Programma 14: Overhead en ondersteuning organisatie

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Financiële toelichting

14.1 Overhead en Onderst. Organisatie

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-18.016

5.935

-12.081

Bezuinigingen (N 4,8 miljoen euro)
Bezuinigingen op de organisatie (N 3,1 miljoen euro)
De organisatieontwikkeling binnen het SSC is in volle gang, met als doel om een efficiëntere en slagvaardigere organisatie te worden. Aan de organisatieontwikkeling is een bezuinigingsopdracht gekoppeld die deels is gerealiseerd. Het nog niet volledig realiseren van de bezuinigingsopdracht komt enerzijds doordat de personele krimp als gevolg van onder meer de outsourcing ICT en de vorming van het NBK meer tijd vraagt dan we hadden verwacht. Anderzijds komt dit doordat er extra inspanningen geleverd zijn in 2018 ten opzichte van de begroting, waaronder de inzet op het verbeterprogramma financieel administratieve beheersing en de extra ondersteuning die door adviseurs is geleverd in organisatiewijzigingen bij directies. Er wordt gestuurd op minder inzet van medewerkers en we zien de eerste effecten hiervan. Het op peil houden van de dienstverlening aan het primair proces is een belangrijke randvoorwaarde voor de organisatieontwikkeling.

Bezuiniging ICT (N 895 duizend euro)
In 2018 is een stijging zichtbaar in het gebruik van ICT middelen door de organisatie. De toename van de vraag sluit aan bij de verdere digitalisering binnen de gemeente, maar geeft extra druk op de bezuinigingsopdracht.

Bezuiniging Vastgoed (N 688 duizend euro)
De verkoop van 3 panden is niet in 2018 gerealiseerd, maar doorgeschoven naar 2019. Hierdoor kan de taakstelling van 2,0 miljoen euro in 2018 niet volledig worden gerealiseerd.

Restwaarde en onderhoudsvoorziening vastgoed (N 157 duizend euro)
Het invoeren van restwaarde en een integrale onderhoudsvoorziening op vastgoed kent diverse effecten. Er is rekening gehouden met lagere kapitaallasten in de begroting. Het afschaffen van de componentenmethode en een integrale doorvoering van onderhoudsvoorziening op vastgoed kent ook extra lasten. Op dit deelprogramma is er een nadeel van 157 duizend euro.

Frictiekosten (N 3,4 miljoen euro)
Het tekort op de frictiekosten bedraagt voor 2018 3,6 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door een tekort op de exploitatie van 2,0 miljoen euro voor reorganisaties. Daarnaast zijn er voor overige maatregelen een beroep gedaan op dit budget voor 0,5 miljoen euro en heeft er een dotatie aan de voorziening frictiekosten plaatsgevonden van 0,9 miljoen euro.

Overhead personeel en vorming & opleiding (N 2,2 miljoen euro)
We hebben een aantal administratieve correcties doorgevoerd ten opzichte van de begroting met als gevolg een verschuiving van personeels- en opleidingskosten van andere programma’s naar overhead. Dit heeft een nadelig effect op dit deelprogramma van 2,2 miljoen euro. Doordat dit een verschuiving is, staan hier positieve afwijkingen in andere deelprogramma's tegenover.

Bedrijfsvoering (N 1,9 miljoen euro)
Bij een aantal onderdelen in de organisatie is er een afwijking in de lasten van de bedrijfsvoering, met name op personeelskosten. Per saldo geeft dit 1,9 miljoen euro aan hogere lasten. Dit wordt veroorzaakt door het uitvoeren van extra taken die niet waren begroot Dit betreft grotendeels de bedrijfsvoering binnen de uitvoerende directies als gevolg van een grotere vraag naar ondersteuning die niet kon worden doorbelast. Deze ondersteuning wordt deels ingezet met extern personeel, omdat dit tijdelijke taken betreffen.

Organisatie ontwikkelingskosten en opleidingen (N 1,0 miljoen euro)
Binnen de organisatie zijn door diverse interne en externe ontwikkelingen 284 duizend euro extra lasten voor de organisatie ontwikkelingskosten ontstaan. Een voorbeeld hiervan is ontwikkelprogramma SSC "fit voor de toekomst". Daarnaast is er ook meer geïnvesteerd in opleidingen voor het personeel. Hier zijn 707 duizend euro aan hogere lasten gerealiseerd.

Businesscase Outsourcing ICT (V 1,1 miljoen euro)
De business case outsourcing is een meerjarig project. Door verschuivingen tussen jaren kunnen op jaarbasis afwijkingen ontstaan. Vanuit voorgaande jaren is sprake van een nadeel ten opzichte van de ingeboekte bezuinigingen. Tegenover deze nadelen staat dat in 2018 minder aan projectuitgaven werd besteed. Daarnaast heeft er een vrijval plaatsgevonden van de voorziening welke in 2017 is gevormd. Per saldo resulteert dit in een overschot van 1,1 miljoen euro.

Plankosten Zuidelijke Ringweg (V 360 duizend euro)
Bij de jaarrekening 2014 is 600 duizend euro beschikbaar gesteld voor de plankosten Zuidelijke Ringweg (ZRW). Dit ter dekking van de tariefverschillen en niet door de ZRW gefinancierde kosten. Ultimo 2018 is hier nog 360 duizend euro van beschikbaar.

Revitalisering stadhuis (V 342 duizend euro)
Voor de revitalisering stadhuis is vanaf 2018 voor een periode van 3 jaar budget beschikbaar gesteld voor dekking van eenmalige onderhoudskosten van het stadhuis. Voor dit meerjarig project is in 2018 379 duizend euro beschikbaar. Hiervan is 342 duizend euro niet uitgegeven.

Herinrichting Patrimoniumlocatie (N 232 duizend euro)
Het hier getoonde nadeel van 232 duizend euro op project Herinrichting Patrimoniumlocatie wordt gefinancierd vanuit ISV middelen die in de reserve SIF zijn opgenomen.

Overige afwijkingen (N 351 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 351 duizend euro.