Paragraaf 8: Lokale heffingen

Opbrengstontwikkeling lokale heffingen

Opbrengstontwikkeling lokale heffingen

In de begroting en rekening geven we jaarlijks een overzicht van de opbrengsten van de belangrijkste belastingen, rechten en heffingen (leges). In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de gerealiseerde opbrengsten in 2018 en de oorspronkelijke geraamde opbrengsten van 2018 en de actuele begroting 2018.

 

Primitieve

Actuele

Opbrengsten

Verschil

Opbrengsten belastingen

begroting  

begroting  

rekening

(3-2)

(bedragen x 1.000 euro)

 2018 (1) 

 2018 (2) 

 2018 (3) 

Onroerende zaakbelasting (OZB)

65.724

65.724

67.836

2.112

Roerende zaakbelasting (RZB)

76

76

92

16

Hondenbelasting

897

977

971

-6

Logiesbelasting

1.317

1.317

1.884

567

Precariobelasting

653

652

1.283

631

Parkeerbelasting

9.761

9.786

10.563

777

Primitieve

Actuele

Opbrengsten

Verschil

Opbrengsten rechten en heffingen

begroting  

begroting  

rekening

(3-2)

(bedragen x 1.000 euro)

 2018 (1) 

 2018 (2) 

 2018 (3) 

Afvalstoffenheffing

29.419

29.308

30.324

1.016

Marktgelden 

816

810

807

-3

Rioolheffing

16.213

16.403

16.655

252

Begrafenisrechten

1.378

1.364

1.153

-211

Leges Burgerzaken

3.314

3.507

3.488

-19

Leges Bouwactiviteiten

6.847

8.121

10.653

2.532

Leges Huisvestingswet

48

48

32

-16

Instemmingsbesluit Telecommunicatie- verordening en Graafverordening

237

237

309

72

Leges Drank & Horeca

102

102

104

2

Leges Prostitutie

7

7

9

2

Havengelden

146

146

138

-8

Parkeergelden (privaatrechtelijk)

7.688

7.418

7.671

253

Hieronder worden de grotere afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting toegelicht. Voor de rechten en heffingen wordt daarbij ingegaan op de ontwikkeling van de kostendekkendheid.

Onroerendezaakbelasting
We hebben 2,1 miljoen euro meer onroerende zaakbelasting ontvangen dan geraamd. De economische waarde van de woningen en bedrijven in de stad valt hoger uit dan ten tijde van de berekening van de tarieven werd voorzien. Op dat moment waren de taxaties van de woningen en bedrijven niet afgerond en voor het niet getaxeerde deel hebben we aannames gedaan. In werkelijkheid vallen de taxaties hoger uit. Daarnaast wordt bij de bepaling van de OZB-opbrengst rekening gehouden met een jaarlijkse volumegroei (saldo nieuwbouw en sloop) van 300 duizend euro. Door de huidige economische situatie valt de volumegroei hoger uit. Deze hogere taxatiewaardes en volumegroei leiden in 2018 tot een meeropbrengst van 1,3 miljoen euro en voor de oude jaren 680 duizend euro. Daarnaast valt de leegstand lager uit dat leidt tot een voordeel van 130 duizend euro.

Logiesbelasting
In 2018 zijn de aanslagen 2017 opgelegd. In 2017 zijn er meer overnachtingen geweest dan begroot. Hierdoor vertoont de logiesbelasting een meeropbrengst van 567 duizend euro. Het structurele voordeel van 400 duizend euro is in middels reeds structureel verwerkt in het Meerjarenbeeld.

Precariobelasting
De begroting is gebaseerd op ervaring uit het verleden, echter is het aantal precario gevallen onvoorspelbaar. Het wisselt van jaar tot jaar. Door de booming economie in 2018 zijn er hogere baten (631 duizend euro meer dan begroot) gerealiseerd.

Parkeerbelasting
De baten zijn 777 duizend euro hoger dan begroot, dit wordt verklaard door een hoger resultaat op parkeertickets als gevolg van uitbreiding betaald parkeren gebied (niet begroot).

Afvalstoffenheffing
Aan de batenzijde van het product Afvalstoffenheffing hebben we een voordeel van bijna 800 duizend euro. Enerzijds zien we hogere legesopbrengsten ter hoogte van 958 duizend. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de toename van het aantal aansluitingen. Dit als gevolg van de extra groei van het aantal nieuw opgeleverde woningen in de stad. Daarnaast zijn er ook dempende effecten op diverse afvalopbrengsten.

Aan de lastenkant zien we een overschrijding van 679 duizend euro. We hebben hogere lasten doordat er meer kwijtscheldingen zijn verleend (502 duizend euro). Daarnaast zijn er hogere lasten bij de vuilverwerking van papier/karton (270 duizend euro) en grof vuil (243 duizend euro). Het in de begroting geraamde voordeel op vuilverwerkingskosten als gevolg van de nascheiding van kunststof is in de werkelijkheid 192 duizend euro lager (nadeel).
Diverse resultaten bij de overige afvalsoorten tellen op tot een nadeel van 159 duizend euro. Tegenover deze overschrijdingen zien we ook een voordeel op kapitaallasten (V 440) als gevolg van de nieuwe afschrijvingssystematiek.
Om te komen tot 100% kostendekkendheid van afvalstoffenheffing is de onttrekking aan de voorziening 247 duizend euro hoger dan de begrote onttrekking van 700 duizend euro. Dat geeft een voordelig effect aan de lastenkant.

Rioolheffing
Door meer aansluitingen zijn er 252 duizend euro meer opbrengsten. Dit komt met name door een toename in het aantal gerealiseerde nieuwbouw woningen

Leges burgerzaken
De gemeente mag niet voor alle producten zelf het tarief bepalen. Het rijk stelt voor een aantal producten een maximumtarief vast. Bij de kostendekkendheid gaat het over de beïnvloedbare en niet- beïnvloedbare tarieven bij elkaar. Door een toename van de afgifte van het aantal documenten Burgerzaken is er ten opzichte van de primitieve begroting 177 duizend euro meer aan opbrengsten gerealiseerd.
 Dit bedrag is het saldo van:
• Meer afgifte van reisdocumenten;
• Minder huwelijksleges doordat er een verschuiving is van het “duurdere stadhuis huwelijk” naar de goedkopere administratieve huwelijken aan de balie;
• Lagere afgifte verklaringen omtrent gedrag.

De lasten vallen 18 duizend euro lager uit dan begroot. De totale kostendekkendheid van de producten burgerzaken komt uit op 83%, begroot was 79%.

Leges bouwactiviteiten
De meeropbrengst bouwleges bedraagt 2,5 miljoen euro. De meeropbrengst bij kleinere bouwaanvragen (projecten < 7 miljoen euro) bedraagt 2,1 miljoen euro. De meeropbrengst grote bouwaanvragen (> 7 miljoen euro) met legesopbrengsten boven de 200.000 euro bedraagt 0,4 miljoen euro.

Parkeergelden privaatrechtelijk
Het resultaat op parkeergarages bedraagt 132 duizend euro positief. Hierin is het resultaat van het op nihil waarderen van de restwaarde van de parkeergarages verwerkt, het effect hiervan is 400 duizend euro nadelig. Het nadelige effect wordt door hogere baten (275 duizend euro) gecompenseerd en door lagere overige kosten (260 duizend euro) bij parkeergarages.

ga terug