Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

GR PG & Z (RIGG/GGD)

Relevante beleidsinformatie

GGD
Vanaf 2018 sluit de gemeente Groningen jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst af met de GGD waarin afspraken zijn opgenomen over de specifieke uitvoering van taken. Op deze manier vindt optimale aansluiting plaats bij het sociale domein. Op 6 juli 2018 heeft het AB PG&Z het besluit genomen dat GGD Groningen met ingang van 1 januari 2020 als zelfstandige organisatie verder zal gaan.  

RIGG
De samenwerkende Groninger gemeenten hebben de RIGG tot en met 2020 gemandateerd voor de inkoop van de jeugdhulp. Daarnaast is de RIGG verantwoordelijk voor de monitoring van de jeugdhulp.

Beleidsrisico

GGD
Gemeente Groningen en GGD onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn, zowel bij de GGD als bij de gemeente, om vraaggericht opdrachtgeverschap vorm te geven en welke (organisatorische en financiële) veranderingen dat met zich mee brengt.

RIGG
Op de jeugdhulp is vanaf de decentralisatie in 2015 sprake van grote tekorten die niet gedekt worden door de rijksbijdrage. In 2019 moet de discussie worden gevoerd over de organisatie van de nieuwe inkoop jeugdhulp vanaf 2021.

GR Centrumregeling beschermd wonen Groningen

Relevante beleidsinformatie

Middels deze samenwerkingsovereenkomst is de gemeente Groningen gemandateerd taken uit te voeren op het terrein van Beschermd wonen en opvang namens de overige 22 gemeenten in de provincie Groningen.

Beleidsrisico

Geen.

GR Publiek vervoer Groningen, Drenthe

Relevante beleidsinformatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer. Dit is onder meer het vervoer van mensen met een Wmo-indicatie, leerlingen die op grond van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer voor vervoer in aanmerking komen en in enkele gemeentes het Participatiewet vervoer. Om dit te kunnen realiseren hebben alle gemeenten van Groningen en Drenthe zich verenigd in het samenwerkingsverband Publiek Vervoer. Publiek vervoer heeft als doel een optimaal vervoersnetwerk te creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is en waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare vervoersmiddelen. Op deze manier moet het mogelijk zijn voor alle inwoners om naar hun werk of school gaan en/of deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Beleidsrisico

geen