Programma 7: Verkeer

Relevante ontwikkelingen

De uitvoering van de grote projecten Verbeteren Spoorzone en aanpak van de Zuidelijke ringweg is gestart. Onder coördinatie van Groningen Bereikbaar is de afgelopen jaren hard gewerkt om de belangrijke reis- en routealternatieven op tijd gereed te hebben. Voor de zomer van 2018 bleek dat er vertraging optreedt, in het project Aanpak Ring Zuid, van mogelijk drie jaar. De consequenties daarvan worden in een herziene planning verwerkt. We realiseren ons dat dit een forse tegenvaller is voor de omwonenden, weggebruikers en het bedrijfsleven. Tijdens de uitvoering van deze grote projecten blijft Groningen Bereikbaar alles in het werk stellen om de gemeente bereikbaar te houden met maatregelen die mobiliteit beter spreiden over de dag, verminderen en soms zelfs voorkomen.

Nu de economisch minder goede periode achter ons ligt, zien we soms weer forse druk op delen van ons vervoersysteem ontstaan. In de gemeente blijft het aandeel van de fiets in de totale mobiliteit onverminderd hoog, het openbaar vervoer is op sommige tijden en lijnen erg zwaar belast en ook de doorstroming van de auto kent knelpunten. De opgaves vanuit The Next City gaan die druk naar verwachting nog verder vergroten.

Verduurzaming is al jarenlang een belangrijk thema in ons mobiliteitsbeleid. Hét uitgangspunt in ons mobiliteitsbeleid is ”Te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet”. Medewerkers van buiten de stad worden uitgedaagd om de auto te laten staan, met het openbaar vervoer te reizen en op de kortere afstanden naar hun werk in de stad de fiets te pakken. We blijven inzetten op deze alternatieven voor de auto, omdat we de leefkwaliteit in onze gemeente voorop hebben staan.

Naast de inzet op keuze voor duurzame vervoermiddelen, zetten we ook in op de vergroening van de vervoermiddelen zelf. De overgang van fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden (ook waterstof is elektrisch rijden) één van de belangrijkste veranderingen. Met diverse maatregelen ter stimulering, maar ook in ons eigen wagenpark, dragen wij bij aan deze transitie. We streven er naar dat er in 2035 in onze stad geen lokale uitstoot van schadelijke stoffen (NOx, fijnstof) meer plaats vindt en dat ons verkeerssysteem dan vrij van CO 2 is.

De (verkeers)druk op de binnenstad is hoog, met onder andere veel wandelend publiek, rijdende en geparkeerde fietsen en bevoorradingsverkeer tot gevolg. Het primaat leggen we bij de voetganger en de kwaliteit van de leefomgeving. We blijven daarom op zoek naar meer en betere stallingsruimte voor fietsen in de binnenstad (tijdelijk en definitief) en werken samen met alle betrokkenen aan een efficiënte verduurzaming van de bevoorrading van winkels, horeca, et cetera.

Het onderwerp verkeersveiligheid blijft stevig aandacht vragen in de wijken en gebiedsgerichte aanpak. De in 2018 gestarte aanpak voorziet duidelijk in een behoefte en zetten we door.

Onder de noemer “Slim en Groen” vindt snelle (technologische) ontwikkeling plaats in mobiliteit. De energietransitie in mobiliteit, innovatieve ICT-toepassingen in vervoer van mensen en goederen, de implementatie van Smart Mobility oplossingen en de groei van de deeleconomie gaan de wereld van verkeer en vervoer al in de nabije toekomst veranderen. Deze ontwikkelingen geven extra kansen, terwijl een basisverkeersinfrastructuur met voldoende capaciteit toch gewoon nodig blijft. De uitdaging is om aansluiting te vinden bij het hoge tempo van ontwikkeling en tegelijkertijd robuuste beleidskeuzes voor de toekomst te blijven maken.