Programma 2: Economie en werkgelegenheid

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Euroborg NV

Relevante beleidsinformatie

FC Groningen is de belangrijkste huurder van de Euroborg. Er is een terugloop van de bezoekersaantallen (landelijke trend) en ranking eredivisie zijn van belang zijnde aspecten als huurder. Eind 2018 is het topsport zorgcentrum opgeleverd.

Beleidsrisico

Geen.

Groningen Airport Eelde NV

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang betreft de bereikbaarheid van Groningen door de lucht.

Beleidsrisico

De aandeelhouders hebben besloten tot verdere investeringen in GAE. De gemeente Groningen heeft ook een besluit genomen om mee te investeren voor een eenmalige lumpsum bijdrage van 6 miljoen euro en voorts al haar aandelen te vervreemden. In de komende jaren zal moeten blijken in hoeverre het investeringsscenario werkelijkheid wordt.

Stichting TCN/SIG

Relevante beleidsinformatie

Het doel van de stichting is het bevorderen van industrie, handel, nijverheid, ambacht en andere dienstverlening in of in de omgeving van Groningen. De stichting kan ter realisering van de doelstelling deelnemen in ondernemingen. Door het faillissement van TCN/SIG is de stichting niet meer actief. Opheffing is in afwachting van de afwikkeling van het faillissement door de curator. Na afwikkeling wordt de stichting opgeheven.

Beleidsrisico

Geen.

Waterbedrijf NV

Relevante beleidsinformatie

De missie van Waterbedrijf Groningen is om als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig te stellen. Waterbedrijf Groningen is niet alleen een leverancier van verschillende soorten water, maar levert ook een bijdrage aan zaken als volksgezondheid, natuurbehoud, het creëren van duurzame bronnen, bestuurlijke vraagstukken, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en innovatie. Het openbaar belang wordt vertegenwoordigd door de levering van drinkwater aan ruim 280.000 woningen en bedrijven in de provincie Groningen en in Tynaarlo (Drenthe). Waterbedrijf Groningen is samen met de gemeente Groningen voor 50% aandeelhouders in Warmtestad BV.

Beleidsrisico

Geen.

Enexis holding/belang elektriciteitsproductie EPZ

Relevante beleidsinformatie

Het publieke belang van deze drie deelnemingen betreft het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water.
Met de verkoop van de aandelen van Essent BV in 2009 is de Gemeente Groningen voor 1,18% direct aandeelhouder geworden van Enexis Holding N.V., Attero Holding N.V. (verkocht in 2014 aan Waterland), Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (verkocht in 2011), CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV en Verkoop Vennootschap BV.

Beleidsrisico

Geen.

Community Network Noord-Nederland (CNNN) BV

Relevante beleidsinformatie

CNNN zal op basis van de vastgestelde visie “Glashelder” haar activiteiten verder proberen uit te breiden (o.m. bedrijfsterreinen, regio, samenwerking).

Beleidsrisico

Geen.

WarmteStad holding BV

Relevante beleidsinformatie

Na het staken van de ontwikkeling de geothermische bron in november 2017 was het noodzakelijk om 3 miljoen af te boeken ten aanzien van onze uitstaande investering in WarmteStad. WarmteStad heeft toen daarom de opdracht van haar aandeelhouders gekregen om met prioriteit een nieuwe Business Case op te stellen inclusief het aantrekken van externe financiering en deze en de financiële betrokkenheid van de aandeelhouders daarin ter besluitvorming voor te leggen.

In deze fase wordt er nog gewerkt aan het verder verfijnen en vervullen van een aantal randvoorwaarden en van de Business Case duurzame warmte (restwarmte uit datacenters). WarmteStad opteert nu voor een duurzame warmtebron in Zernike op basis van restwarmte uit twee nabij gelegen datacenters. De terugvaloptie is, net als destijds bij Geothermie, een biomassacentrale. In het licht van de fusie met Haren en Ten Boer, de raadverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming verschuift dit besluit nu door naar het voorjaar van 2019. Het uiterste startmoment voor het bouwen van de warmtebron kan dit uitstel hebben.

Hiervoor is in oktober 2018 een besluit genomen met betrekking tot “Getrapte besluitvorming Warmtenet Noordwest”. Dat ziet op de aanleg van de eerste onderdelen van face 2 van de warmtenet Noordwest. En het gemeentelijk lening bedraagt 3 miljoen EUR.

Warmtenetten gaan in de energietransitie een essentiële rol spelen, en daarmee een reguliere nutsvoorziening in onze stad worden met dito vaste klantenkring en inkomsten een vaste waarde zal worden.

In het licht van het bovenstaande volgt daarom in het voorjaar van 2019 een integraal besluit over de Business Case, de definitieve investeringsvolumes, definitief zicht op externe financiering en dus inzicht in de definitieve bijdragen van de aandeelhouders.

Beleidsrisico

Verwezen wordt naar paragraaf weerstandsvermogen.

Stichting Ondernemerstrefpunt

Relevante beleidsinformatie

De stichting heeft tot doel om het contact tussen organisaties en instellingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de lokale overheid te bevorderen, waardoor het onderwijs en de behoeftes van het bedrijfsleven beter op elkaar worden afgestemd.

Beleidsrisico

Geen.

GR Eems-Dollar Regio (EDR)

Relevante beleidsinformatie

De Eems Dollard Regio (EDR) is een openbaar lichaam voor Grensoverschrijdende Samenwerking. Wij zijn lid van de EDR net als één van de ongeveer 100 andere voornamelijk gemeentelijke leden uit Noord-Nederland en Niedersachsen die lid zijn. De EDR heeft als voornaamste taak om grensoverschrijdende projecten te stimuleren en Europese subsidies in dat verband te verstrekken.

Beleidsrisico

Geen.

GR bedrijvenpark Rengers

Relevante beleidsinformatie

De GR Rengers is in 1994 samen met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer opgericht met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid rond het stedelijk knooppunt Groningen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijvenpark Rengers (gelegen bij Hoogezand). Op 19 oktober 2017 is een brief naar de raad gegaan over wensen/bedenkingen ten aanzien van de opheffing GR. GR is in 2018 opgeheven.

Beleidsrisico

Geen.

GR Omgevingsdienst

Relevante beleidsinformatie

De Omgevingsdienst Groningen is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van én voor de provincie en alle gemeenten in de provincie Groningen sinds november 2013. De eerste drie jaren heeft de aangeleverde formatie door de deelnemers de basis gevormd voor de begroting (zogeheten inputfinanciering). In het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst is vastgelegd dat na uiterlijk 3 jaar met prijzen per afgenomen product of dienst wordt gewerkt. Dit is niet haalbaar gebleken. In het verbeterplan van de Omgevingsdienst wordt hiervoor een oplossing gezocht.

Beleidsrisico

De bijdragen worden jaarlijks door de deelnemers toegezegd. De deelnemers zijn gezamenlijk als eigenaren van de GR Omgevingsdienst verantwoordelijk voor de begroting.