Programma 8: Wonen

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Financiële toelichting

8.1 Gezinnen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

1.401

-137

1.264

Plankosten Stedelijk Investeringsfonds (V 618 duizend euro)
In 2018 heeft de raad het kader voor het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) vastgesteld waarin een aantal gebiedsontwikkelingsprojecten zijn benoemd. Voor deze SIF-projecten maken we ook plankosten. Dit zijn kosten voor planbegeleiding van projecten die niet kunnen worden verrekend en voorbereidende planontwikkelingskosten voordat een project door de raad is vastgesteld.
Eind 2018 valt van het begrote plankostenbudget in dit deelprogramma 618 duizend euro vrij. Dit heeft onder andere te maken met het later in het jaar opstarten of uitstellen van (deel-)projecten.

Intensiveringsmiddelen Wonen (V 408 duizend euro)
Vanuit de intensiveringsmiddelen Wonen is jaarlijks 2 miljoen euro beschikbaar. In het meerjarenprogramma Wonen 2018-2021 hebben we de besteding van deze middelen vastgelegd. Samengevat zetten we 1,5 miljoen euro in voor het stimuleren en versnellen van de woningmarkt, doelgroepen, erfgoednota en overige maatregelen woonvisie/woningmarkt. Ook hebben we 0,5 miljoen euro overgebracht naar het SIF onder meer ter dekking van het Actieplan sociale huur en de planontwikkeling nieuwe woonlocaties.
Eind 2018 hebben we 408 duizend euro van de beschikbare intensiveringsmiddelen niet ingezet. Dit heeft onder andere te maken met het later in het jaar opstarten of uitstellen van (deel-)projecten.

Overige afwijkingen (V 238 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 53 duizend euro.

8.3 Wonen en zorg

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-359

422

63

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (V 193 duizend euro)
Een nadelig renteresultaat en een voordelige mutatie op de risicovoorziening leiden per saldo tot een voordeel van 193 duizend euro.

Overige afwijkingen (N 130 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 130 duizend euro.

8.4 Kwaliteit woningvoorraad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-865

434

-431

Intensiveringsmiddelen duurzaamheid (N 503 duizend euro)
In 2018 is het Groningse kantoor van het Global Centre on Adaptation (GCA) geopend.  Het GCA is een mondiaal kenniscentrum dat landen, organisaties en bedrijven ondersteunt met kennis en advies op het gebied van klimaataanpassing. Deze opening ging gepaard met extra uitgaven wat een deel van de overschrijding op de beschikbare intensiveringsmiddelen duurzaamheid verklaart.
Daarnaast hebben we rijksmiddelen ontvangen via de decembercirculaire 2018 voor het programma Innovatieve aanpak energiebesparing (338 duizend euro). Deze middelen hebben we wel besteed maar niet meer in de begroting kunnen verwerken.

Overige afwijkingen (V 72 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 72 duizend euro.

8.7 Overig wonen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-219

3.930

3.711

Bouwleges (V 2,729 miljoen euro)
In 2018 is een meeropbrengst op de bouwleges gerealiseerd van 2,5 miljoen euro. Deze meeropbrengst is vooral gerealiseerd bij de kleinere bouwaanvragen. Hierbij gaat het om projecten met een omvang van kleiner dan 7 miljoen euro. In totaal bedraagt hiervoor de meeropbrengst 2,1 miljoen euro. Bij de grotere bouwaanvragen in het geval van projecten groter dan 7 miljoen euro, bedraagt deze meeropbrengst 0,4 miljoen euro.

Kapitaallasten (N 1,206 miljoen euro)
Het nadelig resultaat houdt verband met een abusievelijk verwerkte begrotingswijziging van kapitaallasten in programma 2. Economie en werkgelegenheid. Deze kapitaallasten behoren in dit deelprogramma te worden begroot. Dit leidt tot een nadeel in dit programma en een voordeel in programma 2. Economie en werkgelegenheid.

Grondzaken (V 1,015 miljoen euro)
Deze voordelige afwijking ontstaat door hogere erfpachtopbrengsten, verlaging van verliesvoorzieningen op grondexploitaties en winstnemingen.

Rente beklemde reserve kapitaallasten (V 385 duizend euro)
In 2018 is rente vergoed over de beklemde reserve kapitaallasten (385 duizend euro). Deze rente dient nog te worden toegevoegd aan de reserve omdat nog niet gestart is met de afschrijving van betreffende projecten en het niet toevoegen in de latere jaren tot tekorten zou leiden.

Implementatie omgevingswet (V 288 duizend euro)
Eind 2018 resteert nog 288 duizend euro aan beschikbare middelen voor dit meerjarig project.

Stedelijk Investeringsfonds (V 276 duizend euro)
Vanuit de reserve SIF zijn middelen beschikbaar gesteld voor projecten, waaronder de nieuwe huisvesting van het kunstencentrum VRIJDAG . Eind 2018 hebben we deze middelen niet geheel besteed.

Overige kleinere afwijkingen ( V 224 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 224 duizend euro.