Programma 8: Wonen

Relevante ontwikkelingen

De woningmarkt in Groningen vertoont nu al een aantal jaren achtereen een overspannen karakter. De vraag is na de economische crisis sterk toegenomen en dit heeft geresulteerd in een groeiende dynamiek in de bestaande koopwoningmarkt en in de nieuwbouwmarkt. Het afgelopen jaar was wederom een goed jaar voor de woningverkopen in Reitdiep, Meerstad en diverse woningbouwprojecten in de bestaande stad. In 2018 werden echter ook de nadelen van de snelle stijging van het aantal woningverkopen zichtbaar: er is sprake van krapte in de bouwsector. Hierdoor wordt het voor particulieren soms lastig om een aannemer te vinden die tijdig de woning kan bouwen. Aannemers en ontwikkelaars moeten alle zeilen bijzetten om de geplande productie te halen. Tegelijkertijd stijgen de bouwkosten en hebben we nog steeds te maken met de aanvullende eisen voor aardbevingsbestendig bouwen.

We zien de gevolgen hiervan terug in de cijfers. In 2018 is de woningvoorraad in Groningen met 1231 woningen toegenomen. Hiervan zijn 294 woningen specifiek voor jongeren, 560 appartementen (zowel voor ouderen als voor starters op de woningmarkt) en 377 grondgebonden woningen. Tegelijkertijd zitten er nog heel veel woningen in de pijplijn: woningen waarvan de vergunningen is verleend, maar die nog niet zijn gereed gemeld. DIt komt onder andere door vertragingen bij aanbestedingen en de krapte in de bouwsector. Kortom: de vraag is nog steeds erg groot en het is alle hens aan dek om voldoende aanbod te realiseren. Door de krapte op de woningmarkt is het nog steeds moeilijk voor gezinnen om in de stad te blijven. Weliswaar zijn er minder gezinnen naar de regio verhuist dan dat we hadden verwacht, maar andersom was het voor gezinnen uit de regio ook moeilijker om een woning in de stad te vinden. het aantal gezinnen in de stad is daarmee wat afgenomen ten opzichte van 2017.

In 2018 zijn mooie, nieuwe woningbouwprojecten aan de stad toegevoegd. Zo zijn op het Europapark is de Leyhoeve gerealiseerd; dit complex biedt niet alleen ruimte aan 210 ouderenappartementen, maar ook aan zorgfaciliteiten en horeca waar ook de directe omgeving gebruik van kan maken. In de Oosterhamrikzone zijn 180 woningen voor jongeren gebouwd en zijn er aan de Stadswerf tientallen grondgebonden gezinswoningen verschenen. En in Paddepoel Zuidoost zijn er 29 gezinswoningen aan de sociale huurwoningvoorraad toegevoegd. In Reitdiep zijn naast grondgebonden koopwoningen ook vrije sector huurwoningen gerealiseerd. Deze voorzien in een duidelijke behoefte van starters op de woningmarkt die niet kunnen of willen kopen.

De sociale huurwoningvoorraad is ook in 2018 weer gegroeid. Dit is ook nodig, want de slaagkansen voor mensen die zijn toegewezen op deze sector is nog steeds lager dan we willen. Mede daardoor zijn de corporaties in 2018 terughoudend geweest met het verkopen van bestaande corporatiewoningen en zijn er minder woningen verkocht dan was voorzien. Wel hebben we rondom de voorgenomen verkoop van het Pepergasthuis de nadelige gevolgen van de nieuwe Woningwet gevoeld.

Naast de nieuwbouw voor jongerenhuisvesting hebben we in 2018 gewerkt aan een nieuw vergunningstelsel voor verhuurders van woonruimte aan studenten. Hiermee kunnen we, bij ernstige misstanden, concreet ingrijpen en verhuurvergunningen intrekken. Dit instrument wordt per januari 2019 geïntroduceerd. Daarnaast zijn er in 2018 opnieuw talloze projecten gelanceerd door WIJS. Deze organisatie draagt op een mooie manier bij aan het samenleven van studenten en andere Stadjers. In 2018 hebben we opnieuw te maken gehad met een sterke groei van het aantal internationale studenten. We hebben in samenwerking met de onderwijsinstellingen enkele onorthodoxe maatregelen genomen om alle nieuwe (tijdelijke) inwoners van onze stad een dak boven het hoofd te bieden. Om dit in de toekomst te voorkomen hebben we met alle belanghebbenden een convenant afgesloten waarin we afspraken hebben gemaakt over het tijdig realiseren van voldoende huisvesting voor deze groep.

Om het langer zelfstandig thuis wonen beter mogelijk te maken hebben we in 2018 de campagne Lang Zult U Wonen gecontinueerd en hebben we rondom het Huis van Morgen enkele activiteiten georganiseerd gericht op het langer zelfstandig wonen voor inwoners, marktpartijen en woningcorporaties.

Ook is in 2018 gewerkt aan de verduurzaming van de bestaande woningen in de stad. Met de corporaties hebben we prestatieafspraken gemaakt over de intensivering van de inzet voor de komende jaren. Voor het stimuleren van verduurzaming van particulier bezit heeft Groningen Woont Slim in 2018 veel huiseigenaren van goed advies voorzien. Ruim 1400 eigenaren zijn mede hierdoor overgegaan op het verduurzamen van hun woning.