Programma 8: Wonen

8.4.1 Energieneutraal wonen

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2018 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2017

Beoogd

 2018

Behaald

2018

Aantal woningen dat jaarlijks energiebesparende of duurzame energiemaatregelen neemt via loket Groningen Woont Slim

111

1000

1400

% corporatiewoningen met energielabel B of beter

31%

-

-

Wat wilden we bereiken in 2018?

Voortzetten van de winkel “Groningen woont SLIM”, de publiek-private energiebesparingsaanpak van de gemeente en bedrijvenvereniging “SLIM wonen met energie”. In 2018 gaan we de eerste resultaten zien van deze opschaling. Het loket moet bij meer inwoners van de gemeente Groningen bekend worden en meer particulieren ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Per jaar gaan we voor 10.000 klantencontacten van unieke woningbezitters, met een conversie van 10%. De gemeente Groningen voert hierbij ook de regie in 22 andere gemeenten die meedoen aan het energieloket.

Met de woningcorporaties willen we extra inzetten op het verduurzamen van de sociale huurwoningen. Het tempo van verduurzaming moet omhoog en de afspraken met de corporaties moeten helderder en ambitieuzer worden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Groningen woont SLIM

In 2018 is  het energieloket van de gemeente Groningen “Groningen Woont SLIM” verdergegaan in het maken van de  volgende stap naar een volwassen markt voor energiebesparing: niet langer een marktplaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten, maar op basis van Product Markt Combinaties (PMC’s) het gat tussen vraag en aanbod echt overbruggen. Dit betekent niet alleen de klantreis begeleiden, maar ook nieuwe natuurlijke momenten creëren. Groningen Woont Slim (GWS) heeft als hoofddoelstelling het aanjagen van de verduurzaming bij particuliere woningeigenaren in Groningen.
In GWS werken drie partijen samen: Gemeente Groningen, Gasunie en Reimarkt. GWS werkt aan haar hoofddoelstelling met vier kernactiviteiten:

 1. Het adviseren van particuliere eigenaren over de verduurzaming van hun woning: mogelijke maatregelen; kosten- baten; subsidies; financiering; stappenplan *energieloketfunctie;
 2. Het verkopen aan en ontzorgen van eigenaren die daadwerkelijk de stap zetten naar verduurzaming door deze eigenaren de uitvoering rechtstreeks aan te bieden en te begeleiden. Deze eigenaren kunnen de geadviseerde en aangeboden maatregelen kopen bij en laten uitvoeren via GWS, maar kunnen uiteraard met het advies ook bij anderen inkopen;
 3. Daarnaast heeft GWS een taak in de promotie van verduurzaming door deel te nemen aan diverse stedelijke en wijkgebonden trajecten;
 4. Tot slot ontwikkelt GWS nieuwe werkwijzen en producten die de verduurzaming helpen versnellen.

Advies
In 2018 werden de volgende vormen van advies verstrekt:

 • Algemene informatie via de site www.groningenwoontslim.nl aantal bezoekers: 22.660 (toename van 36%);
 • Vergelijken energiegebruik via het platform Slimenergieinzicht (SEI) dat door Enpuls en GWS is ontwikkeld, aantal gebruikers permanent: ruim 3.464 (toename van 33%);
 • Aantal inwoners dat zich abonneerde op de nieuwsbrief: ruim 6300 (toename van 49%);
 • Aantal aangevraagde/besproken adviezen (leads): 2623 (toename van 280%);

Verkoop verduurzamingsmaatregelen:
Een deel van de Groningers die bij ons komen voor advies vragen ook om offertes:

 • Aantal adviesgesprekken: 2623 (toename van 280%);
 • Uitgebrachte offertes: 1306 (toename van 209%);
 • Aantal eigenaren dat GWS-opdracht heeft verstrekt voor uitvoering en begeleiding: 215 (toename van 60%);
 • Aantal eigenaren dat met hulp van advies van GWS bij andere bedrijven opdracht heeft gegeven: circa 1400 (toename van 260%);
 • Gemiddelde investering per eigenaar via GWS: 5.615 euro.

Woningcorporaties

I n het voorjaar van 2018 is gestart met de ontwikkeling van de Routekaart/masterplan duurzame corporatieve woningvoorraad Groningen. Het masterplan vertaalt de gemeentelijke ambitie van CO2- neutraal en aardgasloos in 2035 naar mogelijkheden en oplossingsrichtingen voor de corporatieve woningvoorraad van 35.500 woningen. Enerzijds door inzicht te bieden in hoever de corporatieve woningvoorraad wat betreft deze twee ambities nu staat en anderzijds door de mogelijkheden en onmogelijkheden inzichtelijk te maken om deze ambities te realiseren. Daarbij geeft het masterplan richtingen voor concrete afspraken tussen corporaties en gemeente om te komen tot een CO2-neutrale en aardgas-loze woningvoorraad. Die onder andere de basis kunnen vormen voor uniforme en afgestemde afspraken in de jaarlijkse prestatieafspraken.
De gemiddelde woning verbruikt 1.056 m3 gas en 2.386 kWh elektriciteit op jaarbasis. Daarbinnen is er een grote variatie in woningen. In absolute zin zorgt de grote voorraad appartementen ook voor de grootste uitstoot van CO2: vooroorlogse beneden-bovenwoningen, naoorlogse portieketageflats en galerijflats, tot 1990. Maar ook gezinswoningen uit de periode 1960-1975 zorgen voor een belangrijk deel van de uitstoot.
Het plan vormt samen met de wijkenergieplannen en de warmtevisie de agenda voor de komende jaren. Het masterplan zal begin 2019 aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling.

Conclusie

De woningvoorraad wordt geclassificeerd in energie-index/energielabels. Hoe lager de energie-index hoe energiezuiniger de woning is. De trend laat zien dat de Energie-Index  van de woningvoorraad bij de corporaties daalt (van 1,76 in 2015, 1,68 in 2016 en 1,63 in 2017).

Om de verduurzamingsdoelstelling voor sociale huurwoningen te realiseren is het masterplan een flinke stap in de goede richting. Het masterplan zal in 2019 worden vastgesteld en de uitkomsten, keuzes en de vervolgstappen vormen bouwstenen voor:

 • Keuzes per corporatie;
 • Het maken van prestatieafspraken (concreet voor de komende jaren, maar ook voorbereiden van stappen die op langere termijn nodig zijn);
 • Het werken aan wijkenergieplannen.

Groningen woont SLIM is in 2018 echt op stoom gekomen. Het heeft tijd gekost tijd het bedrijfsproces van GWS in te richten en de woningeigenaren hebben ook tijd nodig om een beslissing te nemen. GWS is opgezet als advies- en verkoopkanaal voor de Stad Groningen. Qua aantallen adviezen die via GWS verstrekt worden en het aantal gerealiseerde woningverbeteringen loopt GWS voor op de doelstelling. Qua aantallen verduurzamingen die via GWS worden verkocht lopen we achter op de doelstelling, met name op het vlak van VvE’s en warmtepompen.

ga terug