Programma 5: Sport en bewegen

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Financiële toelichting

5.1 Sportieve infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-197

-309

 -506

Vervangingsinvesteringsprogramma Sport 2018, de Papiermolen en sportpark Corpus den Hoorn
(V 309 duizend euro)
De kapitaallasten zijn 309 duizend euro lager uitgevallen door het verschuiven van projecten en vertragingen daarin. Twee belangrijke projecten die een langere doorlooptijd hebben dan voorzien, zijn de Papiermolen en de extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn. Daarnaast is er vrijval ontstaan, omdat we later starten met afschrijven naar aanleiding van gewijzigde regelgeving.

Invoering restwaarde (V 255 duizend euro)
Door de invoering van restwaarden vallen de kapitaallasten 255 duizend euro lager uit. Deze stelselwijziging is opgenomen in de Financiële verordening 2018.

Afschaffing componenten methode (V 184 duizend euro)
Door de afschaffing van de componenten methode is een voordeel van 184 duizend euro ontstaan op de kapitaallasten. Een aantal investeringen wordt niet langer geactiveerd, waardoor de kapitaallasten afnemen.

Onderhoudsbenadering, dotatie voorziening groot onderhoud (N 1,574 miljoen euro)
In de Financiële verordening 2018 is bepaald dat de ‘onderhoudsbenadering’ wordt toegepast in plaats van de ‘componentenbenadering’. Hierdoor is er met ingang van 2018 een voorziening groot onderhoud ingesteld. In deze voorziening heeft op basis van de onderhoudsplannen een incidentele dotatie plaats gevonden van 1,574 miljoen euro.

Afschrijving drafbaan en voetbal West End (N 142 duizend euro)
We hebben onze activa beoordeeld, dit heeft geleid tot een technische correctie op de drafbaan en voetbal West End. Dit geeft een incidenteel nadeel in 2018 van 142 duizend euro.

Sportcentrum Europark (V 300 duizend euro)
In 2016 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor de bouw van het sportcentrum Europark. Doordat de bouw nog niet voltooid is, vallen de structurele middelen in 2018 vrij.

Overhead  (V 307 duizend euro)
Doordat personele indirecte overhead in de realisatie geboekt wordt in programma 14, maar de begroting nog in programma 5 staat,  is op dit deelprogramma een voordeel ontstaan van 307 duizend euro. Daar tegenover staat een nadeel in programma 14.

Overige afwijkingen (N 145 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 145 duizend euro.

5.2 Jeugd in beweging en Ruim Baan

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

42

34

76

Afwikkeling subsidies (V 32 duizend euro)
Binnen het sociale domein hebben we in het kader van Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA), strakker op de verantwoording van subsidies gestuurd. Dit heeft op het deelprogramma Jeugd in beweging en Ruim Baan tot een bate van 32 duizend euro geleid.

Overige afwijkingen (V 44 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 44 duizend euro.