Programma 12: College, raad en gebiedsgericht werken

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Financiële toelichting

Deelprogramma 12.1 College en Raad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-1.078

-469

-1.547

Nominale compensatie (V 815 duizend euro)
De nominale ontwikkelingen (loon- en prijsontwikkelingen) stellen we ten opzichte van de begroting bij. De loonkosten nemen in 2018 met 0,3 procent af vanwege een sociale lastenmutatie. Op basis van ramingen van het CPB verwachten wij voor 2018 een toename van de prijsontwikkeling van 0,2 procent. Daarnaast is nog sprake van een nacalculatie over 2016. Het totale voordeel komt daarmee op 815 duizend euro.

Bezuiniging op de organisatie (N 569 duizend euro)
In de begroting is een bezuinigingsopgave voor onze organisatie opgenomen. Op dit deelprogramma noteren wij een incidenteel nadeel van 569 duizend euro. In het hoofdstuk over de bezuinigingen worden de totale resultaten gepresenteerd, dus inclusief de afwijkingen op de overige programma’s.

Aanbestedingsvoordeel inhuur (N 1,268 miljoen euro)
In de begroting 2018 hebben we hiervoor een taakstelling opgevoerd van 1,6 miljoen euro. De daadwerkelijke besparing op het tarief ligt echter een stuk lager, doordat dit alleen van toepassing is voor nieuwe inleen-overeenkomsten van Randstad vanaf de ingangsdatum van het contract. Veel oude overeenkomsten lopen nog door en kunnen juridisch niet worden omgezet. Hierdoor is er een incidenteel nadeel van 1,3 miljoen euro. Door het realiseren van overdekking op andere bezuinigingstaakstellingen hebben we deze specifieke taakstelling voor 2019 kunnen verlagen naar 800 duizend euro. Doordat Randstad bepaalde taken die buiten het contract vallen weer gaat uitvoeren en doordat er prijsverhogingen worden verwacht door marktwerking, is het niet de verwachting dat de taakstelling van 800 duizend euro in 2019 (volledig) gerealiseerd kan worden. Hiervoor hebben we een risico opgenomen.

Overig (V 699 duizend euro)
Aan overige afwijkingen is er een voordeel van 699 duizend euro. Dit voordeel bestaat uit overdekking op andere maatregelen ad 211 duizend euro, incidentele vrijval projectkosten ad 100 duizend euro en incidentele vrijval op het weglekbudget voor bezuinigingen van 388 duizend euro

Invoeren restwaarde vaste activa (N 1,2 miljoen euro)
Vanuit de gedachte om een integraal en volledig activeringsbeleid te hanteren, is besloten dat de gemeente restwaardes gaat hanteren voor het gehele vastgoed. Als gevolg hiervan is in de begroting 2018 een taakstelling opgenomen van 1,2 miljoen euro met betrekking tot de invoering van restwaarde en de hieruit voortvloeiende lagere kapitaallast voor het maatschappelijk vastgoed. Voor het kernvastgoed, de parkeergarages en enkele uitzonderingen werd reeds restwaarde gehanteerd.
De regels hieromtrent zijn vastgelegd in de financiële verordening (FV) 2018, welke met ingang van 1 januari 2018 in werking is getreden. In deze verordening is onder andere bepaald dat restwaarde wordt ingevoerd voor het vastgoed en dat de ‘onderhoudsbenadering’ wordt toegepast in plaats van de ‘componentenbenadering’.
Wij hebben per gebouw de restwaarde bepaald en de onderhoudsbenadering toegepast. Op basis van gedetailleerde berekening komen wij in 2018 tot een nadeel van 1,2 miljoen euro, gelijk aan de taakstelling. Dat heeft vooral te maken met incidentele dotaties aan de onderhoudsvoorziening. Structureel wordt de taakstelling gerealiseerd.

Bezuiniging verhoging dekkingsgraad tarieven (N 125 duizend euro)
Eén van de bezuinigingsmaatregelen is de verhoging van de dekkingsgraad van de privaatrechtelijke tarieven. Van de oorspronkelijke bezuiniging moet 125 duizend euro door de cultuursector concreet worden ingevuld. Wij realiseren deze bezuiniging niet in 2018. Dat betekent een tekort van 125 duizend euro.

BTW-compensatiefonds (V 1,214 miljoen euro)
In 2018 is een aantal langlopende suppleties, die zijn ingediend over voorgaande jaren, door de belastingdienst beschikt. Aangezien per saldo btw is teruggevorderd, wordt deze suppletie uitgekeerd inclusief rente. Hierdoor ontstaat een voordeel van 149 duizend euro. Ook wordt jaarlijks het mengpercentage in de BTW herrekend. Deze wordt op nihil begroot, maar levert dit jaar een voordeel op van 92 duizend euro. Tenslotte zijn aan het eind van het jaar enkele grotere projecten in de riolering afgerond. Dit komt omdat we vorig jaar een aantal projecten hebben doorgeschoven. Het blijkt dat sanering van riolering niet elk jaar een gelijkmatige omvang heeft. Per saldo is 973 duizend euro meer aan BTW ten laste van de riolering geboekt dan was begroot. Deze last vormt een even grote opbrengst uit het BTW Compensatiefonds.

Gemeentelijke herindeling (N 931 duizend euro)
In april 2018 vond definitieve besluitvorming in Tweede, en in juli in Eerste Kamer plaats over de herindeling per 1 januari 2019. Daardoor was er slechts een zeer korte periode voor het uitvoeren van de noodzakelijke herindelingswerkzaamheden. Ter dekking van de herindelingskosten stelt BZK in de periode 2017-2022 middelen ter beschikking. Vanwege de korte doorlooptijd lopen deze te ontvangen rijksbijdragen niet gelijk op met de te maken kosten. Hierdoor laat de huidige stand ten opzicht van de reeds ontvangen gelden in 2018 een tekort zien van ongeveer 1,2 miljoen euro. Binnen Haren en Ten Boer zijn de uitgaven voor de herindeling in 2018 gezamenlijk 301 duizend euro lager geweest dan de beschikbare financiering. Deze middelen zijn toegevoegd aan de gemeentelijke herindeling om de gezamenlijke uitgaven te dekken. Het resterende tekort van 931 duizend euro wordt in de periode 2019-2022 uit resterende rijksbijdragen gedekt.

Flankerend beleid (N 528 duizend euro)
De besteding uit flankerend beleid kan van tijd tot tijd fluctueren. Dit jaar is er voor 1,1 miljoen euro een beroep op het budget gedaan. Voor een groot deel (ca 980 duizend euro) betreft het medewerkers in het kader van de ICT outsourcing. In totaal betekent dit een nadeel van 528 duizend euro.

Koningsdag (N 237 duizend euro)
De uiteindelijke invulling van de programmering, zowel langs de route van de Koninklijke familie als op de Vismarkt, en de extra ingezette capaciteit om de warenmarkt op dinsdag en zaterdag mogelijk te maken, hebben geleid tot hogere kosten (190 duizend). Daarnaast zijn ook de kosten voor beveiliging hoger uitgevallen (50 duizend). Dit is vooral het gevolg van de uiteindelijke planning in de op- en afbouw, waardoor gedurende een groot deel van de week in aanloop naar Koningsdag extra beveiliging noodzakelijk is geweest.

Accountantskosten (N 218 duizend euro)
Als gevolg van aanvullende financiële afspraken tussen het Audit Committee en de accountant vallen de accountantskosten structureel hoger uit. Voor 2018 betekent dit een nadeel van 218 duizend euro. Vanaf 2019 is structureel 100 duizend euro extra beschikbaar.

Extra Beleid: Trainees (V 275 duizend euro)
Als gevolg van doorloop van het programma naar 2019 van de groepen die in 2018 gestart zijn is 275 duizend euro niet besteed.

Extra Beleid: Strategische positionering (V 136 duizend euro)
Voor 2018 is incidenteel 200 duizend euro beschikbaar, onder andere voor het aantrekken van een tijdelijk lobby coördinator, die richting geeft aan toekomstig gemeentelijk lobbybeleid. De selectie hiervoor duurde langer dan verwacht, waardoor de coördinator pas begin 2019 is begonnen. Een deel van de kosten worden dus pas in 2019 gemaakt.

APPA (N 94 duizend euro)
De pensioenverplichting wordt door externe partijen bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van het meest recente rentetarief, namelijk die van 2019. De benodigde toevoeging aan de voorziening van 355 duizend euro resulteert in een nadeel van 94 duizend euro.

Overig (N 85 duizend euro)
Diverse overige posten tellen op tot een nadeel van 85 duizend euro.

Deelprogramma 12.2 Gebiedsgericht werken

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

2.147

85

2.232

Gebiedsgericht werken (V 2,232 miljoen euro)
Doorlopende exploitatie projecten gebiedszaken (V 706 duizend euro)
Middelen voor door de raad als meerjarig aangemerkte projecten blijven beschikbaar gedurende de looptijd van het project. Voor 2018 gaat het om de resterende middelen voor de projecten Buurtaccommodatie Oosterparkwijk (320 duizend euro), Heerdenaanpak (209 duizend euro) en Coöperatieve wijkraad (177 duizend euro). In 2018 zijn deze projecten nog niet volledig afgewikkeld.

Middelen uitvoering gebiedsprogramma (V 1,383 miljoen euro)
De uitvoering van het gebiedsprogramma doen we samen met de burgers en andere belanghebbenden in de wijk. Voor een zorgvuldig participatieproces is in de notitie "één integraal afwegingsmoment" een bestedingstermijn van 2 jaar vastgesteld door de raad. In 2018 is 1,383 miljoen euro niet besteed.

Koersdocumenten wijkvernieuwing (V 765 duizend euro)
Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma "Koersdocumenten Wijkvernieuwing" is 1,75 miljoen euro aan middelen vanuit het Stedelijk Investeringsfonds beschikbaar gesteld. Hiervan is 765 duizend euro niet besteed.

Wijkontwikkeling Selwerd (N 696 duizend euro)
In 2018 zijn voor een bedrag van 696 duizend euro aan kosten gemaakt voor de verdere wijkontwikkeling Selwerd. Deze kosten worden ten laste gebracht van de hiervoor geoormerkte middelen in het Stedelijk Investerings Fonds.

Overig (V 74 duizend euro)
Diverse overige posten tellen op tot een voordeel van 74 duizend euro.