Programma 13: Algemene inkomsten en post onvoorzien

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Financiële toelichting

Deelprogramma 13.1 Alg. inkomsten en post onvoorzien

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-3.397

24.623

21.226

Algemene uitkering (V 17,780 miljoen euro)
Het resultaat op de algemene uitkering gemeentefonds bedraagt 17,8 miljoen voordelig. Het voordelige resultaat betreft de optelsom van een aantal afwijkingen waarvan de grootste componenten hierna worden toegelicht. Het grootste deel van het resultaat betreft nog niet ingezette middelen die bij de decembercirculaire gemeentefonds beschikbaar zijn gekomen.

Integratie- en decentralisatie uitkeringen
Het resultaat wordt grotendeels veroorzaakt doordat in de decembercirculaire verschillende integratie- en decentralisatie uitkeringen zijn opgenomen. We ontvangen hierdoor 21,8 miljoen euro meer dan was begroot. De decentralisatie-uitkering ‘voorziening knelpunten sociaal domein’ (stroppenpot sociaal domein) is hiervan met 13,7 miljoen euro de grootste.

Landelijke ontwikkelingen 2018
Uit de maart-, mei- en septembercirculaire 2018 blijkt een negatieve bijstelling van de uitkeringsfactor van per saldo 18 punten over 2018. De extra uitgaven in het Regeerakkoord leiden weliswaar tot een hoger accres maar dit wordt teniet gedaan door een verwachte onderbesteding op de Rijksuitgaven (defensie en infrastructurele projecten) en een lagere dan verwachte ruimte onder het plafond van het BCF. Bijstelling van de fysieke maatstaven in de decembercirculaire leidt tot een stijging van de uitkeringsfactor met 1 punt. Per saldo betekent dit een lager accres van ongeveer 3 miljoen euro.

Algemene uitkering 2017
De uitkeringsfactor is voor 2017 met 3 punten neerwaarts door bijgestelde aantallen van maatstaven. Dit betekent een nadeel op van 535 duizend euro. De actualisatie van de uitkeringsbasis levert voor Groningen een voordeel op van 140 duizend euro. Voor maatschappelijke opvang was een ontvangst geraamd van 349 duizend euro. Het aantal personen waarop de vergoeding is gebaseerd blijkt bij de meicirculaire lager uit te vallen (19 duizend euro) wat leidt tot een nadeel van 330 duizend euro.

Dividend (V 529 duizend euro)
Op de dividenduitkeringen valt een voordeel van 529 duizend euro te noteren. Er is in totaal 2,066 miljoen euro aan dividend ontvangen. Van Enexis (1,044 miljoen euro) en BNG (833 duizend euro) zijn hogere bedragen ontvangen dan geraamd, terwijl er 189 duizend euro aan dividendbelasting over 2017 is terugontvangen. Er was in de begroting rekening gehouden met een ontvangst van 1,537 miljoen euro.

Saldo financieringsfunctie (V 327 duizend euro)
Korte mismatchfinanciering (V 383 duizend euro)
In 2018 bedroeg de korte mismatch benutting 75,7 miljoen euro.  Het rentevoordeel daarbij bedraagt 1,133 miljoen euro. Dit voordeel ontstaat doordat het rentetarief voor langlopende leningen is begroot op 1,50%, terwijl de korte rentetarieven onder de nul procent liggen. Van het rentevoordeel is in de begroting reeds 750 duizend euro ingeboekt. Het netto voordeel bedraagt 383 duizend euro.

Rente kort vermogen (V 486 duizend euro)
Er is gemiddeld voor 58,5 miljoen euro aan kasgeldleningen aangetrokken. Doordat de korte rente onder de nul procent ligt ontvangen we in totaal 486 duizend euro.

Overig Treasury (V 5 duizend euro)
In 2018 hebben we gemiddeld voor 52,3 miljoen euro aan nieuwe consolidatieleningen afgesloten. Doordat we die leningen tegen gunstige tarieven hebben afgesloten, ontstaat er ten opzichte van de begroting een voordeel van 361 duizend euro. Aan geldmakelaars hebben we bij het afsluiten van leningen in totaal 174 duizend euro aan provisiekosten betaald. Deze kosten zijn afhankelijk van de hele looptijd van de bemiddelde lening, maar worden vooraf betaald. Nacalculatie van de Grex-rente leidt tot een nadeel van 157 duizend euro. De overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 25 duizend euro.

Aanpassing rentepercentages (N 547 duizend euro)
In het verleden zijn er voor diverse activa interne rente tarieven gehanteerd die hoger of lager waren dan het rente-omslagpercentage. Met de nieuwe BBV regels is het alleen toegestaan om afwijkende percentages te hanteren, indien sprake is van afzonderlijk aangetrokken leningen (projectfinanciering). Voor een aantal panden kan dat verband niet worden gelegd en is per 2018 het reguliere rente-omslagpercentage gehanteerd. Dat leidt tot lagere rentelasten op het inhoudelijke programma en tot een nadeel op de financieringsfunctie van 547 duizend euro.

Aandelen Enexis (N 311 duizend euro)
We hebben van Enexis een financiële onderbouwing ontvangen. Uit de analyse van deze cijfers bleek dat PBE BV te hoog was gewaardeerd. De noodzakelijke afwaardering levert een nadeel van 311 duizend euro op.

Onroerendezaakbelasting (V 2,113 miljoen euro)
In 2018 is 65,7 miljoen euro begroot. We hebben 2,1 miljoen euro meer onroerende zaakbelasting ontvangen dan geraamd. De economische waarde van de woningen en bedrijven in de stad valt hoger uit dan ten tijde van de berekening van de tarieven werd voorzien. Op dat moment waren de taxaties van de woningen en bedrijven niet afgerond en voor het niet getaxeerde deel zijn aannames gedaan. In werkelijkheid vallen de taxaties hoger uit. Daarnaast wordt bij de bepaling van de OZB-opbrengst rekening gehouden met een jaarlijkse volumegroei (saldo nieuwbouw en sloop) van 300 duizend euro. Door de huidige economische situatie valt de volumegroei hoger uit.  
Deze hogere taxatiewaardes en volumegroei leiden in 2018 tot een meeropbrengst van 1,3 miljoen euro en voor de oude jaren 680 duizend euro. Daarnaast valt de leegstand lager uit. Dit leidt tot een voordeel van 130 duizend euro.

Afdracht Fonds Ondernemend Groningen (V 110 duizend euro)
In 2018 wordt op alle niet-woningen een opslag van 6 % op de OZB geheven ten behoeve van het Fonds ondernemend Groningen (F.O.G.) De afdracht aan het F.O.G. valt lager uit doordat de opslag van 6 % op  gemeentelijk objecten niet wordt uitgekeerd aan het F.O.G. Hierdoor valt de afdracht aan het Fonds lager uit

Logiesbelasting (V 567 duizend euro)
In 2018 zijn de aanslagen 2017 opgelegd. In 2017 zijn er meer overnachtingen geweest dan begroot. Hierdoor vertoont de logiesbelasting een meeropbrengst van 567 duizend euro. Hiervan is 400 duizend euro structureel.

Post onvoorzien (V 55 duizend euro)
In de begroting is hiervoor een structureel budget van 100 duizend euro beschikbaar. 20 duizend euro is besteed ter dekking van de subsidie aan Stichting 100 jaar De Ploeg. Daarnaast is 25 duizend euro beschikbaar gesteld voor projectkosten voor het WK Wielrennen 2020. Overigens werd de kandidatuur voor dit evenement daarna ingetrokken.

Overig (V 56 duizend euro)
Diverse overige posten tellen op tot een voordeel van 56 duizend euro.