Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg

Relevante ontwikkelingen

In het brede sociaal domein hebben zich in 2018 diverse relevante ontwikkelingen voorgedaan.

Allereerst is opnieuw veel geïnvesteerd in het ondersteunen en benutten van bewonersinitiatieven. Een groot aantal initiatieven is in 2018 door de gemeente ondersteund.

Daarnaast zijn, hoewel dit een kwestie van lange adem is, verschillende stappen gezet om onze ambitie op het gebied van gezondheid te realiseren. Er is in 2018 nadrukkelijk verbinding gemaakt met het fysieke domein en met de gebiedsgerichte aanpak. Verder zijn Positief Opgroeien en JOGG verder uitgerold en is de samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg geïntensiveerd.

2018 was ook het eerste jaar van zelfstandigheid van WIJ Groningen. WIJ Groningen is onder meer inwoners bekend geworden, in naam, maar ook met betrekking tot geboden dienstverlening. De groep inwoners die in 2018 met WIJ Groningen contact heeft gehad is verder gedifferentieerd, wat kan duiden op een bredere inbedding van WIJ Groningen in de sociale structuren in de wijken. Verder kende de passendheid van de ondersteuning bij de hulpvraag en de beoordeling ten aanzien van de ondersteuning door WIJ een licht positieve stijging. De aspecten blijven voortdurend onze aandacht houden.

Ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen Wmo en de Jeugdhulp heeft het grip houden op de uitgaven in 2018 een grote inspanning gevraagd. Een van de interventies in dit kader betrof de inrichting van Taskforce sturing uitgaven jeugdhulp. Daarnaast hebben we deelgenomen in het project Ondersteuner Jeugd en Gezin van de RIGG, met drie pilots in Vinkhuizen, De Held en Hoogkerk.

Met betrekking tot de Wmo is een aanbesteding voor huishoudelijke hulp in de markt gezet, met daaraan gekoppeld de algemene voorziening huishoudelijke hulp. Voor kortdurend verblijf, groepsgerichte en individuele ondersteuning geldt dat dit, samen met sociale activering uit de Participatiewet, via een lumpsum financiering in de markt is gezet voor 2019. Dit is een andere vorm van bekostiging, waarmee we verwachten dat dit leidt tot de juiste prikkel die bij moet dragen aan de transformatie.

Voor wat betreft Beschermd Wonen en Opvang zijn in 2018 diverse voorbereidingen getroffen in het kader van de verdere decentralisering van verantwoordelijkheden naar afzonderlijke gemeenten. Er zijn plannen ontwikkeld om de centrale toegang naar individuele gemeenten over te dragen en er is een financieel verdeelmodel ontwikkeld, die toekomstbestendig moet zijn. Deze ontwikkelingen hebben in 2019 een vervolg.