Programma 8: Wonen

8.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting

Groningen groeit de komende jaren vooral door aanwas van jongeren en (internationale) studenten. We willen kwalitatief goede huisvesting voor deze doelgroep. Hierdoor blijven we een aantrekkelijk stad voor jongeren en studenten en versterken we de concurrentiepositie van de onderwijsinstellingen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren en studenten vooral een kwalitatieve vraag hebben in de vorm van zelfstandige woonruimte. Veelal willen ze verhuizen naar een grotere wooneenheid met eigen voorzieningen. We willen in deze behoefte voorzien door kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw toe te voegen op de locaties waar wij dat het meest passend vinden.

Naast kwalitatieve nieuwbouw streven we naar kwaliteitsverbetering in de bestaande voorraad. Met ons beleid voor kamerverhuur remmen we de toevoeging van meer kamers af, vooral op de plekken die qua leefbaarheid al onder druk staan. Ook stimuleren we kamerverhuurders om bestaande kamers om te zetten naar grotere appartementen of om grotere appartementen toe te voegen.
We realiseren als gemeente zelf geen wooneenheden. We gaan daarom vooral inzetten op het stimuleren en mogelijk maken van projecten door onder andere het verleiden van beleggers om in Groningen te investeren en het planologisch mogelijk maken van nieuwbouw voor deze doelgroep.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2017

Beoogd
 2018

Behaald
2018

Aantal geplaatste fietsenklemmen

211

200

151

Plancapaciteit voor aantal zelfstandige woningen jongerenhuisvesting

740

950

294

Aantal zelfstandige woningen voor jongeren in de pijplijn (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

910

430

ca. 3.000

Wat wilden we bereiken in 2018?

We wilden dat zoveel mogelijk projecten voor jongerenhuisvesting die in de Woonvisie zijn genoemd worden gerealiseerd. Daarnaast wilden we de huisvesting van internationale studenten verbeteren. Het gaat dan om het verbeteren van de informatievoorziening en het toevoegen van meer aanbod.

De verbetering van de kwaliteit van de bestaande kamerverhuurmarkt blijft ook een continue opgave. Om de misstanden op de kamerverhuurmarkt aan te pakken wilden we op zoek naar instrumenten om deze misstanden aan te pakken.

Tot slot wilden we in 2018 wederom grootschalig gaan controleren op illegale kamerverhuur.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2018 hebben we circa 294 eenheden voor jongeren opgeleverd. Dit was minder dan beoogd. Een aantal grote projecten zijn doorgeschoven in de planning en worden nu in 2019 en 2020 opgeleverd. Er zit qua plancapaciteit nog voor circa 3.000 nieuwe eenheden in de planning tot en met 2021.

Voor het aanpakken van de problematiek rondom huisvesting van internationale studenten hebben we onze samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de SSH voortgezet en uitgebreid. Met deze partijen, de corporaties en de studentenorganisaties de Groninger Studentenbond en de ESN is het convenant "Studenten- en jongerenhuisvesting 2019 - 2022 Groningen" ondertekend. In het convenant staan afspraken om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de huisvesting voor jongeren en (internationale) studenten. Om de informatieverstrekking aan internationale studenten te verbeteren is de website www.athomeingroningen.com verder ontwikkeld en uitgebreid met een aanbodmodule.

In 2018 zijn ruim 500 nieuwe tijdelijke eenheden voor de huisvesting van internationale studenten toegevoegd waaronder de 249 eenheden op het Suikerfabriekterrein.

Om de misstanden op de kamerverhuurmarkt aan te pakken hebben we in 2018 een nieuw vergunningstelsel ontwikkeld voor verhuurders en bemiddelaars van kamers en appartementen. Met dit nieuwe stelsel willen we ongewenst gedrag van verhuurders aanpakken. Eind 2018 hadden we ruim 80 meldingen ontvangen via het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. We zijn de eerste gemeente in Nederland die een dergelijk stelsel heeft ingevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie BZK) is geïnteresseerd in de ervaringen met het nieuwe stelsel. Om die reden heeft het Ministerie van BZK als onderdeel van de met ons gesloten Woondeal 500 duizend euro beschikbaar gesteld. Binnen dit bedrag is ook geld gereserveerd voor een verdere professionalisering van het huurteam.

In 2018 hebben we circa 300 panden op illegale kamerverhuur gecontroleerd en tot slot hebben we 151 fietsklemmen geplaatst.

Conclusie

In 2018 hebben we minder projecten opgeleverd dat gepland. Een aantal grote projecten zijn doorgeschoven naar 2019/2020. Hierdoor zitten er tot en met 2021 nog circa 3.000 nieuwe eenheden in de planning. Met deze plancapaciteit hebben we naar verwachting voldoende capaciteit om te kunnen voorzien in de structurele vraag naar jongerenhuisvesting.

Met de convenant partners studenten- en jongerenhuisvesting 2019 - 2022 is afgesproken om gezamenlijk betere prognoses te maken om daarmee inzicht te krijgen in vraag naar en aanbod van huisvesting van internationale studenten voor de korte en langere termijn. Bij de kortere termijn gaat het dan om zorgen voor voldoende tijdelijke huisvesting voor het opvangen van de piek aan het begin van het nieuwe studiejaar.

Met de invoering van het nieuwe vergunningstelsel voor verhuurders hebben wij een belangrijke stap gezet in de aanpak van slecht verhuurdersgedrag. Bij de in- en uitvoering van het stelsel moet blijken hoe we dit instrument effectief kunnen inzetten.

ga terug