Programma 7: Verkeer

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Financiële toelichting

7.1 Fiets

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

644

13

657

Fietsstrategie (V 349 duizend euro)
In het meerjarenprogramma Verkeer en vervoer 2018-2021 hebben we de inzet van intensiveringsmiddelen Verplaatsen concreet uitgewerkt. Voor het begrotingsjaar 2018 en de jaren daarna hebben we deze inzet van intensiveringsmiddelen voor het onderdeel uitvoering Fietsstrategie kunnen herijken. Deze ruimte ontstaat doordat enkele projecten later dan gepland gerealiseerd worden vanwege complexe planvorming en de bijbehorende kapitaallasten op investeringsprojecten pas gaan lopen bij oplevering. Met deze herijking van de inzet van intensiveringsmiddelen zijn we in staat om de komende jaren substantieel financieel ruimte te maken voor de verbetering van verkeersveiligheid. Van de beschikbaar gestelde middelen in 2018 voor de uitvoering van de fietsstrategie valt eind 2018 349 duizend euro vrij.

HOV Netwerkanalyse (V 165 duizend euro)
De regionale Netwerkanalyse uit 2013 was de basis voor een investeringspakket in openbaar vervoer volgens de HOV-visie en een pakket met meerdere maatregelen ter verbetering van de auto- en fietsbereikbaarheid. In 2018 is hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar. Eind 2018 valt ongeveer de helft van deze middelen vrij. Dit resultaat verantwoorden we binnen de deelprogramma's 7.1 Fiets, 7.2 Openbaar vervoer en 7.3 Auto.

Fietsparkeren (V 144 duizend euro)
Lagere kosten voor niet planmatig onderhoud en uitbesteed werk veroorzaken een voordelige afwijking voor fietsparkeren. Dit voordelige resultaat betrekken we bij het resultaat op parkeren in deelprogramma 7.4 Parkeren.

7.2 Openbaar vervoer

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

437

221

658

HOV Netwerkanalyse (V 527 duizend euro)
De regionale Netwerkanalyse uit 2013 was de basis voor een investeringspakket in openbaar vervoer volgens de HOV-visie en een pakket met meerdere maatregelen ter verbetering van de auto- en fietsbereikbaarheid. In 2018 is hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar. Eind 2018 valt ongeveer de helft van deze middelen vrij. Dit resultaat verantwoorden we binnen de deelprogramma's 7.1 Fiets, 7.2 Openbaar vervoer en 7.3 Auto.

Overige afwijkingen (V 131 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 131 duizend euro.

7.3 Auto

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

643

106

749

HOV Netwerkanalyse (N 191 duizend euro)
De regionale Netwerkanalyse uit 2013 was de basis voor een investeringspakket in openbaar vervoer volgens de HOV-visie en een pakket met meerdere maatregelen ter verbetering van de auto- en fietsbereikbaarheid. In 2018 is hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar. Eind 2018 valt ongeveer de helft van deze middelen vrij. Dit resultaat verantwoorden we binnen de deelprogramma's 7.1 Fiets, 7.2 Openbaar vervoer en 7.3 Auto.

Plankosten voorkeursvariant Oosterhamrikzone (V 575 duizend euro)
De raad heeft in juni 2018 besloten 1,05 miljoen euro aanvullende financiële middelen via het Stedelijk Investeringsfonds beschikbaar te stellen voor de dekking van de plankosten Voorkeursvariant Oosterhamrikzone. Van deze middelen resteert eind 2018 575 duizend euro.

Plankosten externe projecten (V 366 duizend euro)
Op de beschikbaar gestelde middelen voor meerjarige projecten resteert 366 duizend euro.

Overige afwijkingen (N 1 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 1 duizend euro.

7.4 Parkeren

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

494

1.068

1.562

Parkeerbedrijf (V 1,520 miljoen euro)
Het belangrijkste bestanddeel van het resultaat Parkeerbedrijf wordt gevormd door het voordeel op straatparkeren (1,295 miljoen euro) enerzijds door lagere lasten (580 duizend euro) en hogere baten (715 duizend euro).
De lagere lasten worden vooral verklaard door lagere kapitaallasten (100 duizend euro), lagere extra inzet stadstoezicht (150 duizend euro) en lagere overige kosten waaronder uitbesteed werk (150 duizend euro). De lagere afschrijvingslasten houden verband met een wijziging van het startmoment van afschrijven op nieuwe investeringen. Deze stelselwijziging uit de Financiële verordening treedt in op 1 januari 2018. Dit betekent dat op een gereedgekomen investering pas op 1 januari van het volgend jaar wordt gestart met afschrijven.
De hogere baten ontstaan door hogere opbrengsten van parkeertickets (715 duizend euro). Dit als gevolg van een uitbreiding van het betaald parkeren-gebied dat we niet hadden begroot.

Het voordelig resultaat bij de parkeergarages bedraagt 132 duizend euro. In dit resultaat is verwerkt het nadelig effect als gevolg van het op nihil afwaarderen van parkeergarages (400 duizend euro). Dit nadelige effect wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten (275 duizend euro) en lagere overige kosten (260 duizend euro) bij parkeergarages.

Tot slot leiden overige kleinere afwijkingen in relatie tot het Parkeerbedrijf tot een voordeel van 93 duizend euro

Overige afwijkingen (V 42 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 42 duizend euro.

7.5 Verkeersveiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

635

2

637

Stedelijk investeringsfonds (V 550 duizend euro)
In de begroting 2018 hebben we extra middelen gereserveerd uit het Stedelijk Investeringsfonds voor de aanpak van de verkeersveiligheid in onze gemeente. We volgen daarbij drie sporen. nl. de verbetering van objectief aantoonbaar onveilige locaties , samen met bewoners en wijken werken aan veiligheid en het voorkomen van nieuwe onveilige situaties met pro-actief, risicogestuurd beleid. Eind 2018 valt van deze beschikbare middelen 550 duizend euro vrij.

Intensiveringsmiddelen Verplaatsen (V 87 duizend euro)
In het meerjarenprogramma Verkeer en vervoer 2018-2021 hebben we de inzet van intensiveringsmiddelen Verplaatsen concreet uitgewerkt. Van de in 2018 beschikbaar gestelde middelen voor verkeersveiligheid resteert 87 duizend euro.

7.6 Overig verkeer

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

1.017

57

1.074

Regeling Ringsparen (V 431 duizend euro)
Samen met de provincie sparen we voor de verbetering van de Noordelijke, Oostelijke  en Westelijke Ringweg, in de verhouding 2/7 gemeente en 5/7 provincie. Sinds de jaarschijf 2018 zijn hiervoor structurele middelen beschikbaar. Vrijval van middelen voegen we toe aan de reserve SIF.

Intensiveringsmiddelen Verplaatsen (V 414 duizend euro)
Van de beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen Verplaatsen hebben we 414 duizend euro niet ingezet.

Uitvoeringsprogramma Binnenstad (V 159 duizend euro)
Het saldo van de vrijval op kapitaallasten en uitvoeringskosten wordt via de reserve SIF gereserveerd voor het uitvoeringsprogramma Binnenstad.

Overige afwijkingen (V 70 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 70 duizend euro.