Paragraaf 2: Duurzaamheid

Duurzaamheid in het reguliere beleid

Duurzaamheid in het reguliere beleid

Een duurzame leefomgeving behelst naast een groene energievoorziening, ook een goede luchtkwaliteit, het omzetten van afval tot grondstof, verduurzamen van de voedselvoorziening of het versterken van de biodiversiteit. De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt en we blijven, vanuit de verschillende beleidsvelden, werken aan een duurzame stad. In de programma’s verkeer, wonen en beheer en onderhoud openbare ruimte en in de paragraaf bedrijfsvoering staat vermeld hoe de verschillende beleidsterreinen zich inzetten voor een duurzame leefomgeving en een duurzame organisatie.
Hieronder lichten we een aantal onderwerpen nader uit, die niet rechtstreeks onder een programma vallen:

Duurzaam Grond, weg en waterbouw
In 2017 ondertekende de gemeente Groningen de Greendeal Duurzaam GWW 2.0. De doelstelling: in 2020 voeren we al onze GWW-werken uit via de aanpak DGWW. In 2017 hebben we in vijf pilotprojecten de aanpak Duurzaam GWW toegepast. Deze pilotprojecten zijn in 2018 geëvalueerd. Het resultaat was helder: er is veel animo om te werken met de aanpak duurzaam GWW, echter er is behoefte aan een heldere werkwijze hoe we binnen de gemeente duurzaamheid invullen. Vandaar dat we in 2018 zijn gestart met een ambitieweb die de duurzaamheidsambities van de gemeente Groningen in 12 thema’s beschrijft. Dit ambitieweb moet uiteindelijk zorgen dat verschillende ambities integraal afweegbaar zijn. In plaats van te starten met nieuwe pilots, is besloten om eerst aan dit generieke ambitieweb te werken. Zodra dit gereed is, passen we het ambitieweb toe in een aantal nieuwe pilots.

Inrichten van een gezonde gemeente
Groningen heeft hoge ambities op het gebied van gezondheid. We beogen de verschillen in gezondheid tussen de inwoners te verkleinen en de gezonde levensjaren van Groningers te verhogen. In 2017 stelden we de visie Healthy Ageing op. Met de zes kernwaarden uit Healthy Ageing richten we onze openbare ruimte gezonder in. In onze projecten, zoals de Eemskanaalzone, Binnenstad, Suikerunie, wijkvernieuwingsplannen, verkenning westelijke ringweg, zijn de kernwaarden voor een gezonde inrichting verwerkt. Ook in de aanpak duurzaam GWW, is gezondheid een van de twaalf thema’s.

Klimaatadaptatie en versterken groen
In 2018 rondden we de stresstest klimaatadaptatie voor Groningen en Ten Boer af. Samen met provincie en waterschappen brachten we in beeld welke locaties er kwetsbaar zijn op het gebied van hittestress en wateroverlast. We versterkten onze samenwerking met onderzoeksinstellingen, waterschappen, provincie, bedrijven en NGO’s om ons gezamenlijk in te zetten voor klimaatadaptatie. We organiseerden een grote kick-off bijeenkomst met Gerrit Hiemstra om meer aandacht en awareness te vragen voor het veranderende klimaat. In sectorale dialogen spraken we over de impact van klimaatverandering voor gezondheid, landbouw, natuur en recreatie, infrastructuur, de gebouwde omgeving en veiligheid.
We ontwikkelden de website Groningenklimaatbestendig , waarin we de resultaten van de stresstest presenteerden en waar we inwoners laten zien wat ze zelf kunnen doen in hun directe woonomgeving. Een adaptatie-app geeft concrete adviezen om je tuin anders (klimaatbestendig) in te richten.