Programma 3: Onderwijs

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Financiële toelichting

3.1 Onderwijskansen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

2.994

352

3.346

Kansenbeleid (V 701 duizend euro)
Binnen het onderwijskansenbeleid ontvangen we rijksmiddelen die we aanvullen met gemeentelijke inzet. Het programma onderwijskansenbeleid is volgens planning uitgevoerd, maar een deel van de gemeentelijke inzet valt ook binnen de kaders van de rijksmiddelen en is ten laste gebracht van vrijvallende rijksmiddelen vanuit voorgaande jaren. Dit levert een incidenteel voordeel op binnen de gemeentelijke inzet.

Intensiveren leren (V 487 duizend euro)
In 2018 zijn een aantal initiatieven opgestart, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een digitale leerlijn ten behoeve van digitale geletterdheid, ondernemerschap, Walhallab en Succes for All. Gezien de samenwerking met externe partners kost het ontplooien van initiatieven meer tijd.

Afwikkeling subsidies (V 196 duizend euro)
Binnen het sociale domein hebben we, in het kader van Maatschappelijke Kosten en Baten analyse (MKBA), strakker op de verantwoording van subsidies gestuurd. Dit heeft op dit deelprogramma tot een bate van 196 duizend euro geleid.

Onderwijshuisvesting (V 679 duizend euro)
Het resultaat bij onderwijshuisvesting van 679 duizend euro bestaat uit onderstaande onderdelen:

Programma onderwijshuisvesting (V 517 duizend euro)
We hebben de wettelijke taak om huisvesting te verzorgen voor scholen in het primair en secundair onderwijs. In dit kader worden aan scholen beschikkingen afgegeven om werkzaamheden uit te voeren aan de schoolgebouwen. Omdat beschikkingen aan de scholen ook gedurende het jaar afgegeven worden zijn de werkzaamheden voor het programma 2018 nog niet volledig uitgevoerd.

Afwaarderingen activa (N 572 duizend euro)
Met de invoering van de restwaarde zijn alle activa kritisch beoordeeld. Activa waarvan geconstateerd is dat deze ten onrechte een boekwaarde hebben zijn afgewaardeerd. Dit geeft een incidenteel nadeel van 572 duizend euro.

Later starten met afschrijven (V 460 duizend euro)
Door de wijziging van het startmoment van afschrijving op nieuwe investeringen ontstaat een voordeel op de kapitaallasten. Deze stelselwijziging uit de Financiële Verordening 2018 treedt in vanaf 1 januari 2018. Dit betekent dat op een gereedgekomen investering pas op 1 januari van het volgende jaar wordt gestart met afschrijven. In de begroting 2018 was dit effect nog niet doorgevoerd.

Belastingen (V 173 duizend euro)
We hebben minder declaraties ontvangen van schoolbesturen. Dit levert een voordeel op van 370 duizend euro. Daarnaast zijn een aantal aanslagen hoger dan begroot, dit levert een nadeel op van 229 duizend euro. Per saldo resteert een voordeel van 173 duizend euro.

Renteherziening (V 130 duizend euro)
Voor een aantal panden heeft een correctie plaatsgevonden naar het lagere Rente Omslag Percentage (ROP). Dit levert een voordeel op van 130 duizend euro.  

Overige afwijkingen onderwijshuisvesting (N 29 duizend euro)
Overige voor- en nadelen binnen onderwijshuisvesting tellen op tot een nadeel van 29 duizend euro.

Invoering restwaarde en invoering onderhoudsmethode  (V 1,359 miljoen euro)

De regels rondom restwaarde, afschrijvingen en onderhoud zijn vastgelegd in de financiële verordening  2018, welke met ingang van 1 januari 2018 in werking is getreden. In deze verordening is onder andere bepaald dat restwaarde wordt ingevoerd voor het vastgoed en dat de ‘onderhoudsbenadering’ wordt toegepast in plaats van de ‘componentenbenadering’. De invoering van de restwaarde leidt tot een voordeel van 1,1 miljoen euro door lagere kapitaallasten. De onderhoudsbenadering levert enerzijds een voordeel op van 549 duizend euro in verband met lagere kapitaallasten, anderzijds een nadeel van 300 duizend euro omdat er (eenmalig) een extra dotatie heeft plaatsgevonden aan de voorziening onderhoud. Per saldo leidt dit tot een voordeel van 1,359 miljoen euro.

Groot onderhoud kinderboerderijen (N 110 duizend euro)
Bij de gemeenterekening 2017 heeft uw raad 197 duizend euro extra beleidsmiddelen bestemd voor het groot onderhoud aan kinderboerderijen. In 2018 is een belangrijk deel van deze middelen (113 duizend euro) besteed aan de verhuizing van het gemeentelijk centrum voor natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) naar de locatie van de Kinderboerderij Stadspark.

Overige afwijkingen (V 35 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 35 duizend euro.

3.2 Voorkomen schooluitval

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-286

401

115

Verzuim en Voortijdig schoolverlaters (neutraal)
We hebben de ontvangen rijksmiddelen voor Verzuim en Voortijdig schoolverlaters en de hierbij behorende lasten niet begroot. Aan de baten zien we hierdoor een voordeel van 352 duizend euro, aan de lastenkant een nadeel van 352 duizend euro, per saldo neutraal.

Overige afwijkingen (V 115 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 115 duizend euro.