwaarde).

Relevante beleidsinformatie

Het doel van de CV en BV is de realisatie van een woonwijk en bedrijventerrein aan de oostkant van Groningen. De gemeente Groningen is 100% aandeelhouder.

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6 verbonden partijen.