Programma 1: Werk en inkomen

1.2.1 Uitkeringen

We verstrekken uitkeringen op grond van de Participatie-wet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz aan burgers die er recht op hebben. Dat doen we tijdig en correct. We willen dat iedereen die er recht op heeft op tijd een uitkering ontvangt. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 8 weken. Als norm voor rechtmatigheid geldt landelijk een foutpercentage van maximaal 1%.

Om daar waar nodig burgers een laagdrempelige ingang te bieden, kunnen zij bij het WIJ-team met de voorbereiding van de uitkeringsaanvraag worden geholpen. We informeren betrokkenen actief en duidelijk over de regels en voorwaarden. Tevens verstrekken we vergoedingen of tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang aan deelnemers aan re-integratietrajecten of op grond van sociaal-medische indicatie.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald
 2017

Begroting

2018

Behaald
2018

% uitkeringsaanvragen (BUIG) dat binnen 8 weken is afgehandeld.

90%

100%

90%

Foutpercentage verstrekte uitkeringen (BUIG)

0,3%

<1%

0%

Wat wilden we bereiken in 2018?

We willen 100% van de uitkeringsaanvragen afhandelen binnen 8 weken. Als norm voor de rechtmatigheid volgen we de landelijke norm van een maximaal foutpercentage van 1%. Overschrijding van deze norm leidt tot financiële risico's voor de gemeente. We zien dat de economie verder aantrekt en dat de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen minder groot is dan in voorafgaande jaren. Per saldo verwachten we dat het aantal bijstandsuitkeringen licht zal dalen in 2018.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben een deel van onze medewerkers getraind in de methodiek Mobility Mentoring;
  • We hebben het experiment Bijstand op Maat uitgevoerd;
  • We hebben uitkeringen rechtmatig en tijdig (binnen 8 weken) verstrekt;
  • De afhandelingstermijn voor aanvragen levensonderhoud hebben we verkort door in de wijk daar waar nodig aanvragers te helpen met de voorbereiding;
  • Vergoeden eigen bijdragen of verstrekken tegemoetkomingen kosten van kinderopvang.

Conclusie

In 2018 is ons bijstandsvolume voor de tweede keer op een rij gedaald. Eind 2018 bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen 9.746. Dit is een positiever resultaat dan waar we in de begroting van uitgingen (9.900). Het percentage uitkeringsaanvragen dat binnen 8 weken is afgehandeld is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (90%). Er zullen altijd situaties zijn waarin het niet lukt om het recht op een uitkering binnen 8 weken vast te stellen. Dat betreft situaties waarbij de termijn door de aanvrager zelf wordt overschreden doordat hij niet op tijd gevraagde aanvullende informatie om het recht op een uitkering vast te stellen, aanlevert. Wat betreft het rechtmatigheid verstrekken van de uitkeringen hebben we een goed resultaat behaald. Via Mobility Mentoring en Bijstand op Maat werken we aan het innoveren van onze dienstverlening, waarbij de mens centraal staat.

ga terug