Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

9.2.1 Afval inzamelen en verwerken

De gemeente Groningen zamelt het afval zelf in. De verwerking hebben we uitbesteed aan derden. We hebben een infrastructuur voor efficiënte en gescheiden inzameling. Daarnaast werken we met communicatie en participatie aan het verminderen van de hoeveelheid afval en het verder verbeteren van de gescheiden inzameling.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

 Prestatie-indicatoren

Behaald
2017

Beoogd
2018

Behaald
2018

Tevredenheid bewoners over mogelijkheid om gescheiden aan te leveren

-

7,5

-

Kg papier per inwoner (bronscheiding)

36

45

31

Kg glas per inwoner (bronscheiding)

18

20

18

Kg kunststof & drankkartons per inwoner (nascheiding)

29

30

28

Kg organisch materiaal per inwoner (bronscheiding)

42

42

41

Wat wilden we bereiken in 2018?

 • Vermindering van de vrijkomende hoeveelheid restafval per inwoner;
 • Verbetering van de gescheiden inzameling (door en effect van uitbreiding voorzieningen);
 • Verbetering van de mate van hergebruik of nuttige toepassing van materialen;
 • Vermindering van de hoeveelheid zwerfafval en bijplaatsingen rond ondergrondse containers;
 • Wij willen dat onze afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt en ons Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) wordt gebruikt om biogas op te wekken en compost te maken (biobased economie);
 • Wij oriënteren ons ook op innovaties en kansen op het gebied van afvalverwerking waarmee de circulaire economie lokaal en regionaal kan worden versterkt en personen op afstand van de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2018 hebben/zijn we:

 • Het aantal glas, papier en textielbakken uitgebreid, vooral in hoogbouwwijken. Daarbij hebben we extra aandacht besteed aan het plaatsen van papier en glasbakken bij studentenflats en bij nieuwe flatgebouwen;
 • Papiermini’s aan ongeveer 500 extra huishoudens in laagbouwwijken aangeboden;
 • Een aantal communicatiecampagnes uitgevoerd onder de noemer "Haal alles uit je afval". Deze campagnes waren gericht op het scheiden van papier, gft en kerstbomen;
 • De "Foodbattle" georganiseerd. Stadjers werden uitgenodigd om een aantal weken bewust zo weinig mogelijk voedsel te verspillen. Ongeveer 250 Stadjers hebben deelgenomen;
 • Aandacht besteed aan bewustwording bij studenten om afvalscheiding te bevorderen, In dat verband hebben we de informatievoorzieningen in relatie tot afvalscheiding versterkt, zijn aanwezig geweest bij een aantal studentenevenementen zoals Kei week en richtten we ons ook op informatie voor buitenlandse studenten;
 • Het makkelijker gemaakt voor inwoners om hun grofvuil weg te brengen, door bakfietsen beschikbaar te stellen;
 • Latexverf dat wordt gebracht naar de afvalbrengstations wordt sinds 2018 aangeboden aan kringloopwinkels in plaats van dat het wordt verbrand. Dit voorziet in een grote behoefte;
 • Een samenwerking aangegaan met de Voedselbank. Bruikbare kringloopproducten die naar de afvalbrengstation worden gebracht worden nu apart gezet en naar de Voedselbank gebracht;
 • Intensief ingezet op een aanpak van zwerfafval en bijplaatsingen rond ondergrondse containers. Als onderdeel daarvan zijn we de ondergrondse containers 7 dagen per week gaan legen en hebben we extra menskracht ingezet voor het verwijderen van grofvuil. We zijn in gesprek gegaan met bewoners en organisaties over verdere maatregelen, hebben containers vervangen en opgeknapt, hebben gecommuniceerd over het gewenste gedrag en hebben de Goede Buurt gefaciliteerd in een eigen aanpak;
 • Op verzoek 5 wormenhotels geplaatst op diverse plaatsen in hoogbouwgebied zodat bewoners hun groente en fruit afval kunnen scheiden;
 • In 2018 zijn initiatieven van bewoners en/of wijkorganisaties ondersteund op het gebied van zwerfafval, waaronder:
  • 80 milieueducatielessen op basisscholen rond het thema afval;
  • 19 tijdelijke Milieustraten (buurtniveau) & 8 kleinere straatacties (straatniveau);
  • 60 zwerfafval-/snoeprouteteams;
  • 180 Lentekriebel-acties;
  • 234 zwerfafvalacties met bewoners, 48 zwerfafvalacties met leerlingen basisscholen.
  • In totaal zijn 17.000 bewoners op enigerlei wijze betrokken geweest bij ondersteunde acties op het gebied van afval.

Conclusie

Waar economische groei in 2016 en 2017 nog leidde tot stijgende hoeveelheden huishoudelijk restafval, constateren we in 2018 een relatief sterke daling (-4%). De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is in 2018 eveneens gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar (-2,8%). De mate van bronscheiding is in 2018 gelijk uitgevallen als in 2017 (40%). De totale mate van hergebruik is in 2018 licht gestegen naar 59%. Ondanks onze inzet op het gebied van voorzieningen en communicatie hebben we hierdoor de beoogde doelstelling van 61% in 2018 niet behaald.
We constateren dat er in 2018 minder papier gescheiden ingezameld is dan in 2017 (-13%).  De hoeveelheid papier daalt al enkele jaren onder invloed van toenemende digitalisering.
We hebben huishoudelijk afval effectief ingezameld en zetten hierbij in toenemende mate duurzaam aangedreven voertuigen in (onder andere op waterstof). Daarbij zijn de diverse stromen afval door diverse verwerkers gerecycled of in energie omgezet (groen gas/elektriciteit).  In 2018 is het aantal bewoners dat is gefaciliteerd in het kader van participatie opnieuw verder gestegen.
De doelstellingen ten aanzien van afval hebben we hiermee in 2018 gedeeltelijk bereikt. De kosten die met dit beleidsveld gemoeid gingen, konden geheel worden gedekt uit de opbrengsten.

ga terug