Paragraaf 8: Lokale heffingen

Kostendekkendheid lokale heffingen

Kostendekkendheid lokale heffingen

In 2014 heeft de gemeenteraad het uitgangspunt vastgesteld dat de gebruikers de volledige kostprijs voor onze producten en diensten betalen. Op dit uitgangspunt gelden de volgende uitzonderingen:

 • Indien de toegankelijkheid tot een voorziening of marktwerking daartoe aanleiding geeft, kan en nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld;
 • Indien het handhaven van de openbare orde en veiligheid dat wenselijk maakt, kan een nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld.

Kostendekkendheid publiekrechtelijke heffingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de publiekrechtelijke heffingen. De tabel is gesplitst naar rechten en heffingen die onder de legesverordening vallen en rechten en heffingen die onder overige verordeningen vallen. Indien er een wettelijk maximumtarief geldt of indien een product (deels) kosteloos verstrekt moet worden, is dit aangegeven. Ook indien de gemeenteraad niet uitgaat van het uitgangspunt ''volledige kostendekking'' is dit aangegeven (criterium kostendekkendheid: beperkt).

(bedragen x 1.000 euro)

Criterium

Artikel 

Opbrengsten

Toerekening

Dekkings-

Dekkings-

Dekkings-

Soort Heffing (Publiekrechtelijk)

Kosten
dekkendheid

Leges-
verordening

rekening 2018

kosten rekening 2018

percentage rekening 2018

percentage begroting 2018

percentage rekening 2017

Legesverordening 

Titel 1. Algemene Dienstverlening

I. Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum:

a. Reisdocumenten

Deels Kosteloos

1.3

2.158

2.458

88%

80%

100%

b. Verklaring Omtrent Gedrag

 en wet. max

1.6

125

282

44%

56%

59%

c. Inlichtingen / Afschriften BS

1.7

83

226

37%

36%

44%

d. Rijbewijzen

Max. Tarief

1.4

831

760

109%

107%

134%

Totaal afgifte gerelateerde leges en wettelijk

3.197

3.728

86%

80%

100%

II. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum:

a. Huwelijksvoltrekkingen

Deels Kosteloos

1.2

158

178

89%

109%

147%

b. Inlichtingen / Afschriften GBA

1.5

136

281

48%

43%

27%

Totaal Afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk maximum:

294

459

64%

69%

47%

Totaal Afgifte gerelateerde leges

3.491

4.186

83%

79%

92%

Naturalisaties

1.6.3

223

323

69%

64%

73%

Leges Leegstandswet

1.10

7

10

71%

66%

66%

Toegangspasje ondergrondse container

100%

1.16.8

60

60

100%

0%

0%

Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening

100%

1.14

311

343

91%

100%

87%

Leges APV - Winkeltijdenwet

1.11

0

2

5%

30%

0%

Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen

1.16.2

6

55

12%

18%

12%

Leges Kansspelen

1.12

28

12

231%

199%

247%

Leges APV - Verkeer

Beperkt

1.15.1/1.15.2

63

152

41%

64%

55%

Leges Makelaarsfaxen

1.9.6

6

7

76%

67%

32%

Gehandicapten parkeerkaart

1.15.3

69

176

39%

50%

48%

Totaal Algemene Dienstverlening

4.264

5.326

80%

77%

87%

Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Leges Bouwactiviteiten

2.2.1

10.705

7.559

142%

105%

117%

Leges Aanlegactiviteiten

2.2.2

5

3

174%

61%

130%

Leges ingebruikname brandveiligheid

2.2.3

22

14

155%

94%

119%

Leges Handelsreclame

2.2.4

2

5

40%

60%

99%

Vellen Houtopstand

2.2.5

128

119

107%

63%

191%

Totaal leges omgevingsvergunning

100%

10.862

7.700

141%

104%

118%

Totaal Titel 1 en Titel 2

15.126

13.026

116%

92%

106%

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca en Hoofdstuk 3 Prostitutie

Leges APV - Drank en Horeca

3.1

104

171

61%

54%

93%

Leges Terrasvergunning

3.1.3.3/3.1.5

12

12

100%

Leges APV - Prostitutie

3.3

9

21

44%

30%

52%

Hoofdstuk 2 Organiseren Evenementen

Leges Evenementen inclusief diversen muziekvergunningen

Beperkt

3.2

130

665

19%

19%

13%

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning Woonruimte

Leges splitsingsvergunning

3.4.2/3.4.3

4

11

39%

142%

31%

Hoofdstuk 4 Leges Huisvestingswet

Leges Huisvestingswet

3.4

32

79

40%

49%

52%

Totaal Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

291

960

31%

31%

30%

Totaal Legesverordening

15.417

13.987

110%

87%

100%

Overige:

Afvalstoffenheffing

100%

30.966

30.933

100%

100%

99%

Marktgelden

100%

829

894

93%

99%

86%

Rioolheffing

100%

16.749

16.678

100%

100%

99%

Havengelden

100%

138

147

94%

100%

95%

Begrafenisrechten

100%

1.170

1.192

98%

100%

101%

Precariobelasting

1.288

619

208%

100%

128%

Totaal Overige Verordeningen

51.140

50.464

101%

100%

100%

Totaal Publiekrechtelijk

66.557

64.450

103%

97%

100%

De leges uit de legesverordening hebben in 2018 totaal een kostendekkendheid van 103%. Ten opzichte van de rekening 2017 is de kostendekkendheid 2018 met 3% toegenomen. Bij de clusters binnen de legesverordening komen twee clusters boven de 100% kostendekkendheid. Het gaat om de clusters omgevingsvergunning en overige verordeningen.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces;
 • Managementondersteuning primair proces;
 • Personeel en Organisatie;
 • Inkoop;
 • Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening);
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie;
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT);
 • Communicatie;
 • Facilitaire zaken en Huisvesting;
 • DIV.

De totale kosten overhead staan vermeld in programma 14. De toerekening aan de tarieven gebeurt op basis van de personeelsinzet van het primair proces.

(Bedragen x 1.000 euro)

Toegerekende

Soort heffing (publiekrechtelijk)

overhead 2018

Reisdocumenten

477

Overige documenten/VOG

69

Inlichtingen\afschriften BS

94

Rijbewijzen

147

Huwelijksvoltrekkingen

63

Inlichtingen \ Afschriften GBA

31

Naturalisaties

65

Leges Leegstandswet

4

Toegangspasje ondergrondse container

0

Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening

77

Leges APV - Winkeltijdenwet

1

Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen

22

Leges Kansspelen

5

Leges APV - Verkeer

47

Leges Gehandicapten parkeerkaart

76

Leges Makelaarsfaxen

4

Leges Bouwactiviteiten

1.839

Leges Aanlegactiviteiten

1

Leges Handelsreclame

2

Leges In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken
 in relatie tot brandveiligheid

6

Leges vellen van de houtopstand

52

Leges APV - Drank en Horeca

67

Leges APV - Prostitutie

8

Leges Evenementen inclusief diversen muziekvergunningen

241

Leges Splitsingsvergunning

4

Leges Huisvestingswet

31

Afvalstoffenheffing

2.735

Marktgelden

205

Rioolheffing

650

Havengelden

39

Begrafenisrechten

263

Totaal

7.325

Kostendekkendheid privaatrechtelijke heffingen
Het uitgangspunt van de gemeente is dat de privaatrechtelijke tarieven minimaal kostendekkend zijn. Voor een aantal tarieven geldt echter dat toegankelijkheid van voorzieningen en marktwerking ertoe kunnen leiden dat een lager dan kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Het gaat hierbij om tarieven voor economische activiteiten die verricht worden in het algemeen belang. De wet Markt en Overheid staat in deze gevallen een lager dan kostendekkend tarief toe. De kostendekkendheid van de verschillende privaatrechtelijke heffingen wordt in het volgende overzicht weergegeven:

Soort Heffing (Privaatrechtelijk)

Opbrengsten rekening 2018

Toerekening kosten rekening 2018

Dekkings- percentage rekening 2018

Dekkings- percentage begroting 2018

Dekkings- perentage rekening 2017

(bedragen x 1.000 euro)

Inzameling bedrijfsafval

10.167

9.399

108%

100%

103%

Commerciële straatreiniging

867

1.047

83%

101%

83%

Onderhoud en reparaties derden

630

657

96%

113%

105%

Verkoop brandstof

722

696

104%

104%

101%

Leasen

97

74

131%

121%

203%

Kermissen

213

130

164%

150%

176%

Stadsschouwburg / Oosterpoort

   Zakelijke tarieven

687

656

105%

94%

97%

   Culturele tarieven

9.661

14.939

65%

46%

49%

CBK-kunstuitleen

281

372

76%

76%

79%

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge

   Totaal lasten incl. kapitaallasten

5.958

21.916

27%

31%

30%

   Totaal lasten excl. kapitaallasten

5.958

17.966

33%

42%

38%

Samenstelling sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge excl. Kapitaallasten

   Sporthallen

922

2.416

38%

64%

42%

   Sportparken

1.301

3.744

35%

39%

36%

   Gymlokalen

497

2.015

25%

32%

33%

   Zwembaden

2.194

6.319

35%

42%

37%

   IJsbanen

1.044

3.473

30%

35%

46%

Parkeergelden privaatrechtelijk

7.671

8.009

96%

93%

102%

Inzameling bedrijfsafval
Het resultaat op de inzameling van bedrijfsafval is 744 duizend euro voordelig, vooral als gevolg van hogere opbrengsten. De hogere opbrengsten ontstaan met name bij klein gevaarlijk afval (V 248), bouw- en sloopafval (V 164) en papier en karton (V 77). Het voordeel aan de lastenkant wordt met name veroorzaakt door een voordeel op kapitaallasten (V 207) als gevolg van de gewijzigde afschrijvingssystematiek.

Commerciële straatreiniging
Het dekkingspercentage bij de jaarrekening 2018 ligt op 83% (begroot was 101%). Belangrijke oorzaak is dat het IBOR (integraal beheer openbare ruimte) contract is opgezegd waardoor de baten bij straatkolken en bij commercieel vegen aanzienlijk lager zijn dan begroot. Dit leidt ook tot lagere kosten dan begroot bij straatkolken en commercieel vegen. Maar inclusief lagere opbrengsten op overige dienstverleningen binnen dit product, is het effect per saldo nadelig op het dekkingspercentage.

Stadsschouwburg/ Oosterpoort
Bij de prijsstelling van de tarieven voor de Stadsschouwburg en Oosterpoort wordt onderscheid gemaakt in zakelijke tarieven (die marktconform zijn) en culturele tarieven (gedeeltelijk kostendekkend). De zakelijke tarieven gelden voor de ‘bedrijfsmatige’ activiteiten, zoals de horeca en vergaderarrangementen. Hieraan ligt ten grondslag dat de Oosterpoort en de Stadsschouwburg marktconform moet werken, dit onder meer ter voorkoming van concurrentievervalsing met andere aanbieders in Groningen. In de begroting gaan wij voor de zakelijke tarieven uit van volledige kostendekkendheid. Voor de culturele tarieven wordt een prijstabel gehanteerd. Deze prijstabel geeft per cultuursoort een bandbreedte voor de prijsstelling en daarmee de onderhandelingsruimte voor de programmeurs. De uiteindelijke entreeprijs van een kaartje is maatwerk per voorstelling.

Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge
Het planmatig onderhoud bij sporthallen is in de begroting gebaseerd op een 10 jaren gemiddelde. De realisatie daarvan, als ook het planmatig onderhoud, is hoger geweest dan begroot. Daarnaast is ook iets meer overhead toegerekend dan begroot en een stelselwijziging met betrekking tot activa heeft geleid tot een noodzakelijke dotatie aan een nieuw ingestelde onderhoudsvoorziening sporthallen, hetgeen niet was begroot. Daarmee daalt de kostendekkendheid ten opzichte van de begroting 2018. Onderdeel van de kostendekkendheid 2018 is een stelselwijziging met betrekking tot de invoering van restwaarde op activa en de afschaffing van de componentenmethode. Dit heeft geresulteerd in een verlaging van de kapitaallasten van de sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge.

ga terug