Hoofdstuk 3. Reserves

Hoofdstuk 3.2 Toelichtingen op reserves

omschrijving

Doel

Maximale
 omvang

Saldo
31-12-2018

Toelichting mutaties

Beoordeling
niveau 

Algemene Egalisatiereserve (AER)

Het opvangen van onvoorziene verliezen op de korte en lange termijn

30.996

Vanuit de primitieve begroting is in totaal 3,058 miljoen euro toegevoegd voor versterking van het weerstandsvermogen. Vanuit de primitieve begroting zijn er ook 3 terug-stortingen gerealiseerd. In verband met de dekking van het tekort BUIG 6,412 miljoen euro, 660 duizend euro inzake de huurverplichting Europaweg en 224 duizend euro met betrekking tot de premiekorting collectieve verzekering. Ter dekking van in de begroting opgenomen knelpunten is in de primitieve begroting 6,129 miljoen euro aan de AER onttrokken en is er 5,558 miljoen euro onttrokken ten behoeve van het Stedelijk Investeringsfonds. Onttrekkingen zijn er gedaan voor de volgende onderwerpen: voorkeursalternatief Groningen Airport Eelde (5,7 miljoen euro), financiering Bed, Bad en Brood (2,83 miljoen euro), uitwerking motie Driebond en motie Meeroevers (1,862 miljoen euro), renovatie Heesterpoort (1,297 miljoen euro), Koningsdag (700 duizend euro), subsidie Stichting WIJ (500 duizend euro), huisvesting Oosterpoort (300 duizend euro), compensatiepakket Groen en Duurzaamheid Eelde (150 duizend euro) en onderzoek Geothermie Noordwest (80 duizend euro). Toevoegingen zijn er geweest voor vrijval afkoop lening Royal Bank of Scotland (867 duizend euro), aanvulling weerstandsvermogen in verband met Warmtestad (254 duizend euro) en uit meerjarenonderhoudsplan Martiniplaza (45 duizend euro).

Voldoende

Regio Specifiek Pakket ZZL

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2008 is de reserve RSP ingesteld. De diverse projecten uit het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) dienen hier uit te worden gefinancierd.

9.400

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende

Ten Boer

Voordelen en nadelen in de samenwerking met Ten Boer worden met deze reserve verrekend.

637

De resultaatbestemming 2017 van 358 duizend euro is verwerkt.

N.v.t. 

Flankerend beleid

Herplaatsing medewerkers in het kader van de
bezuinigingsoperatie.

2.408

In de primitieve begroting is een onttrekking van 612 duizend euro opgenomen voor de plaatsing van boventallige medewerkers. Daarnaast is de resultaatbestemming 2017 ad 331 nadelig resultaat verwerkt.

Voldoende

EB INB Wijkwethouder
schap

Deze reserve dient om middelen die worden ingezet voor het wijkwethouderschap hetgeen onderdeel is van de gemeente brede beweging om meer gebiedsgericht, dichterbij de burger en partijen, te gaan werken

411

In 2017 is een bedrag van 830 duizend euro aan diverse projecten besteed. De resultaatbestemming 2017 van  830 duizend euro is verwerkt in de reserve.

Voldoende

Extra beleid (Ringsparen)

Deze reserve dient voor het opnemen van nog te besteden extra beleidsmiddelen.

354

Vanaf 2017 zijn er nieuwe extra beleidsmiddelen beschikbaar voor ringsparen, waarin de gemeente samen met de provincie middelen beschikbaar stelt voor de ringwegen. In 2017 was 354 duizend euro beschikbaar. Deze middelen hebben we naar aanleiding van de resultaatbestemming 2017 in deze reserve gestort.

Voldoende

Extra beleid (kinderboerderij)

Deze reserve dient voor het opnemen van nog te besteden extra beleidsmiddelen.

197

In deze reserve zat 200 duizend euro ten behoeve van aanpak gladheid gele stenen. Dit bedrag is voor het beoogde doel bij de jaarrekening 2017 onttrokken. Daarnaast is bij de jaarrekening 2017 een bedrag gestort van 197 duizend euro ten behoeve van groot onderhoud kinderboerderijen. De kosten hiervoor vielen in 2017 lager uit dan begroot.

Voldoende.

Frictiekosten Reorganisatie

Doel is het dekken van frictiekosten als gevolg van een aantal organisatiewijzigingen.

0

Om de voorziening frictiekosten op niveau te brengen is bij de jaarrekening 2017 een bedrag van 2,919 miljoen euro aan de reserve onttrokken. Om de doorlopende loonkosten van herplaatsers te kunnen dekken was in de primitieve begroting al een onttrekking van 4,262 miljoen euro opgenomen. Hiermee zou de stand van de reserve negatief worden. De begrote onttrekking is daartoe met 548 duizend euro verlaagd. Hiermee komt het saldo van de reserve op nul.

N.v.t. 

Bodemsanering

Bestemd voor de kosten van bodemsaneringen die niet uit andere bronnen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is deze reserve specifiek bestemd voor het afdekken van eventuele schadeclaims betreffende in het verleden door de gemeente uitgegeven grond, alsmede claims van het rijk in verband met ongerechtvaardigde verrijking en de slibsanering.

4.906

In de primitieve begroting wordt jaarlijks een storting van 125 duizend euro opgenomen. Eenzelfde bedrag wordt jaarlijks onttrokken ter dekking van onder andere personele kosten. Verder is er 319 duizend euro onttrokken ten behoeve van de saneringskosten in het kader van vervangingsinvesteringen kunstgras. Dit bedrag zal daartoe in een voorziening worden gestort.

Voldoende

Onderwijshuisvesting

Opvangen van risico's en het mogelijk maken van toekomstige investeringen.

5.000

1.597

Via de primitieve begroting wordt de rente toegevoegd (18 duizend euro). Bij de resultaatbestemming 2017 is besloten om het negatieve resultaat ad 32 duizend euro met de reserve te verrekenen. Voor het programma onderwijshuisvesting is 475 duizend euro aan de reserve onttrokken. Voor de uitwerking motie Driebond en motie Meeroevers is 364 duizend euro toegevoegd.

Voldoende

Recreatiegebied Kardinge

Deze reserve is voor toekomstige uitgaven voor de herinrichting van het kerngebied van het recreatiegebied Kardinge.

535

De onttrekking van 12 duizend euro in de primitieve begroting heeft betrekking op de dekking van de kapitaallasten servicegebouw Zilvermeer.

Voldoende. 

Egalisatiereserve Instellingen in verband met concernaccres

Betreft de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.

787

Conform de t-2-systematiek is in de primitieve begroting 6,491 miljoen euro toegevoegd en een bedrag van 5,745 miljoen euro onttrokken. Voorts is in verband met bijstelling nominale compensatie in 2018 een bedrag van 110 duizend euro aan de reserve onttrokken.

Voldoende. 

Exploitatierisico Forum

Betreft een reserve om de risico's van de exploitatie van
het Groninger Forum te dekken, die ontstaan zijn door de verwachte latere opening van het gebouw.

3.500

2.321

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende. 

BSV Paddepoel

Deze reserve dient voor de dekking van de kosten aanbouw BSV (Buurt en Speeltuinvereniging Paddepoel).

83

11

Jaarlijks wordt 8 duizend euro aan deze reserve onttrokken ten behoeve van de exploitatie van de buurt- en speelvoorziening Paddepoel.

Voldoende. 

Kunstvoorraad CBK

Deze bestemmingsreserve is ingesteld om in geval van schade of verlies van kunstwerken van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) de niet verzekerde kosten van herstel van kunstwerken te dekken. Het is kostbaar om de volledige collectie van het Centrum Beeldende Kunst voor alle risico’s te verzekeren. Bij "verlies" van de voorraad volstaat het uitgekeerde bedrag niet. Immers, de dan geldende marktwaarde bepaalt de aanschafprijs, de werken zijn verzekerd tegen de toenmalige inkoopprijs. Mocht door andere calamiteiten (zoals waterschade of ongedierte) de collectie onherstelbaar beschadigd raken dan zijn we daarvoor niet verzekerd. Met vaststelling van het collectiebeheersplan is hiervoor een bestemmingsreserve voorraden ingesteld.

2.516

1.647

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Fonds Economische Ontwikkelingen

De middelen worden breed ingezet ter stimulering van de economische ontwikkelingen in de stad.

100

In de primitieve begroting is een onttrekking van 55 duizend euro opgenomen voor de stimulering van economische ontwikkelingen

toereikend

Grondbank

Overeenkomstig besluitvorming is de reserve nodig voor de dekking van risico's en financiering van grondbank-aankopen.

4.273

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende

Grondzaken

Het doel van de bestemmingsreserve Grondzaken is het vormen van een toereikende buffer voor het opvangen van schommelingen op de grondexploitaties. Om de risico's die voortvloeien uit de grondexploitaties in uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties te
 kwantificeren wordt de boxenrisicomethode gehanteerd.

28.312

In de primitieve begroting zijn de volgende posten opgenomen: een toevoeging van 224 duizend euro aan exploitatieresultaat op de producten Erfpacht en Niet in exploitatie genomen gronden en onttrekkingen voor afboeken kosten plankosten complexen (125 duizend euro), resultaat exploitatie Binnenbezittingen (188 duizend euro), dekking kapitaallasten bovenwijkse voorzieningen Meerstad (4,646 miljoen) en het afboeken van boekwaarde en resultaat op exploitaties strategische gronden (2,5 miljoen euro). Verder is ter dekking van de voeding van het stedelijk investeringsfonds 12 miljoen euro vanuit de primitieve begroting onttrokken. Bij de resultaatbestemming 2017 is besloten om negatief resultaat ad 443 duizend euro met deze reserve te verrekenen. In 2018 zijn er verder onttrekkingen ten behoeve van Financiering Bed, Bad en Brood (948 duizend euro), verbeterprogramma financieel administratieve beheersing (750 duizend euro) en verkenning nieuw muziekcentrum (70 duizend euro). Tenslotte was er, als aanvulling op het weerstandsvermogen, een storting van 240 duizend euro.

Voldoende

Kunst op straat

Financieren van kunst bij nader te bepalen kunstprojecten in de openbare ruimte.

521

Voor de dekking van de in 2018 uit te voeren projecten is een bedrag van 70 duizend euro in de primitieve begroting opgenomen.

Voldoende

Parkeren

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van het parkeerbedrijf

4.114

Bij de rekening 2017 is besloten om het resultaat over dat jaar aan de reserve toe te voegen (1,131 miljoen euro). In de primitieve begroting wordt het begrote resultaat ad 2,285 miljoen euro aan de reserve toegevoegd.  Een herverdeling van de budgetten binnen het uitvoeringsprogramma Parkeerbedrijf heeft geleidt tot een verlaging van deze begrote storting met 460 duizend euro.

Voldoende

Groninger Monumentenfonds

Deze reserve is gevormd als buffer voor de lening, die verstrekt is aan het Groninger Monumentenfonds.

1.000

932

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende

Stedelijk Investerings Fonds

Reserveren van nog niet uitgegeven rijksmiddelen voor toekomstige projecten. 

35.568

Vanuit de primitieve begroting is 17,323 miljoen euro toegevoegd in verband met de uitvoering van projecten in het kader van het stedelijk investeringsfonds. Eveneens vanuit de primitieve begroting is 1 miljoen euro onttrokken ten behoeve van de dekking van de kosten inzake gebiedsgericht werken. BIj de resultaatbestemming van de rekening 2017 is besloten om het resultaat op projecten Stedelijk Investeringsfonds (SIF) ad 3,286 miljoen euro aan de reserve toe te voegen. Voor de volgende onderwerpen zijn in 2018 onttrekkingen geweest: herinrichting Zernikelaan (4,224 miljoen euro), Nieuwbouw Kunstwerf (3,025 miljoen euro), Koersdocumenten Wijkvernieuwing (1,75 miljoen euro), terrein Suikerunie (1,7 miljoen euro), voorkeursvariant Oosterhamrikzone (1,05 miljoen euro), wijkenergieaanpak Aardgasloos (900 duizend euro), Actieplan Energiebesparing bij bedrijven (750 duizend euro), Aanpak Verkeersveiligheid (700 duizend euro), Wijkvernieuwing Selwerd (450 duizend euro), huisvesting Vrijdag (250 duizend euro), Toekomstvisie A+kwartier (233 duizend euro), Groningen Spoorzone (200 duizend euro), Watervisie (150 duizend euro) en Warmtestad (150 duizend euro). Daar stonden 2 toevoegingen van in totaal 1,2 miljoen euro tegenover: 750 duizend euro ten behoeve van Wijkvernieuwing en 450 duizend euro voor plankosten Oosterhamrikzone.

Voldoende

Geluid-reducerend asfalt

Het reserveren van gelden die worden aangewend voor de meerkosten van het onderhoud door middel van geluidswerend asfalt ten opzichte van de gebruikelijke asfaltering. 

300

In de primitieve begroting is een onttrekking van 75 duizend euro opgenomen voor de meerkosten op onderhoud door middel van geluidswerend asfalt.

Voldoende

Forum garage

Afdekking risico parkeergarage Forum

5.600

Jaarlijks wordt 700 duizend euro aan deze reserve toegevoegd.

Voldoende

WarmteStad

Betreft een reserve om het risico van het hebben van een rekening courant-verhouding met WarmteStad BV af te dekken

60

In de primitieve begroting is een toevoeging van 1 duizend euro opgenomen.

Voldoende

Egalisatiereserve VSD

Buffer voor het opvangen van schommelingen bij de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg

500

Om de eventuele tekorten voor de komende jaren in het sociaal domein deels te compenseren wordt vanuit extra beleid 500 duizend euro aan deze reserve toegevoegd.

Cofinanciering Investering
fonds

Deze reserve dient om de noodzakelijke uitbreiding en vervanging van gemeentelijke sportaccommodaties mogelijk te maken en om als gemeente via cofinanciering bij te kunnen dragen aan investeringen van sportverenigingen in sportaccommodatie

228

Vanuit de resultaatbestemming 2017 is een deel van de vrijval kapitaallasten co-ïnvesteringsfonds sport aan deze reserve toegevoegd. Het gaat om een bedrag van 314 duizend euro. In de primitieve begroting is een onttrekking van 24 duizend euro opgenomen. Dit betreft de extra structurele exploitatiekosten van de om te vormen velden in het kader van het co-investeringsfonds. Vanaf 2019 worden deze kosten gedekt uit het budget areaaluitbreiding. Verder zijn er in 2018 onttrekkingen gedaan ten behoeve van de herbouw van sportaccommodatie 'Het Noorden' (35 duizend euro) en voor de dekking van gehonoreerde subsidieaanvragen van sportverenigingen (114 duizend euro).

Voldoende

ESF Subsidie

De gemeente Groningen is aangewezen als centrumgemeente voor het aanvragen van ESF-subsidies. De vrijval van de subsidie wordt toegevoegd aan deze reserve en wordt zoveel als mogelijk weer ingezet ter dekking van projecten

1.880

Vanuit de resultaatbestemming 2017 is 1,832 miljoen euro aan de reserve toegevoegd. Voor de bekostiging van het experiment 'Bijstand op maat 2017-2019’ is 458 duizend euro onttrokken.

voldoende

Hergebruik grond

Dit is een bijzondere constructie, In december 2017 heeft de raad nog een herziene begroting vastgesteld. Dit werd vroeger altijd als complex (grondexploitatie) beschouwd, maar is dit ten diepste niet. Daarom nu een andere verwerkingswijze. Soms komt er eerder geld binnen, voor de toekomstig te maken kosten wordt deze reserve dan gebruikt. Jaarlijks zal het exploitatieresultaat dan ook moeten worden verrekend met deze reserve.

778

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende

Afkoopsom Erfpacht

Deze reserve dient voor het reserveren van afkoopsommen erfpacht. De ontvangen afkoopsom erfpacht wordt toegevoegd aan deze reserve tot maximaal de waarde van de uitgegeven kavel. 

12.627

Bij de resultaatbestemming 2017 is per saldo 261 duizend euro uit de reserve gehaald. Op basis van de ontvangen afkoopsommen van twee kavels een toevoeging van 80 duizend euro en wegens de verkrijging van het Tromphuis een onttrekking van 341 duizend euro.

Voldoende

Aandelen Essent NV

Tegenwaarde ontvangen aandelen EGD bij
overgang EGG naar EGD (nu: Essent).

1.262

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende

Martiniplaza BV

Herwaardering van de aandelen van Martiniplaza BV.

3.916

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Voldoende

Bovenwijkse infrastructuur grondexploitaties

Reserveren van middelen die vrijkomen door activering van bovenwijkse voorzieningen in de grondexploitaties

1.986

Bij de resultaatbestemming 2017 is besloten om het nadeel over dat jaar ad 120 duizend euro met de reserve te verrekenen.

Voldoende

Esserberg 2014

Betreft een beklemde reserve voor een deel van de kapitaallasten van het investeringsproject 'renovatieplan sportpark Esserberg'.

193

De onttrekking in de primitieve begroting ad 3 duizend euro betreft een deel van de kapitaallasten. Voor hetzelfde doel is aanvullend nog eens 8 duizend euro onttrokken.

Voldoende

Nieuwbouw VMBO

Beklemde reserve ter dekking van kapitaallasten

1.429

Voor het programma onderwijshuisvesting is 238 duizend euro aan de reserve onttrokken.

Het niveau van deze reserve is onvoldoende. Er moet nog een bedrag van 2,1 miljoen bijgestort  worden. Daarvoor moeten wij het voormalige schoolgebouw aan de Travertijnstraat 12 verkopen. Zodra het pand verkocht is voor het beoogde bedrag, voegen wij de opbrengst aan deze reserve. Daarmee zou de reserve voldoende zijn. Dit is ook verwoord in het risico.

Bijdrage MFA de Wijert

Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van het project Multifunctionele Accommodatie De Wijert.

400

Ten behoeve van de historische plankosten van dit project is 700 duizend euro uit deze reserve onttrokken. Om kapitaallasten te dekken is 300 duizend euro toegevoegd.

Voldoende

Eemskanaalzone

Deze reserve dient voor het aanhouden van middelen als gevolg van marktwaardetoetsen. Middelen die vrijkomen doordat waardering van de strategische gronden en gebouwen worden opgeplust naar de waarde bij huidige bestemming op basis van een taxatie. .

8.034

Het voordelig resultaat van 1,198 miljoen euro over 2017 op nog te ontwikkelen onroerende zaken in de Eemskanaalzone is bij de resultaatbestemming 2017 aan de reserve toegevoegd.

Voldoende

Gresco  aanpak 24 gebouwen

Deze reserve dient voor de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten integrale aanpak 24 gebouwen

125

Ter dekking van de kapitaallasten was voor dit doel een onttrekking van 29 duizend euro in de primitieve begroting opgenomen. Door de verlaging van het investeringskrediet is deze onttrekking neerwaarts bijgesteld naar 8 duizend euro.

Voldoende

Gresco

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de resultaten van Gresco

0

Bij de resultaatbestemming 2017 is besloten om het volledige saldo ad 341 duizend euro aan deze reserve te onttrekken ter dekking van het nadelige resultaat (352 duizend euro). 

Vastgoed verkopen opbrengst ten behoeve van
bezuinigingen

Opbrengsten van het afstoten van vastgoed in enig jaar aan een bezuinigingstaakstelling van een volgende jaar toe te rekenen en tijdelijk te reserveren.

0

Er hebben geen mutaties plaats gevonden.

Kapitaalslasten (van Lenneplaan)

Middelen die zijn ingezet voor projecten mogen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat (als er meer middelen ingeboekt zijn da er aan kosten is verantwoord), maar moeten worden opgenomen op de creditzijde van de balans. Deze eigen middelen worden, voor het deel waardoor een negatieve boekwaarde ontstaat, gestort in deze (beklemde) reserve ter dekking van de kapitaallasten.

465

Bij de resultaatbestemming 2017 is besloten om 130 duizend euro ten behoeve van dit project in deze beklemde reserve te storten.

Voldoende

Kapitaalslasten (Speelvoorzieningen)

Middelen die zijn ingezet voor projecten mogen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat (als er meer middelen ingeboekt zijn da er aan kosten is verantwoord), maar moeten worden opgenomen op de creditzijde van de balans. Deze eigen middelen worden, voor het deel waardoor een negatieve boekwaarde ontstaat, gestort in deze (beklemde) reserve ter dekking van de kapitaallasten

525

Bij de resultaatbestemming 2017 is besloten om 269 duizend euro ten behoeve van dit project in deze beklemde reserve te storten.

Reserve is van voldoende niveau om, samen met de beschikbare exploitatiebudgetten voor kapitaallasten het totaal krediet 2012-2018 ter hoogte van 31,4 miljoen te dekken.

Kapitaalslasten (Gele steentjes)

Middelen die zijn ingezet voor projecten mogen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat (als er meer middelen ingeboekt zijn da er aan kosten is verantwoord), maar moeten worden opgenomen op de creditzijde van de balans. Deze eigen middelen worden, voor het deel waardoor een negatieve boekwaarde ontstaat, gestort in deze (beklemde) reserve ter dekking van de kapitaallasten

417

Bij de resultaatbestemming 2017 is besloten om 247 duizend euro ten behoeve van dit project in deze beklemde reserve te storten. Om de kapitaallasten te kunnen dekken is daarnaast in 2018 nog eens 170 duizend euro aan de reserve toegevoegd.

Reserve is van voldoende niveau om, samen met de beschikbare exploiatiebudgetten voor kapitaallasten, de kapitaallasten van het krediet van 7,8 miljoen euro te dekken 

Kapitaalslasten (diversen)

Middelen die zijn ingezet voor projecten mogen niet meer in mindering worden gebracht op het project zelf als hierdoor een negatieve boekwaarde ontstaat (als er meer middelen ingeboekt zijn da er aan kosten is verantwoord), maar moeten worden opgenomen op de creditzijde van de balans. Deze eigen middelen worden, voor het deel waardoor een negatieve boekwaarde ontstaat, gestort in deze (beklemde) reserve ter dekking van de kapitaallasten

27.900

Vanuit de primitieve begroting is 27,809 miljoen euro onttrokken ter dekking van de gemeentebegroting 2018 en 77 duizend euro aan rente toegevoegd. Bij de resultaatbestemming 2017 is per saldo 2,917 miljoen aan negatief resultaat met deze reserve verrekend. In totaal is er in 2018 voor 7,066 miljoen euro aan deze reserve toegevoegd ter dekking van kapitaallasten. Ten behoeve van de zuidelijke ringweg is in totaal 790 duizend euro onttrokken.

Voldoende

Kapitaalslasten

Beklemde reserve ter dekking van kapitaallasten

422

Ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiend uit de bouw van de kleedkamers voor Kids United wordt in de primitieve begroting een bedrag van 13 duizend euro onttrokken. Ten behoeve van de herbouw van sportaccommodatie 'Het Noorden' wordt 35 duizend euro aan de reserve toegevoegd.

Voldoende

Kapitaalslasten (Heesterpoort)

Beklemde reserve ter dekking van kapitaallasten

5.644

Ten behoeve van de renovatie Heesterpoort is 1,121 miljoen euro aan deze beklemde reserve toegevoegd. Voor Nieuwbouw Kunstwerf is 3,025 miljoen euro toegevoegd. Tenslotte is voor de uitwerking motie Driebond en motie Meeroevers is 1,498 miljoen euro toegevoegd.

De reserve is gevormd op basis van de door de raad in 2018 besloten investeringskredieten. Uit de markt en bij de aanbesteding van nieuwe projecten worden we geconfronteerd met signalen dat de aannemers hoger inschrijven dan waar tot op heden in de investeringsraming rekening mee is gehouden. Er moet dus rekening mee worden gehouden dat bij de aanbesteding van nieuwe projecten het beschikbaar gestelde krediet niet toereikend is, dit kan ook gevolgen hebben voor de toereikendheid van de reserve. In 2019 zal de toereikendheid van de  reserve opnieuw beoordeeld worden. 

204.718

ga terug