Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Financiële toelichting

9.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-1.204

825

-379

Budgetten groot onderhoud openbare ruimte (V 1,791 miljoen euro)
Het resultaat op budgetten groot onderhoud openbare ruimte wordt met name verklaard doordat een deel van de onderhoudsprojecten Wegen pas in 2019 volledig worden opgeleverd (1 miljoen euro). Daarnaast hebben we lagere kapitaallasten als gevolg van vertraging in de uitvoering van het investeringsplan beheer en onderhoud van wegen. In totaal een voordelige afwijking voor groot onderhoudsprojecten Wegen van 1,373 miljoen euro.
Voor de overige groot onderhoudsprojecten zien we een voordelig resultaat omdat een deel van deze projecten pas in het derde en het vierde kwartaal 2018 van start konden gaan - en ook voor een deel in 2019 volledig worden opgeleverd - waardoor de hiervoor begrote middelen deels vrijvallen (418 duizend euro).

Vrijval kapitaallasten groenvoorziening (V 276 duizend euro)
De lagere kapitaallasten houden verband met de wijziging van het startmoment van afschrijving op nieuwe investeringen. Deze stelselwijziging uit de Financiële Verordening 2018 treedt in werking op 1 januari 2018. Dit betekent dat op een gereedgekomen investering pas op 1 januari van het volgende jaar wordt gestart met afschrijven.

Riolering (V 71 duizend euro)
In 2018 hebben we hogere opbrengsten gerealiseerd uit rioolheffing door een extra toename van het aantal aansluitingen. Dit als gevolg van de extra groei van het aantal nieuw opgeleverde woningen binnen onze gemeente. Deze extra opbrengsten hebben we ingezet in 2018 voor werkzaamheden in verband met extra projecten onderhoud riolering. Per saldo een gering voordeel binnen dit deelprogramma van 71 duizend euro.  

Gele stenen (V 74 duizend euro)
Voor het vervangen van de gele stenen in de binnenstad heeft de raad  op 27 juni 2018 een uitvoeringskrediet van 2,3 miljoen euro beschikbaar gesteld betrekking hebbende op de jaren 2018-2019.  De hiermee gepaarde kapitaallasten zijn voor de jaarschijf 2018 begroot op 75 duizend euro.  Doordat het krediet gele stenen pas in het tweede kwartaal beschikbaar is gesteld door de raad, zijn de rentekosten pas later in het jaar gerealiseerd. Daarnaast vallen de afschrijvingskosten vrij omdat pas wordt afgeschreven in het jaar na realisatie van de investering.

Uitvoeringsbudgetten onderhoud (V 543 duizend euro)
Lagere uitvoeringslasten bij groen en speelvoorzieningen leiden tot een voordelige afwijking (446 duizend euro). De   belangrijkste oorzaken hiervoor zijn incidentele lagere onderhoudslasten groen en incidentele lagere kosten voor inleen. Tot slot is er een voordeel vooral als gevolg van een vergoeding die we ontvangen voor het herstraten.

Voorziening begraven (N 2,752 miljoen euro)
Het afgekochte grafonderhoud loopt via een voorziening. Voor de graven die voor 2018 zijn afgekocht (met een in leven zijnde rechthebbende) bedraagt de onderhoudsverplichting 3,83 miljoen euro in de komende tien jaar. Eind 2018 is de stand van de voorziening 1,078 miljoen euro. Conform voorschriften van het BBV hebben we voorziening aangevuld met een bedrag van 2,752 miljoen euro. Jaarlijks vindt er een onttrekking  aan de voorziening plaats ter hoogte van het in dat jaar benodigde onderhoudsbedrag. Daarnaast storten we jaarlijks een bedrag bij voor een (nieuw tiende) jaar. De hoogte van deze jaarlijkse bijstorting wordt elk jaar, bij het opstellen van de begroting, geactualiseerd op basis van gedetailleerde overzichten van al het afgekochte onderhoud.

Automatisering (N 443 duizend euro)
Deze nadelige afwijking wordt enerzijds verklaard door hogere personele lasten voor gemeentelijke taken in relatie tot GEO-informatie. Hiertegenover staan lagere automatiseringslasten van ICT-applicaties, zoals de Basis Administratie Groningen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Per saldo een nadeel van 443 duizend euro.

Overige afwijkingen (V 61 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 61 duizend euro.

9.2 Afvalinzameling en -verwerking

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-944

1.778

834

Huishoudelijk afval (V 119 duizend euro)
Eind 2018 zien we hogere opbrengsten uit afvalstoffenheffingen ter hoogte van 958 duizend. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de toename van het aantal aansluitingen. Dit als gevolg van de extra groei van het aantal nieuw opgeleverde woningen in de stad. Daarnaast resteert er een voordeel aan de batenkant van 174 duizend euro. Dit betreft een optelling van kleinere resultaten op de diverse afvalsoorten zoals kunststof, grijs afval, snoeiafval en glas.
Tegenover deze hogere opbrengsten staan ook hogere kwijtscheldingslasten (502 duizend euro) en hogere lasten bij de vuilverwerking (759 duizend euro). Verder is het voordeel op vuilverwerkingskosten als gevolg van de nascheiding van kunststof in de werkelijkheid 192 duizend euro lager dan begroot. Diverse resultaten bij de overige afvalsoorten tellen op tot een nadelige afwijking van 246 duizend euro.
Tegenover deze overschrijdingen zien we ook een voordeel op kapitaallasten (V 440). Dit houdt verband met de wijziging van het startmoment van afschrijving op nieuwe investeringen. Dit betekent dat op een gereedgekomen investering pas op 1 januari van het volgende jaar wordt gestart met afschrijven.

Om te komen tot 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is de onttrekking aan de voorziening 247 duizend euro hoger dan de begrote onttrekking van 700 duizend euro. Dat geeft een voordelig effect aan de lastenkant.

Bedrijfsafval (V 744 duizend euro)
Het resultaat op de inzameling van bedrijfsafval is voordelig, vooral als gevolg van hogere opbrengsten bij klein gevaarlijk afval (248 duizend euro), bouw- en sloopafval (164 duizend euro) en papier en karton (77 duizend euro).
Het resterende voordeel aan de batenkant van 146 duizend euro betreft een optelling van kleinere resultaten op de diverse afvalsoorten.
Tegenover deze hogere opbrengsten staan hogere vuilverwerkingslasten (98 duizend euro). Daarnaast leidt de gewijzigde afschrijvingssystematiek tot lagere kapitaallasten (207 duizend euro).

Overige afwijkingen (N 29 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 29 duizend euro.