Programma 6: Cultuur

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Financiële toelichting

6.1 Culturele infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

376

1.156

1.532

Programmering en exploitatie Oosterpoort en Schouwburg (V 527 duizend euro)
Bij de Oosterpoort/Stadsschouwburg konden dit jaar meer concerten en voorstellingen worden geboekt met een gunstig resultaat, daardoor is het resultaat op de voorstellingen in 2018 per saldo 291 duizend euro hoger dan begroot. De programmering wordt voor een belangrijk deel bepaald door het aanbod van nationale en internationale artiesten in een seizoen, waardoor het programmeringsresultaat per jaar fluctueert. 2018 is een uitzonderlijk positief jaar ten opzichte van de meerjarige trend.
Op de overige bedrijfsvoeringskosten en personeelslasten is per saldo een voordelig resultaat behaald van 171 duizend euro, met name omdat door de gunstige programmering ook het resultaat op de horeca circa 200 duizend euro hoger uit kwam dan begroot.
De kosten voor het project interne verzelfstandiging directie OPSB vielen 65 duizend euro lager uit door inzet van eigen medewerkers.

Onderhoud en kapitaallasten Oosterpoort en Schouwburg (V 185 duizend euro)
Het resultaat op onderhoud en kapitaallasten bedrijfsmiddelen is 185 duizend euro voordelig. Dit voordeel wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten door de wijzigingen in de financiële verordening en door de vertraagde invulling van een vacature projectmanagement.

Kapitaallasten projecten overkapping en dergelijke (V 350 duizend euro)
Het voordelig resultaat van 350 duizend euro kan worden verklaard doordat de werkzaamheden aan de Oosterpoort nog niet volledig zijn afgerond. Voor de overkapping binnentuin, het brandveilig maken en de beveiliging heeft uw raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor 2018. De werkzaamheden voor de brandveiligheid zijn in 2018 afgerond, de overige werkzaamheden worden in 2019 afgerond. In verband met de wijziging van het start moment van afschrijving, opgenomen in de Financiële Verordening 2018, geldt dat voor alle drie de projecten geen afschrijvingen in 2018 hebben plaatsgevonden. Dit levert in 2018 een incidenteel voordeel op.

Verkenning naar nieuwe huisvesting voor De Oosterpoort (V 210 duizend euro)
In 2018 is 370 duizend euro beschikbaar gesteld voor het nieuwe meerjarige project verkenning nieuwe huisvesting voor De Oosterpoort. Hiervan is in 2018 160 duizend euro uitgegeven.

Verzelfstandigingsbudget CBK (V 226 duizend euro)
Het CBK is verzelfstandigd vanaf 2019. Voor de kosten die verbonden zijn aan de verzelfstandiging is in 2018 een budget uit extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld van in totaal 343 duizend euro. Daarvan is in 2018 117 duizend euro uitgeven.

Overige afwijkingen (V 34 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 34 duizend euro.

6.2 Deelname aan cultuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-72

1

-71

Groninger Archieven (N 100 duizend euro)
De met ingang van 2018 in de begroting opgenomen huurverlaging van de Groninger Archieven van 100 duizend euro kan niet worden gerealiseerd. Dit leidt in 2018 tot een nadeel van 100 duizend euro. In de begroting 2019 hebben we rekening gehouden met het feit dat de huurverlaging niet gerealiseerd kan worden.

Overige afwijkingen (V 29 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 29 duizend euro.