Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

Deelprogramma 9.2 Afvalinzameling en -verwerking

Dit deelprogramma gaat het over alle activiteiten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval. We streven hierbij naar vermindering van de hoeveelheid afval per inwoner en zoveel mogelijk hergebruik.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

% afval dat wordt hergebruikt

58%

61%

59%

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma de wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

2014

2015

2016

2017

Fijn huishoudelijk restafval (kg/inwoner)*

209

209

216

224

* De website "Waar staat je gemeente" houdt geen rekening met nascheiding van huishoudelijk afval.  Groningen laat een aantal deelstromen achteraf uit het restafval (na-)scheiden (kunststof verpakkingen, drankenkartons, metaal en gft) Rekening houdend met nascheiding werd in 2017 157 kg/inwoner restafval geproduceerd. In 2018 werd er 148 kg/inwoner restafval geproduceerd.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 33.854

36,8 %

Baten

€ 41.192

64,1 %