Programma 10: Veiligheid

10.4.1 Veiligheidsregio Groningen

De Gemeente Groningen maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). Deze werkt sinds 1 januari 2014 in opdracht van het lokale, regionale en landelijke bestuur voor burgers, bedrijven en instellingen in de provincie Groningen. Dat gebeurt samen met een groot aantal partners, zoals de Omgevingsdienst Groningen en alle gemeenten in de provincie Groningen.

Onderdeel van de VRG zijn de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de regionale ondersteuning van de Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG).

De Veiligheidsregio Groningen heeft als taken:

  • Rampenbestrijding & crisisbeheersing;
  • De complete keten voor de brandweerzorg, samen met de meldkamer Noord-Nederland: van pro-actie, preventie, alarmering, incidentbestrijding tot aan nazorg;
  • De regionale ondersteuning van de GKG.

Hiermee wordt gezorgd voor een fysiek veilige gemeente en adequaat optreden bij calamiteiten en brand.
In 2018 heeft de gemeente onderstaande financiële bijdrage geleverd aan de Veiligheidsregio Groningen
(de verantwoording loopt via de begroting en jaarrekening van de Veiligheidsregio Groningen):

Omschrijving

Bedrag

Rampenbestrijding& crisisbeheersing

154.338

Brandweerzorg (inclusief meldkamer)

15.600.845

GHOR

146.444

Regionale ondersteuning gemeentelijke kolom

315.789

Totale bijdrage aan de veiligheidsregio

16.217.416

Toename van de bijdrage door de gemeente Groningen betreft de in het verleden – vanwege incidenteel beschikbare middelen - niet doorgevoerde indexaties van autonome (niet beïnvloedbare) kostentoenames.
Dit vloeit voort uit de financiële hygiëneregels die de Veiligheidsregio Groningen heeft geformuleerd en die in de financiële verordening van de VRG worden verwerkt. Uitgangspunt daarbij is om incidentele meevallers niet langer in te zetten als dekking voor structurele tegenvallers.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd 2018

Behaald 2018

Aantal gecontroleerde kamer-verhuurpanden

953

1000

1025

Aantal bestuurlijke maatregelen na controle kamer-verhuurpanden

8

< 10

3

Wat wilden we bereiken in 2018?

De actuele beleidsdoelen zijn vastgelegd in het Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2019.
De focus lag in 2018 op de verbinding met de maatschappij en de lokale gemeenschap, de vakbekwaamheid van het personeel van de Veiligheidsregio Groningen en preventie door burgers zelf. Brandweerzorg is daarbij gedefinieerd als meer dan enkel en alleen de operationele prestaties. Aan de voorkant van de veiligheidsketen is namelijk nog veel winst te behalen. Door in te zetten op minder branden, dus minder slachtoffers en minder schade, is een verantwoorde brandweerzorg te realiseren. In lijn met de landelijke visie Risicogericht werken, wordt afhankelijk van de risico’s in een bepaald gebied, gekozen voor maatregelen aan de voorkant of de achterkant van de veiligheidsketen of een combinatie daarvan. De pilot buurt-brandweerman is hiervan een uitstekend voorbeeld.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Voor de gemeente Groningen opereert de Veiligheidsregio Groningen in het cluster Stad. Om verbinding te houden met de gemeente is de gemeenteraad drie keer per jaar - gelijktijdig met de veiligheidsmonitor - een factsheet aangeleverd met een overzicht van de werkzaamheden van het cluster Stad.

Handhaving Uitvoering Programma
Het jaarlijks op te stellen Handhaving Uitvoering Programma (HUP) is voor het onderdeel brandveiligheid gebaseerd op het brandrisicoprofiel, omdat op basis van de risico-classificering de frequentie van toezicht wordt bepaald. In het HUP worden de inspanningen op het gebied van brandveiligheid beschreven. Het HUP wordt jaarlijks behandeld in de gemeenteraad. Dat biedt de mogelijkheid om accenten te leggen in het toezicht op (bepaalde categorieën) openbare gebouwen en aandacht te geven aan specifieke doelgroepen. Er is gekozen om, in verband met herindeling, het HUP pas dit jaar te actualiseren.

Brandveilig Leven en/of Ondernemen
De uitvoering van deze door de gemeente Groningen te benoemen accenten als onderdeel van het HUP zijn belegd bij het team Brandveilig Leven en Toezicht. Met dit team ondersteunt de Veiligheidsregio Groningen de gemeente bij handhavingszaken op het gebied van brandveiligheid. Overige taken zijn om via interventies bewoners, bedrijven en instellingen te informeren over brandveiligheidsrisico’s en zo de kans op brand te verkleinen en de effecten daarvan te beperken. In dat kader wordt toezicht gehouden en worden aanwijzingen en adviezen verstrekt. In de eerder genoemde pilot buurtbrandweerman is de samenwerking gezocht met andere lokaal opererende organisaties, zoals WIJ-teams en woningcorporaties, waarbij de fysieke veiligheid en sociale veiligheid dichter bij elkaar wordt gebracht.

Conclusie

Op basis van de door de Veiligheidsregio aangedragen gegevens kan worden geconcludeerd dat de prestatie-indicatoren voor wat betreft kamerverhuur zijn behaald.

ga terug