Programma 2: Economie en werkgelegenheid

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Financiële toelichting

2.1 Groningen kennisstad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

259

7

266

Akkoord van Groningen (V 347 duizend euro)
Voor de uitvoering van het Akkoord van Groningen in 2018 heeft de raad 726 duizend euro beschikbaar gesteld. Dit is inclusief het resultaat van 2017. Daarnaast leveren de kennisinstellingen Rijks Universiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen en Hanzehogeschool Groningen samen ook 500 duizend euro ten behoeve van de campagne City of Talent en andere projecten binnen het Akkoord. In totaal was in 2018 dus 1,226 miljoen euro beschikbaar.
Eind 2018 valt van deze begrote middelen 347 duizend euro vrij, waarvan de helft de kennisinstellingen toebehoort.
De belangrijkste oorzaak van deze vrijval houdt verband met de totstandkoming van de hernieuwde strategische agenda (2018-2022).  Het proces van totstandkoming nam meer tijd in beslag dan verwacht. Daarnaast is een aantal projecten niet doorgegaan, later in het jaar gestart of uitgesteld.

G-kwadraat (N 115 duizend euro)
Het Economisch programma G-Kwadraat 2015-2019 is één van de 3 onderdelen van de Economische agenda. Met de Economische Agenda zijn we op een andere manier gaan (samen)werken. Wij leggen niet langer alles van te voren vast, maar proberen samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven in te springen op innovatieve ontwikkelingen, waarbij het initiatief vooral vanuit het bedrijfsleven komt en de gemeente faciliteert. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van externe partijen ten aanzien van de voortgang van projecten en deze niet (altijd) even goed kunnen beïnvloeden. Bovendien loopt de duur van bepaalde projecten over jaargrenzen heen waardoor we bij sommige projecten commitment afgeven voor een langere periode. Deze flexibiliteit is nodig om een betrouwbare partner zijn.
In 2018 valt van de beschikbare middelen voor het Economisch programma in totaal 218 duizend euro vrij. Hiervan verantwoorden we binnen dit deelprogramma een nadelige afwijking van 115 duizend euro.

Overige afwijkingen (V 34 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een  voordeel van 34 duizend euro.

2.2 Aantrekkelijke stad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

90

87

177

Renteopbrengst werklocaties (V 87 duizend euro)
Rente-effecten bij de grondexploitatie van werklocaties leiden binnen dit deelprogramma tot een voordeel van 87 duizend euro.

G-kwadraat (V 31 duizend euro)
In 2018 valt van de beschikbare middelen voor het Economisch programma in totaal 218 duizend euro vrij. Hiervan verantwoorden we binnen dit deelprogramma een voordelige afwijking van 31 duizend euro. Wel zijn voor het volledige bedrag al toezeggingen gedaan voor de komende jaren, waarbij een deel al via een beschikking is verleend.

Overige afwijkingen (V 59 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een  voordeel van 59 duizend euro.

2.3 Bedrijvige stad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

189

-16

173

G-kwadraat (V 278 duizend euro)
In 2018 valt van de beschikbare middelen voor het Economisch programma in totaal 218 duizend euro vrij. Hiervan verantwoorden we binnen dit deelprogramma een voordelige afwijking van 278 duizend euro. Wel zijn voor het volledige bedrag al toezeggingen gedaan voor de komende jaren, waarbij een deel al via een beschikking is verleend.

Overige afwijkingen (N 105 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 105 duizend euro.

2.4 Overige economie

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

4.117

9.893

14.010

Vrijval kapitaallasten inclusief ruilmiddelen (V 1,75 miljoen euro)
In de gemeentebegroting 2018 zijn voor ruim 27 miljoen euro incidentele middelen uit reserves geruild voor een structurele ophoging van het kapitaallastenbudget van ruim 1,25 miljoen euro.
In 2018 valt deze ophoging van het kapitaallastenbudget grotendeels vrij omdat de betreffende activa nog niet gereed zijn (750 duizend euro). Volgens de verslaggevingsregels kan er dan nog niet worden afgeschreven op deze activa.
Daarnaast valt een deel van het kapitaallastenbudget (1 miljoen euro) vrij omdat deze lasten abusievelijk binnen dit programma zijn begroot terwijl de betreffende activa in programma 8. Wonen zijn opgenomen. Dit leidt tot een voordeel binnen dit programma en een nadeel binnen het programma 8. Wonen.

Verkoop diverse kavels (V 1,5 miljoen euro)
In 2018 zijn diverse kavels verkocht die geen onderdeel uitmaken van de grondexploitaties. Hierdoor is een voordelig resultaat gerealiseerd van 1,5 miljoen euro.

Grondzaken overig (V 8,9 miljoen euro)
Het voordelige resultaat op de herziene grondexploitaties in 2018 vormt het belangrijkste bestanddeel van deze voordelige afwijking (4,3 miljoen euro inclusief Grote Markt). Daarnaast leiden (grond-)waarderingseffecten tot een voordeel van 3 miljoen euro. Slotcalculaties leiden tot 0,6 mln. voordeel, rente over de bij de jaarrekening 2018 gevormde reserve Eemskanaalzone leidt tot 0,2 mln. euro voordeel. Tot slot leiden overige resultaten op grond tot voordelen van samen 0,8 mln. euro. Voor een nadere onderbouwing van deze resultaten verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid.

Stedelijk Investeringsfonds Suikerfabriek V (1,3 miljoen euro)
In 2018 is door de raad besloten het gebiedsontwikkelingsproject Suikerfabriekterrein als project binnen het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) aan te wijzen. Als uitvloeisel hiervan zijn voor de plankosten ontwikkeling Suikerfabriekterrein middelen vanuit het SIF gereserveerd. Eind 2018 valt hiervan 1,3 miljoen euro vrij.

Extra beleid Suikerfabriek (V 364 duizend euro)
Mede door bijdragen van derden valt een deel van de extra beleidsmiddelen, beschikbaar gesteld voor het bezit van het Suikerfabriekterrein, vrij.

G-kwadraat (V 24 duizend euro)
In 2018 valt van de beschikbare middelen voor het Economisch programma in totaal 218 duizend euro vrij. Hiervan verantwoorden we binnen dit deelprogramma een voordelige afwijking van 24 duizend euro. Wel zijn voor het volledige bedrag al toezeggingen gedaan voor de komende jaren, waarbij een deel al via een beschikking is verleend.

Subsidieprojecten (geen afwijking)
In 2018 is gewerkt aan diverse internationale gesubsidieerde projecten. Deze hebben geen effect op het resultaat omdat de kosten (640 duizend euro) zijn voldaan vanuit de verstrekte subsidies. Deze projecten waren niet in de begroting opgenomen.

Overige afwijkingen (V 172 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 172 duizend euro.