Programma 1: Werk en inkomen

Relevante ontwikkelingen

In 2018 is ons bijstandsvolume voor de tweede keer op een rij gedaald. Eind 2018 bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen 9.746. Begin 2018 was dit 10.178.

In 2018 zijn we volop aan de slag geweest met Bijstand op Maat. Negen honderd mensen doen voor de duur van 2 jaar vrijwillig mee aan het experiment waarin we kijken wat het effect op bijstandsgerechtigden is van meer vertrouwen, keuzevrijheid en eigen regie op werk, meedoen en welzijn. Het experiment wordt gemonitord door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Omdat tussentijdse communicatie de resultaten kunnen beïnvloeden, zullen we hier pas in het voorjaar van 2020 over rapporteren.

In 2018 hebben we sterk ingezet op de regionale samenwerking. We hebben bijvoorbeeld samen met een groot aantal partners uit de regio het 1000-banenplan tot uitvoering gebracht. Dit plan is gericht op het opleiden en matchen van minimaal 1000 mensen voor de bouw- en technieksector in het aardbevingsgebied. Ook hebben we in  samenwerking met de arbeidsmarktregio een groot Werkfestival op het Suikerunie terrein georganiseerd waar 11.334 bezoekers op af kwamen.

De druk op de schuldhulpverlening bleef groot in 2018 vanwege de toegenomen complexiteit van dossiers (door een toename van multi-problematiek, grotere schuldenpakketten, meer klanten met een eigen woning, jongeren met schulden en (ex-) zelfstandigen).

Voor burgers die vanwege verschillende (bureaucratische of juridische) belemmeringen vastlopen in de reguliere schuldhulpverlening voeren we sinds enkele jaren de Innovatie schuldhulpverlening (voorheen Goede Gieren genoemd) uit. We starten voor deze burgers alternatieve schuldhulptrajecten en proberen uitval te voorkomen. We bekeken hoe de burger met schuldproblemen (al dan niet met behulp van zijn sociale netwerk) grip kon krijgen op het eigen leven. Het ging er daarbij om dat het nemen van initiatief door de burger (gedragsverandering) moest lonen, ook op de korte termijn.